15 I 1863

Ziemie polskie. Korespondent „Czasu” donosi, że szpieg pchnięty sztyletem przed pałacem komisji skarbu nie nazywa się Mortko Brandmann, lecz Manas Reingold. Odwieziono go do szpitala starozakonnych, gdzie jeszcze żyje, jakkolwiek jest niebezpiecznie ranny. Rejngold denuncjował trzech ludzi aresztowanych w Garwolinie przez burmistrza, za co miał otrzymać do rządu 200 rs.…

16 I 1863

Straszne rewolucyjne środki, jakich rząd rosyjski w Polsce używa, wykazywaliśmy niejednokrotnie szczegółowo, dowodząc, iż przez nie nie tylko sprawił największą anarchię i chaos w swem własnem wnętrzu, oddając nieograniczoną samowolną władzę tysiącom dyktatorów policyjnych i wojskowych, depcąc prawa osób i narodu, pozwalają na gwałty przez wojsko popełniono, lecz zarazem usiłował niemi…

17 I 1863

Z powodu nakazanego częściowego poboru do wojska stronnictwo bezrządu, tajemnemi drogami rozesłało wezwania do niektórych Naczelników Powiatów, Burmistrzów i Wójtów Gmin, aby do wykonania tej czynności pomocy nie udzielali. Doświadczenie, przy dopełnionym onegdaj poborze w Warszawie osiągnięte, utwierdza Władzę w powziętem przekonaniu, że urzędnicy wszelkiego stopnia, wierni swym obowiązkom, ani…

18 I 1863

Warszawa, 12 stycznia. Dzięki czynnym i roztropnym rozporządzeniom władz miejscowych branka rekrutów w Warszawie odbyła się w zupełnym porządku. Nigdzie nie stawiono oporu. Rekruci chętnie słuchali zaleceń urzędników i byli zupełnie godni dobrego obejścia się, które im okazywano. Lecz można było przewidywać, że w prowincjach rzecz ta nie odbędzie się…

19 I 1863

Dnia 15 b.m. w godzinach rannych od 1-ej do ósmej odbywał się w Warszawie pobór do wojska w zupełnym porządku i z zachowaniem spokojności. Pojedynczy nawet opór napotykać się nie dał i od lat trzydziestu nie było przykładu, aby popisowi okazywali tyle ochoty i dobrej woli. W salach na ratuszu i…

20 I 1863

Francya, Paryż, 15 stycznia. Rozdawano dziś Izbie żółtą księgę (zbiór dokumentów dyplomatycznych). Dwie depesze potwierdzają to, cośmy mówili o propozycyi uczynionej przez p. Odo Russella względem schronienia dla Papieża na wyspie Malcie. W pierwszej depeszy datowanej 20 grudnia p. Drouin de Lhuys donosi Księciu La Tour d’Auvergne, że dowiedział się…

21 I 1863

Warszawa, 18. Stycznia. Miasto nasze zostaje wciąż pod grozą branki. Po pierwszej napaści przez policyę i wojsko na domy spokojne i wybraniu młodzieży, zorganizowano teraz chwytanie na ulicach pierwszych lepszych, którzy się wydają podejrzani rządowi. Schwytanych prowadzą na policyą, każdego wysłuchują co do nazwiska, stanu i zatrudnienia, porównywają z tajnemi…

22 I 1863

Kolej podziemna. – Korrespondent „Gazety Kolońskiej” w następny sposób opisuje przejażdżkę tą koleją: Nie jest to raj, ale też i nie piekło. Jazda idzie wybornie i tak gładko a nawet jeszcze gładziej niż na zwykłych kolejach na ziemi. Przystępy nie zostawiają nic do życzenia, tylko platformy są nieco za ciasne,…

23 I 1863

„Journal de Petersburg” odpowiada na artykuł w „Morning Post” zamieszczony z dnia 15. b. m. co do sprawy przewozu broni w księstwach naddunajskich, że Rosya otwarcie działa, że nic nie tai. Sprzedano ulepszone flinty, które częścią do Hamburga i Lubeki, częścią do południowych arsenałów wysłano. 30 do 35,000 zakupił pewien…

24 I 1863

KRÓLESTWO POLSKIE. Warszawa, 22 stycznia. Ukaz cesarski proskrybowanych z gubernii warszawskiej, radomskiej, płockiej i augustowskiej przeznaczenia do wojsk konsystujących w Rosyi, z lubelskiej zaś do korpusu rezerwowego w Małorosyi. – Piszą stąd, 17 stycznia, do „Czasu”: Wczoraj wieczorem znowuż w mieście naszym łapała policya i żołnierze na ulicach młodych ludzi.…

25 I 1863

Kraków 24 stycznia. Bierny opór przeciw proskrypcyjnemu poborowi, dany przez kilkuset skazanych porywanych bezprawnie do wojska przez rząd rosyjski w Kongresówce, a raczej chronienie się tychże zrozpaczonych przed tą proskrypcyą do lasów, w zamiarze obronienia swojej osobistej wolności i życia przed zamachem przemocy rosyjskiej, – chcą przedstawić głuche a przesadne…

26 I 1863

Bywają chwile w życiu narodów, w których się na nic zdały wszelkie rozumowania i sądy, w których kraj tylko czyny, odwagi i wytrwałości po swych obywatelach wymaga, w których każdy członek społeczeństwa postępowaniem swem stanowczo wypowiada, czy chce szczęścia lub też niewoli swej własnej ojczyzny. Takie to chwile nadeszły obecnie…

27 I 1863

W nocy z d. 10 na 11 (22 na 23) stycznia, w wielu miejscach Królestwa Polskiego bandy buntowników napadły na stanowiska osobno rozmieszczonych oddziałów wojska. Bandy te były uzbrojone myśliwskiemi strzelbami, rewolwerami, nożami itp. W Płocku miał miejsce napad nocny, który odparty został, przyczem wojsku zabito 2 ludzi, a buntowników…

28 I 1863

Ostatnie wiadomości. Lwów, 28 stycznia. W dodatku do depeszy telegraficznych z. St. Petersburga i Berlina podanych w wczorajszym numerze naszego dziennika, a przynoszących niepokojące wieści z Królestwa Polskiego i Litwy, jesteśmy w możności dać następujące sprostowanie. Mamy w ręku listy z Warszawy z dnia 23. bm., które nie wspominają ani…

29 I 1863

Z nadesłanych raportów zamieszczają się następujące szczegóły. Zamierzone przez Jenerała Semkę poszukiwania w lasach Płońskich dokonane zostały, można było najdokładniej i najspieszniej przez 3 kolumny; żadnych band nie napotkano nigdzie i podłóg zebranych wiadomości wcale ich nie ma w tej okolicy; wpadli tylko w nasze ręce pojedynczo tułający się buntownicy, wszyscy bez wyjątku zbiegli z Warszawy, znużeni,…

30 I 1863

Fakta te są jawne dla każdego w Polsce. Każdy wie, że przed wykonaniem przez rząd rosyjski w Warszawie owego strasznego gwałtu w nocy z 14 na 15 t.m. nikt nie myślał o zbrojnym wybuchu. Brak planu, systemu i kierunku we wszystkich tych wybuchach i starciach; brak broni nawet takiej, którą w kraju przysposobić było można, jak…

31 I 1863

Telegraficzne wiadomości. [...] Petersburg, 30 Stycznia. – Telegram z Warszawy z dnia 29. b. m. po południu, donosi, że z Modlina oddział Kozaków przymusił powstańców do ucieczki. Z powstańców miało poledz 20, 16 rannych, 42 wziętych w niewolę. Z kozaków 3 zostało ranionych. [...]  Z telegramu tego widać, że raporta kaukaskie na nowo się w…

1 II 1863

O ochronie ścian mieszkań od robactwa. Wiele zależeć powinno mieszkańcom na utrzymaniu mieszkań w czystości. W ścianach, jak wiadomo, najczęściej gnieździ się nieznośne robactwo, wytępienie którego bardzo jest trudne i mozolne. Przekonano się, że Sikory najsprawniejsze są do wytępienia pluskiew. Przeznaczeniem jednak tego ptastwa nie jest żywić się tem domowem…

2 II 1863

W „Monitorze” d. 19 (31) sty. wydrukowany został list z Warszawy z d. 15 (27), który jest niczem innem, jak tylko skróceniem raportu konsula francuzkiego w Warszawie. Widzą w nim odpowiedź rządu francuzkiego na proklamację centralnego komitetu, który obwiniał go o to, że policja francuzka służyła rządowi rossyjskiemu i kommunikowała…

3 II 1863

Wczoraj od rana dosyć pochmurno powitało nas niebo i przez cały dzień prawie słonko kryło się poza chmurami, jakby nie chcąc wcale wyjrzeć na świat Boży. Okoliczność tę notujemy dzisiaj ze względu na jej ważność, uświęconą przypowieścią ludową w tych słowach: „Owczarz w owczarni woli widzieć wilka, jak słońce w…

4 II 1863

Dnia 14 (26) stycznia 2gi półszwadron 2go szwadronu Smoleńskiego pułku ułanów Jego Cesarskiej Wysokości i Wielkiego Księcia Cesarzewicza Następcy Tronu, pod dowództwem Sztabs Rotmistrza Ziatchanowa, wszedł do m. Łomży, gdzie według słów tamtejszych mieszkańców, zupełnie było spokojnie; jednakże ułani weszli zachowując należyte ostrożności, a zaledwie wyjechali na rynek, z za…

5 II 1863

O wypadkach w Królestwie Polskim zestawiamy z ostatnich dzienników następujące szczegóły: Prawie wszystkie rosyjskie straże graniczne w Królestwie zostały rozbrojone, i to bez krwi rozlewu, tylko w Krzeszowie zaszła krwawa potyczka. Daleko od granicy w głąb kraju niema wcale wojska rosyjskiego, wszystko ustąpiło do Zamościa. Udział w powstaniu biorą dotąd tylko obywatele i mieszczanie,…

6 II 1863

Wielorakie rozbiory, którym ciało dawnej Rzeczp. polskiej od r. 1772 aż do r. 1846 w rozmaitych czasach i okolicznościach ulegało, obfity do tworzenia nowych prowincyj i nazw geograficzno-politycznych dostarczały wątek. Rząd pruski, biorąc w interesach rozbiorczych nader skrzętny udział, widocznego nawet doznawał kłopotu, by dla mnożących się nabytków odpowiednie wyszukać…

7 II 1863

W tych dniach wstąpiłem do cukierni na początku ulicy… aby się szklanką herbaty posilić; znalazłem się w delikatnem położeniu, bo przy nagłości interesu, nie przewidując większych wydatków, w mały zaopatrzyłem się fundusz; wystarczył on mi wprawdzie na zaspokojenie danego mi posiłku, ale potrzeba mi było natychmiast jechać dorożką, aby się…

8 II 1863

Powątpiewaliśmy, aby sprawa polska przyszła w ciele prawodawczem francuskiem na stół podczas obrad nad adresem, bo stałoby się to chyba sposobem przemycanym, to jest w poprawkach do projektu adresu, albowiem ani w mowie tronowej ani w samym projekcie adresu nie było o Polsce wzmianki. Poprawkę taką wniesiono jednak. Ze wszystkich dzienników paryzkich,…

9 II 1863

WIADOMOŚCI Z POLSKI. OSTATNIE DEPESZE TELEGRAFICZNE: Warszawa 3 lutego. W mieście wszystko pomyślnie, nowych wiadomości niema. Dyneburg 3 lutego. Na linji kolei żelaznej od Dyneburga do Wilna, wszystko pomyślnie. W okolicach Święcian i Podbrodzia dopełnione zostały aresztowania, przez co zupełny spokój powrócił. Kijów 4 lutego. W Kijowskim okręgu wszystko spokojnie;…

10 II 1863

Dnia 25 stycznia (6 lutego) otrzymano szczegółowe wiadomości o działaniach pod Węgrowem oddziału, złożonego z 3-ch kompanii piechoty i 3-ch szwadronów jazdy z 6-ciu armatami, pod dowództwem pułkownika Papaafanasopuło. Oddział ten, zajmujący w przeddzień bitwy stanowisko przy wiosce Szaruta, o sześć wiorst na południowej stronie od m. Węgrowa, w ciągu…

11 II 1863

Kraj cały w powstaniu rozpacznem; zewsząd dochodzą odgłosy zażartej walki na śmierć lub życie, tu garstka bezbronnych z bohaterskiem męztwem napada na działa, młodzian bez nogi, przywiązany do konia, obejmuje nad nią dowództwo, szablą rozgania wrogów, ciska kulami z rewolweru, zwycięża i śmiercią okupuje zwycięztwo; tam gromada uzbrojona w noże,…

12 II 1863

Lwów 12. lutego. Na czele naszego pisma ogłaszamy dziś rozporządzenie wysokiego rządu krajowego, że w całej Galicyi jak również w Wielk. Księstwie Krakowskiem nie wolno inaczej nabywać żadnej broni ani amunicyi, jak tylko za wyraźnem pozwoleniem dyrekcyi policyi albo też władz obwodowych. Gazeta wiedeńska z 10. b. m. zawiera następujące…

13 II 1863

Nr. 11 Biuletynu, dodanego do Gazety Senackiej, zawiera następujący Najwyższy reskrypt do Wileńskiego Wojennego Gubernatora, Grodzieńskiego, Mińskiego i Kowieńskiego Jenerał-gubernatora, z powodu wybuchłych w Królestwie Polskiem rozruchów. Z powodu rozruchów, zaszłych w ostatnich czasach w Królestwie Polskiem, a zagrażających sąsiednim guberniom kraju powierzonego waszemu zarządowi, w razie gdyby bandy uzbrojonych…

14 II 1863

Berlin, 13. Lutego. – Korespondent berliński pisze do Gazety Wrocławskiej: Nord deutsche Allg.Ztg., organ p. Bismarcka mówi we wstępnym artykule o kwestyi interwencyi, co następuje: »Przed kilku dniami wystąpiliśmy z zaprzeczeniem przeciw jednej z tutejszych gazet, która twierdziła, że z Paryża uczyniono przedstawienia gabinetom w Wiedniu i Berlinie, aby zapobiedz…

15 II 1863

Rozporządzeniem świeżo wydanem przez c. k. Ministeryum skarbu zakazany został wywóz broni i amunicyi przez Galicyę i Bukowinę do Polski i Rosyi. Rozporządzenie to łącznie z rozporządzeniami rządu namiestniczego galicyjskiego względem zakazu sprzedaży broni i amunicyi w Galicyi, obok policyjno-wojskowych patroli ku granicom Królestwa Polskiego i aresztowania osób napotykanych w drodze do Królestwa przekonywają,…

16 II 1863

Londyn, 11 Lutego. Wiadomo, że Królowa weźmie udział w uroczystości ślubnej swego najstarszego syna jedynie prywatnie; monarchini znajdować się będzie tylko na uroczystości kościelnej, lecz uniknie wszelkich innych przyjęć i przedstawień wystawnych, jakie w dniu tym u dworu miejsce mieć będą. W samej nawet kaplicy, dla królowej urządzone zostało miejsce, z…

17 II 1863

Wyrokiem Sądu Wojennego w Piotrkowie, następujące osoby skazane zostały na karę śmierci przez rozstrzelanie: Tomasz Krysiński, oficjalista prywatny; Jan Szyndler, Bolesław Zaborski, Władysław Makaj, Michał Gintowt, Mikołaj Bojankiewicz i mieszczanin Jakób Zagwożdzanin. Krysińskiego za to, że w dniu 9 (21) Stycznia r. b., przywoławszy do siebie wyżej wymienionych i zaopatrzywszy…

18 II 1863

WIADOMOŚCI ROZMAITE – Dzień wczorajszy był chłodny i niepogodny, niebo zachmurzone. Średnia temperatura dnia jest l 3/10 stop. R. zimna; największe zimno w nocy wynosiło 2 2/5, najmniejsze popołudniu 3/5 stop. R . Barometr zwolna opadał, średnia jego wysokość jest 762,84 milimetrów. Wiatr panował mierny zachodni. W nocy z dnia…

19 II 1863

LWÓW, 18. lutego (Sprostowanie pogłoski o zbrojeniu ochotników). Kilka dzienników zagranicznych, a mianowicie pruskich, donoszą o dostarczaniu broni z arsenału lwowskiego dla powstańców polskich, a to dla postawienia Austryi w fałszywem świetle. Ta nierozsądna pogłoska pochodzi ze Lwowa, wylęgła się zaś z płytkiego brania rzeczy bardziej, niż ze złej woli, która ją później obróciła na swoją korzyść.…

20 II 1863

LISTY ze WSCHODU. Carogród, 31 sierpnia 1862 r. Zdając wam sprawę w ostatnim liście moim o wycieczce do Filipopoli, zapomniałem dodać, żem poznał p. pułkownika Przewłockiego zwanego tam Clementi bej. Rodem on jest z Lubelskiego, opuścił kraj r. 1848, służył wojskowo na Węgrzech, potem w kozakach sułtańskich, nareszcie w dywizyi polskiej. Po wojnie wschodniej osiadł pomiędzy…

21 II 1863

– Wychodzące w New-Yorku w Ameryce pismo miesięczne p.t. ,,Harper’s New Monthly Magazine” w listopadowym i grudniowym zeszytach z roku przeszłego zamieściło dosyć obszerny artykuł, pod szumnym tytułem: „Poland over ground and under-ground”. Jakiś bezimienny podróżnik zwiedził część Galicyi nad ziemią i kopalnie soli w Wieliczce pod ziemią, i opis tej wycieczki wydał pod wspomnianym tytułem. Załączone do…

22 II 1863

Poznańska „Ostdeutsche Zeitung” odebrała następujące telegramy: Londyn, 20 lutego. Lord Russell odpowiedział na interpelacyą lorda Ellenborough: Posłowie Bernstorff i Brunnow komunikowali lordowi Russelowi, że Prusy i Rosya zawarły zobowiązanie, wedle którego Rosyanom wolno ścigać uchodzących Polaków na terrytoryum pruskiem; wojsku pruskiemu wolno tylko wtedy przechodzić granicę Królestwa w podobnym celu, gdyby Poznańskie powstało.…

23 II 1863

W Kolonji umarła niedawno temu jakaś stara panna. W testamencie przekazała każdemu uczestniczącemu na jej pogrzebie po 10 sr. gr. Wiadomość o tem lotem błyskawicy rozbiegła się po mieście, na pogrzebie znalazło się tysiące żebraków, ubogich i nieubogich, którzy za uświetnienie tej ceremonji rzeczywiście też oznaczoną summę odebrali. Przed kilku miesiącami zostawione było u mnie…

24 II 1863

Królestwo Polskie. Znad granicy Król. Polsk. piszą: Faktem jest dokonanym, że Mierosławski znajduje się w Królestwie Polsk. od 17. Lutego, około Radziejowa i wieść się o nim natychmiast po okolicy rozeszła. W pierwszej chwili połączył się z nim oddział konny powstańców, może złożony z 48 koni, do których wkrótce podobny oddział nadszedł. Na tych Moskwa natarła w dniu 11. Lutego…

25 II 1863

Praga Czeska, 21 lutego. Na jednym z ostatnich posiedzeń sejmowych, w dodatkowym tajnem zgromadzeniu, obradowano nad kwestyą procesu Dra E. Gregers, oskarżonego o zbrodnie naruszania spokoju publicznego, w artykule Nar. Listów: p. on. „Polsko a Rusko”. Zgłosił się tam i drugi kandydat procesu prasowego. Redaktor dziennika Politi p. Skrejszowski. Jak słychać, ostatni ten proces, wynikł również z wypadków w Królestwie…

26 II 1863

ŁOMAZY. – Dnia 27 stycznia w Łomazach na Podlasiu, zaledwie, sformował się oddział 50 strzelców i kosynierów, i stanął przed kościołem, oczekując błogosławieństwa kapłańskiego, napadnięty został przez 60 ułanów moskiewskich pod dowództwem czerkiesa; wytrzymawszy dwie salwy, sformowali się nasi poza ogrodzeniem cmentarnem i zaczęli ztamtąd prażyć moskali tyralierskim ogniem. Spostrzegłszy się najezdnicy, że…

27 II 1863

W Paryżu wyszła temi dniami nowa broszura pod tytułem: „Rosyjskie reformy w Polsce i Austrya w r. 1862”, w której autor (prawdopodobnie Polak) wzywa Austryę, ażeby podjęła sprawę Polski i restauracyę tego państwa popierała, ile możności, swoją potęgą. Dziennik wiedeński Presse, oceniając tę broszurę w dłuższym artykule, powiada co do powyższego żądania autora, że „byłaby to awanturnicza polityka…

28 II 1863

– Gmach ostatniej wystawy londyńskiej teraz służy za miejsce do spaceru dla publiczności londyńskiej i na ten cel będzie jeszcze czas jakiś otwarty. Wszystkie resztki wystawy usunięto, gmach cały wymyto i oczyszczono, by z niego zrobić promenadę. W tej chwili zajmują się rozlicznymi projektami i planami, jakim sposobem ten kolosalny budynek, pod względem architektonicznym bardzo…

1 III 1863

POLSKA wychodzi 5 razy na miesiąc; cena prenumeraty na dziewięć numerów jest: 5 franków w Paryżu i Londynie; 4 franki w Bruxelli Prenumerować można u ziomka Ludwika Lublinera, adwokata w Bruxelli, oraz w główniejszych księgarniach polskich: wszelkie listy, mandaty, artykuły, powinny być przesyłane pod adressem: Mr Louis Lubliner avocata Bruxelles. DLACZEGO TO NOWE PISMO? Niejeden z braci może powiedzieć: krew…

2 III 1863

Warszawa, 1. Marca. – Ze źródła rosyjskiego. Wczoraj na Pańskiej ulicy zebrało się około 80 osób, które zabierały się połączyć z powstańcami. Tych jednak policya przydybała. Po kilku strzałach z domu jednego zaczęli uciekać, jednak ich dopędzono i schwytano, przyczem jednego zabito. Nie było potem żadnego zawichrzenia spokojności i panowała zupełna cisza. W Warszawie aresztowano…

3 III 1863

Sprawa polska jest kluczem do zrozumienia całego politycznego położenia Europy w obecnej chwili. Ona odmyka tajniki przyszłego porządku świata europejskiego, który w niejasnych jeszcze zarysach zaczyna się wyłaniać z chaosu, w jakim od wieku pogrążona Europa. Sprawa ta olbrzymie zrobiła kroki w ciągu upłynionego tygodnia, bo polityce czynów dokonanych dała głośne zaparcie w parlamentach i dziennikach, to…

4 III 1863

Agitacja kobiet, pragnących emancypacji w Anglji, w celu uzyskania prawa do uczęszczania do Uniwersytetów, małe robi postępy i nie można jeszcze przepowiedzieć, jak prędko zjawią się tam Doktor Medycyny i Magistrowie nauk wyzwolonych rodzaju żeńskiego. Panna Cobbe odczytała na jednem z posiedzeń kongressu nauk społecznych długą i bardzo uczoną rozprawę, dowodzącą, że wyłączenie z Uniwersytetów jest…

5 III 1863

Korrespondencja Francuzko-włoska Dziennik otrzymał list pisany z Neapolu dnia 27 lutego, zawierający następne wiadomości: Uwięzienia przeszło-tygodniowe doprowadziły do ważnych odkryć. Mnich Ayala, biegły, jak wiadomo, w decyfrowaniu korrespondencij burbońskich, potrafił znowu przy pomocy tabelki arytmetycznej ułożonej w szczególny sposób, dostarczyć sądowi bardzo szacowny dokument. Jest to list pisany do Franciszka II przez naczelnika burbońskiego neapolitanskiego…

6 III 1863

Kraków, 5. Marca. – Dzisiejszy Czas donosi, że wczoraj pod Pieskową Skałą (w Radomskiem, kilka mil na północ zachód od Krakowa) przyszło do bitwy między 800 powstańcami pod Jeziorańskim a Moskalami, którzy na niego w 2000 napadli. Po półtory godzinnej walce cofnął się Jeziorański na bliskie wzgórza zarosłe, gdzie aż do…

7 III 1863

Jako trzecią przyczynę powodzenia Timesa podaliśmy rozumne śledzenie opinii publicznej. Jak według Gullivera, Anglia dzieli się na dwa stronnictwa, które stosownie do tego, czy natłukują jaja na miękko gotowane z grubego albo z cienkiego końca, nazywane są grubo- albo cienko-końcemi, tak też publiczność czytająca Timesa dzieli się na dwa obozy, z których jeden…

8 III 1863

Od sześciu wieków Polska stoi na straży Europy, to jest na straży świata chrześciańskiego i odpiera najazdy barbarzyńskiej Azyi, naprzód Mongołów, potem Tatarów i Turków, a wreszcie Moskali. Misyę tę spełniała Polska nieprzerwanie, i dziś jeszcze pełnić jej nie zaprzestała, a to zarówno czy bierny stawia opór, czy też chwyta za broń. Chociaż innemi…

9 III 1863

W Piątek o godzinie 9ej z rana właścicielka domu Nr 196 przy ulicy Krzywe Koło, Anna Baldycka, żona Archiwisty Sądu Kryminalnego, przez poderżnięcie gardła brzytwą, zamordowaną została. Przyczem popełniono w mieszkaniu gwałtowną kradzież rzeczy i pieniędzy. Silnie podejrzany o tę zbrodnię już jest aresztowany i ścisłe śledztwo prowadzi się. Warsz.…

10 III 1863

Rzecz Artystyczna. TEATR. W minionym tygodniu mieliśmy trzy tylko przedstawienia. O Karlińskim Syrokomli granym po raz już trzeci mówiliśmy już dwakroć, moglibyśmy zatem pominąć go zupełnie w dzisiejszem sprawozdaniu naszem. Lecz przedstawienie to ostatnie nastręczyło nam jedną uwagę. Mimo wad, które dramatowi temu zarzucaliśmy jako dramatowi, nigdy przecie silniej jak tym razem nie…

11 III 1863

Z raportów Władz cywilnych zamieszczają się tutaj następująco szczegóły: W dniu 1(13) Lutego o godzinie 6ej wieczorem, 7miu ludzi uzbrojonych w dubeltówki i rewolwery najechało dziedzica wsi Pawłowo, Telesfora Dziedzickiego, emeryta, b. Członka Senatu, i po odczytania mu jakoby wyroku, odebrało mu życie 3ma wystrzałami. Zbrodniczy ten czyn dokonany na…

12 III 1863

Wiadomo, że okoliczności, które towarzyszyły śmierci króla szwedzkiego Karola XII, nie zostały dotąd należycie wyjaśnione. Król rażony został 30 listopada 1718 r. kulą w głowę podczas oblężenia twierdzy norwegskiej Friederichshall, w chwili gdy znajdował się w przykopach i przypatrując się robotnikom, obrócony był twarzą do wałów twierdzy. Znaleziono go w tem położeniu martwego, z…

13 III 1863

Ostatnie listy z Konstantynopola donoszą o nowych zamiarach reformy finansowej ze strony Sułtana. Nie można tego inaczej nazwać, jak zamiarami; wieleż to razy bowiem, za przeszłego i teraźniejszego panowania, mówiono o podobnych reformach, wydawano pięknie brzmiące haty, by skończyć na słowach i brnąć dalej w dawnem marnotrawstwie i na nadużycia…

14 III 1863

Gazeta wrocławska pisze z Michałowic pod d. 10. b. m. co następuje: Wiarogodny świadek, który jak wielu innych z ciekawości udał się do Michałowic z Krakowa, opowiadał nam bliższe szczegóły, co tam widział: ‘Pod Michałowicami ujrzał dawniejsze słupy nadgraniczne rosyjskie biało i czerwono świeżo pomalowane, rosyjskie orły pozrywane a polskiemi…

15 III 1863

Powstanie rozpaczy trafia do serc życzliwych i wywołuje spółuczucie Europy. Dzienniki oburzają się na barbarzyństwo Moskwy, otwierają składki i wołają o pomoc. Co z massy tych szlachetnych usiłowań wyniknie, my tego nie śmiemy przepowiedzić. Ale kiedy dziś prawie wszystkie rządy, wszystkie gabineta wypadki i wynikające z nich skutki zimno obliczają,…

16 III 1863

ANGLJA. Londyn, 9go Marca. – Urzędowy program jutrzejszego ślubu Następcy tronu jest następny: Ślub odbędzie się o godzinie 12 1/2 w Kaplicy Windsorskiej Śgo Jerzego. Królowa znajdować się ma prywatnie na tej uroczystości. Ambassadorowie i inni Członkowie Ciała Dyplomatycznego, którzy otrzymają zaproszenie, zajmą galerję na północnej stronie Ołtarza; Ministrowie zaś…

17 III 1863

Rozpocznę od wiadomości należącej do strasznej, krwawej a obszernej kroniki opisującej mordy i barbarzyństwa rosyjskie. Szesnastu ludzi konnych, jadących za rekwizycjami ścigani już przez kozaków, przybyli nadedniem d. 5 marca na odpoczynek do folwarku Szydłowina pod Patrykosami w okolicach Siedlec, tam chcąc odpocząć zamknęli się w stodole i w oborze. Ledwo…

18 III 1863

Brl. Ztg donosi z Warszawy o licznych i nieustannych aresztowaniach tamże, przedsiębranych bądź na ulicy, bądź po domach. Wszystkich, na których mniej więcej pada podejrzenie, że mają zamiar przyłączyć się do powstania – a pierwszy lepszy policjant decyduje o tem na ulicy – biorą w rekruty. Proskrypcja więc odbywa się dalej.…

19 III 1863

Francja, Paryż, 14. marca. (La France przeciwko Morning Post w sprawie polskiej – różne wiadomości) La France występuje ostro przeciwko artykułowi Morning Post, który wczoraj zamieściliśmy. Dziennik angielski twierdził, iż chwila obecna nie sprzyja interwencyi, gdyż ani Rosyanie, ani powstańcy broni nie złożą. Taka argumentacja byłaby wprowadzeniem fatalizmu w politykę. Rząd…

20 III 1863

ROZBOJE MOSKIEWSKIE. – Rozpasane i opiłe żołdactwo wraz ze swemi dowódzcami z piechoty i kozaków złożone, przebiegając lasy Radziwiłłowskie, każdego, kogo po drodze spotkali, nawet starców, kobiety i dzieci, nielitościwie batożyli, kobiety najbezwstydniej zaczepiali, a jednego osiwiałego wiekiem człowieka, wyrobnika ze wsi Nowa-Huta, najzupełniej obdarłszy, zamordowali. Przyszedłszy dnia 4 marca…

21 III 1863

W Mińskich wiadomościach gubernjalnych wydrukowana następująca odezwa pełniącego obowiązek cywilnego gubernatora p. Każewnikowa, do stanów miejskich gubernji Mińskiej: „Z polecenia pana Wileńskiego wojennego, Kowieńskiego, Grodzieńskiego i Mińskiego jenerał gubernatora ogłosiłem objawienie jego excellencji, wzywające mieszkańców wszystkich stanów tutejszego kraju do zachowywania spokojności i posłuszeństwa prawom miejscowym i ustanowionym władzom. Tymczasem…

22 III 1863

Lwów, 21 marca. Ostatnie wiadomości z pola walki w Kongresówce smutne na Polakach zrobiły wrażenie, jednakowoż sprawa polska nigdy lepiej nie stała jak teraz. Nawet gdyby przejście dyktatora do Galicji potwierdziło się, to strata materjalna sowicie wynagrodzoną jest szybkim postępem dyplomacji i ogólną sympatją całej Europy na korzyść srodze doświadczonego…

23 III 1863

Londyn, 16 marca. Nasi czytelnicy wiedzą, że natłok na ulicach Londynu był niezmierny w czasie przejazdu orszaku królewskiego, za przybyciem księżniczki Aleksandry duńskiej do Londynu i że podczas illuminacyi liczne nieszczęścia miały miejsce. Interpelacye w tym przedmiocie przedstawione zostały rządowi w Izbie niższej, i z wyjaśnień udzielanych przez różnych mówców…

24 III 1863

Paryż, 21. Marca – Dzienniki paryskie mało w ogólności podają wiadomości o wypadkach w Polsce. Nie mogą tego pojąć, dlaczego Langiewicz opuścił szeregi polskie w d. 18. b.m., gdy jeszcze wojska jego biły się na d. 19. b.m. Opinion podaje wiadomość z poznańskiego o przejściu wojska rosyjskiego na terytoryum pruskie…

25 III 1863

W celu zaznajomienia publiczności z wypadkami toczącej się walki na Litwie z Najazdem Moskiewskim, i prostowania fałszywych wieści rozsiewanych przez tenże Najazd, postanowiliśmy wydawać od czasu do czasu Kartki, w których zapisywać będziemy wiadomości o naszem powstaniu. – Czerpane ze źródeł urzędowych mają niezaprzeczoną powagę i fakta podawane będą z…

26 III 1863

Korespondencje z Aten donoszą o polepszeniu się stanu rzeczy w Grecji, od czasu jak zgromadzenie narodowe objąwszy ster rządu i ze swego ramienia mianowawszy ministrów, śmiało i energicznie weszło na drogę reform i oszczędności. Największą trudność ciągle stanowi niekarna armja, i podobno zamierzają ją rozpuścić, pozostawiając tylko kadry, co przynosząc…

27 III 1863

Wczoraj ozwały się po raz pierwszy fujarki, kręcone zwykle z wierzbiny. Puszczanie wierzby, a ztąd i fujarki, to na kształt skowronków, są także zwiastunami wiosny. Już też lada chwila zawitają do nas i bociany, albowiem według przypowieści ludowej: „Na Zwiastowanie Zlatują się bocianie”. Ostatnie Wiadomości. W Izbie Niższej Angielskiej P. Bright,…

28 III 1863

Dnia 22 Marca oddział nasz z 450 ludzi złożony, pod dowództwem K. Mielęckiego, natarł pod Kaźmierzem na moskali w liczbie trzech rot piechoty i sotni kozaków: moskale rozbici przez naszych cofnęli się w nieładzie, straciwszy w zabitych i rannych 224; znaczną z nich część, uciekających, potopili w rzece. Z naszej…

29 III 1863

Pod napisem: „Polska i kongres” zamieszcza La France artykuł wstępny podpisany przez sekretarza redakcyi, co jest oznaką, iż udzielony on był temu dziennikowi, a źródło jego sięga sfer wyższych. Artykuł ten poświęcony jest dowodzeniu konieczności kongresu dla załatwienia sprawy polskiej Mówi on, że ks. Metternich „przywiózł zapewnienia dozwalające mieć rzeczywistą…

30 III 1863

Listy z Madrytu rozpisują się obecnie o sławnym balu Księżnej Fernan Nunez, na który składają się kostiumerowie nie tylko hiszpańscy, ale i paryzcy. Królowa Izabella zaszczyci ten bal swoją obecnością w stroju Estery, wziętym z starożytnej płaskorzeźby znalezionej w Hiszpanii. Fałdy tego kostiumu przypominają tegoczesne wolanty, przytem na piersiach fest…

31 III 1863

Berlin, 28go marca. Izba deputowanych obradowała dziś ostatecznie nad petycyami. Jedna z nich odnosiła się do kwestyi polskiej. Ława ministrów była próżna, Sybel zaproponował więc odroczyć debatę i wezwać rząd państwa, aby dał się widzieć w izbie. Ten wniosek został przyjęty. Przyszłe posiedzenie odbędzie się we wtorek; prezydent ministrów zapowiedział…

01 IV 1863

Prawie w jednej chwili dowiedzieliśmy się o dyktaturze Langiewicza i o jej upadku. Żołnierz, co na polu bitwy orężem skarbił sobie serca rodaków i obcych, ujął najwyższą władzę. Polacy, którym cudzoziemcy zarzucają niezrozumiane przez nich weto, oddali obywatelskie posłannictwo jednemu, aby dać poznać Europie, że nie masz ofiary na jakąby…

02 IV 1863

Amnestja albo rzeź i konfiskata! Taką alternatywę stawia carat Polakom. Najprzód starał się poburzyć gmin prosty przeciw nim. W Królestwie rozrzucił odezwy, wprost wzywające proletarjat wiejski, aby rzucił się na szlachtę, wyrżnął ją, palił jej dwory – i przywrócił tym sposobem porządek i posłuszeństwo carowi. Odezwa ta przechodzi ohydą wszystko,…

3 IV 1863

Telegram z Londynu datowany 1go b.m., donosi, że Palmerston poprzedniego dnia przemawiał trzykrotnie, śród największych oklasków, w Greenock i Glasgowie. Pomiędzy innemi oświadczył on, że Rząd trwać będzie w swej neutralności względem Ameryki, i że ma nadzieję utrzymania nienaruszonego pokoju z całą zagranicą. Znaleziony w Brazylji przez jednego z Murzynów dyament, który wielkością swoją przechodzi znane dotąd…

4 IV 1863

Niektóre z rozdzielonych przez Dyktatora oddziałów stoczyły już niejedną pomyślną z najezdnikami potyczkę, dając ciągle dowody niezachwianego męztwa i na coraz rozleglejsze okolice rozszerzając groźne dla naszych ciemięzców powstanie. Pułkownik Dyonizy Czachowski z oddziałem około 300 ludzi, spotkawszy moskali dnia 20 marca, na drodze między Chmielnikiem i Rakowem, kierując się w Radomskie, w stoczonym boju pod Potokiem…

5 IV 1863

Carogród, 27 marca. Półurzędowy Journal de Constantinople zamieścił onegdaj artykuł pod tytułem „Polska”, noszący na sobie cechę wpływów oficyalnych. Jest to śmiała i godna odpowiedź na przedstawienia sprawującego interesa rosyjskie p. Nowikow, domagające się ścieśnienia protekcyi rządowej dla tutejszych Polaków. Poprzednio już ambasada rosyjska starała się u Porty o nakazanie dziennikom większego umiarkowania…

6 IV 1863

Kraków, 3 kwietnia. Czytamy w „Gazecie Krakowskiej”: „Dziś przeprowadzono Langiewicza z zamku do »lunety Warszawskiej« pod strażą kommissarza i dwóch agentów policyjnych; pociąg pocztowy zatrzymał się w tem miejscu dla odwiezienia b. dyktatora do Brunn. Stamtąd pojedzie on do Tysznowic, gdzie, po daniu uczciwego słowa, że zaniecha wszelkich stosunków z rewolucją, będzie zupełnie swobodnym. Po wyjeździe…

7 IV 1863

Znana własność chlorku wapiennego niszczenia myszy i szczurów działa też i na niektóre owady. Chcąc np. pozbyć się much w stajni, dosyć otworzywszy okno postawić deskę namazaną chlorkiem wapiennym, a muchy natychmiast uciekną. Wtenczas należy okno zamknąć. Ten sposób nie tylko nie jest szkodliwy, lecz wielką korzyść przynosi, albowiem oczyszcza powietrze ze szkodliwych miazmów. Raz…

8 IV 1863

Królestwo Polskie. Skalmierzyce, 4. Kwietnia. – Dochodzi mnie w tej chwili o godzinie 2. po południu następująca wiadomość, którą w krótkości powtarzam (tak pisze korespondent ze Skalmierzyc do wrocławskiej gazety): dziś przed południem zamknięto naszą granicę i tak ma pozostać przez przeciąg świąt wielkanocnych. W Kaliszu naszym sąsiedzkim panuje wzburzenie umysłów, patrole przebiegają miasto,…

9 IV 1863

Langiewicz był w przejeździe do Berna przedmiotem głośnych demonstracji. Aż do Oderberg – piszą do „Bohemi” – mało kto wiedział, że Langiewicz jedzie tym pociągiem. Od Oderberga dalej na południe wiedziano już o jego podróży i im głębiej wjeżdżał w Morawię, tem więcej pomimo chłodnej nocy oblegały masy ludu dworzec kolei…

10 IV 1863

Z najbliższego pola walki w Krakowskiem i w Kaliskiem mamy dziś doniesienia o dwóch stoczonych utarczkach, pod Szklarami w Olkuskiem w Wielką Niedzielę i pod Kuźnianką blisko miasteczka Prążki w powiecie Wieluńskim w Wielką Sobotę. Na oddział Gregorowicza złożony z 280 piechoty uzbrojonej w karabiny gwintowe i sztućce, i 30ci konnych, uderzyło o ósmej godzinie rano 5. kwietnia trzy roty piechoty do 500 ludzi…

11 IV 1863

St.-Petersburga gmina miejska miała szczęście złożyć do uwagi JEGO CESARSKIEJ MOŚCI następny wyraz wiernopoddańczych uczuć: „Najłaskawszy Monarcho! Obchodząc wielki dzień Zmartwychwstania Chrystusowego, cała Rossja, a z nią razem i wierna Twoja stolica, z radością przypomina, że podczas tego uroczystego święta Opatrzność dała życie Monarsze, który sławnie kieruje losami ojczyzny i wskazuje nam drogę ogólnego szczęścia.…

12 IV 1863

Sprawa polska za granicą. Pokój świąteczny w Paryżu i Londynie wywołał także chwilowo i ciszę w dyplomacji. Po świętach wszystko wróciło znowu do życia niezwykłego. A czynnikiem jego jest nieustannie sprawa polska. Nie myślimy tu rejestrować sprzecznych głosów, objawiających się szczególnie w dziennikarstwie co do oklepanego pytania: „kto, kiedy i jak będzie interweniować?”. Zesumujemy tylko kilka…

13 IV 1863

Kandydatura Księcia Waldemara Duńskiego do tronu Grecyi znowu ulega wątpliwości, a wątpliwości te wychodzą nie z Aten ani Londynu, ale z Kopenhagi. Dania, korzystając ze swego położenia i ze skwapliwości lorda John Russell w popieraniu tej kandydatury, stawia warunki bardzo twarde. Ostatni Dagbladet, dziennik półurzędowy duński, wychodzący raz na tydzień i umieszczający na…

14 IV 1863

Chwilowe położenie Europy przedstawia się od wielu tygodni na tle kwestyi polskiej. Zarówno czy się ją uważa, jak my Polacy to czynimy, za kwestyę narodowości, czy, jak ją uważają obce ludy nie obrażone w swoich uczuciach narodowych, za kwestyę wolności, lub wreszcie, jak ją uważają rządy, za kwestyę prawa publicznego…

15 IV 1863

Zaprowadzone po wszystkich niemal krajach Europy Kassy Oszczędności, może najlepiej pojęte zostały w Danji, albowiem w roku 1861, złożone w nich drobne kwoty, wynosiły ogólną summę blizko sto czterdzieści cztery miljony franków, tak, że stosunkowo do ludności, na każdego mieszkańca przypadło po 58 franków. Jeden z poważniejszych Rabinów w kraju, P. Izaak Majer Alter,…

16 IV 1863

Wczoraj w dodatku nadzwyczajnym podaliśmy depesze telegraficzne z dnia 12. b. m. donoszące o nowym manifeście cara Aleksandra, który zapowiada amnestyę pod warunkiem złożenia przed dniem 1 Maja broni przez powstańców, tudzież obiecuje prowadzić dalej organizacyę Królestwa Polskiego rozpoczętą przez marg. Wielopolskiego. Oceniliśmy ten dokument jeśli nie wyczerpująco, to przynajmniej wielostronnie, a i dziś…

17 IV 1863

Odwołując się do powyższego obwieszczenia królewskiego Ministerstwa wojny z dnia 11. m. b., zwracamy także i na to uwagę, że celem dostarczania ogierów dla królewskiej stadniny na wyrównanie potrzebom remontowym, Ministerstwo królewskie dla spraw agronomicznych nadal zamierza polecić zakupywanie zdatnych młodych ogierów od posiedzicieli stadnin prywatnych w kraju. Ażeby mieć wiadomość o takich…

18 IV 1863

Najnowsze wiadomości. Austrja. W słynnej mowie, którą miał Deak przy sposobności ofiarowania mu album przez spółdeputowanych węgierskich, powiedział on między innemi te słowa: „A gdy znów będzie nam dana możność, byśmy podnieśli głos w sprawie ojczystej, będziemy sprawiedliwemi dla każdej narodowości – jak w r. 1848 byliśmy sprawiedliwemi dla ludu”. Słowa te wypowiedziane przez…

19 IV 1863

Warszawa, 15 kwietnia. Dziennik Powszechny ogłasza następujący wypis z protokułu sekretaryatu stanu Królestwa Polskiego, który tu powtarzamy jako tekst urzędowy: „Z Bożej łaski, my Aleksander II, cesarz i samowładzca wszech Rosyi, król polski, wielki książę finlandzki, itd. objawiamy wszystkim naszym wiernym i poddanym w Królestwie Polskiem: Na pierwszą wiadomość o wybuchnięciu powstania w Królestwie Polskiem,…

20 IV 1863

KRAKOWSKIE: – Oddział nasz złożony z dwustu kilkudziesięciu ludzi piechoty i kilkudziesięciu konnych, zupełnie dobrze uzbrojony, pod dowództwem pułkownika Grekowicza; stojąc obozem pod wsią Szklary, przy samej granicy austryackiej, o półtory mili od Olkusza, napadnięty, został dnia 5 b.m., to jest w Wielką Niedzielę, o godz. 8 rano, przez 500 blisko moskali piechoty i kozaków, którzy natychmiast…

21 IV 1863

AMERYKA. Nowy Jork, 31 marca. Wyprawa murzynów, która pod dowództwem pułkowników Heggion i Montgomery miała sobie polecone podniecić murzynów do powstania przeciw panom, znajduje się w Floryda, na granicy Georgii. Kraj ten nie bardzo jest ludny; według spisu z r. 1860, liczy 140.424 dusz, między któremi 61 745 niewolników. Murzyni tej wyprawy mają…

22 IV 1863

Francya. Paryż, 19. Kwietnia. – Nationalzeitung pisze: od niedawnego czasu usposobienie umysłów jest tu wojenne. Dzienniki coraz gwałtowniej przemawiają przeciw Rosyi. Rozprawiają tu i zgłębiają kwestyą wojny z Rosyą. Najwięcej zajmuje jeden punkt, o który się rospierają, a mianowicie, czyli na przypadek wojny z Rosyą ma ona być rościągniętą na Prusy, a więc na Niemcy?…

23 IV 1863

Monitor Paryzki z d. 20go b.m. w swej korrespondencji z Londynu donosi, że w wielu miastach Anglji niechęć względem Stanów Zjednoczonych, z powodu niewłaściwego stosowania niektórych przepisów prawa morskiego do okrętów handlowych angielskich, wzmaga się. Wzburzenie wywołane tam postępowaniem równa się prawie wzburzeniu, jakie spowodowało zabranie Trentu, a armatorowie Angielscy przypisują to stanowczemu zamiarowi Amerykanów, przywłaszczenia…

24 IV 1863

Meklemburt – Chmury które się ściągają na politycznym horyzoncie, tem bardziej zatrważają nasze małe państwa niemieckie na północy, ile że nie mamy nadziei, iż nas zasłonią Prusy, zwłaszcza, że te przez konwencyę wystawiły się na zmienne losy wojny. Nie chcemy wchodzić, czy dobrze czynią Prusy, iż się spuszczają na mielizny…

25 IV 1863

ANGLIA. Londyn 18 kwietnia. Obraz finansowy przedstawiony przez pana Gladstone na rok 1863–64 powszechnie znalazł pochwalne przyjęcie. Opozycya przez organ pana Northcote oświadczyła wczoraj w Izbie Gmin, że zgadza się na redukcye proponowane przez pana Gladstone w rozmaitych głównych podatkach, żądając atoli oświadczenia, że w oczach konserwatystów polityka zmniejszenia podatków…

26 IV 1863

Nota austrjacka w sprawie polskiej. Dzienniki porównywają noty austrjacką i francuską, znane już w głównej swej treści. W pierwszej widzą wielką oględność i nie determinowanie. Austrja opiera się w niej na czysto sąsiednich, lokalnych stosunkach. Zwraca ona uwagę gabinetu moskiewskiego na wpływ szkodliwy, który ruch polski wywiera na Galicję. Z…

27 IV 1863

Dzienniki Belgijskie unoszą się nad powodzeniem jakiego doznają zakładane po miastach, dla użytku powszechnego, bibljoteki. Między innemi wymieniają m. Namur. W chwili otwarcia założonego tam xięgozbioru, w pierwszym zaraz miesiącu, zgłosiło się 80 osób dla korzystania z xiążek; w Lutym już liczono 226 czytelników, w Marcu zaś 471. Uderzający ten…

28 IV 1863

L’ Europe podaje pod napisem „Wyprawa Rosyan przeciw rządowi rosyjskiemu, wiadomość, która jeżeli się urzeczywistni, uprości jak mówi tenże dziennik, lecz zarazem zachmurzy sytuacyę. Wojna pomiędzy Francyą i Rosyą, pomiędzy Szwecyą i Rosyą, lub pomiędzy innemi mocarstwami i Rosyą straciłaby nieuchronnie wszelkie prawdopodobieństwo i mogłaby się nawet stać niemożebną, gdyż…

29 IV 1863

(Rury pneumatyczne.) W Paryżu pracują nad projektem urządzenia rur pneumatycznych według metody p. Rammel, już wprowadzonej w wykonanie w Londynie, któreby łączyły biuro pocztowe i zakłady główne (Halles centrales) z ważniejszemi dworcami kolei żelaznych. Taki system bardzo byłby korzystny dla bruków paryskich znacznie psujących się przez przewożenie ciężarów, które byłyby…

30 IV 1863

Wyciąg z doniesienia służby pruskiej 1-go pomorskiego pułku ułanów majora Szmidta, o przejściu w granice Prus dwóch rot rossyjskich pod dowództwem majora Nielidowa. Otrzymawszy 14 (26) kwietnia doniesienie o przejściu wojsk rossyjskich do Prus, przybyłem do Leszca i znalazłem tam już oddział rossyjski bardzo zmęczony długim ściganiem; nie zważając na…

1 V 1863

Kongres albo wojna. Powiedzcie jasno i otwarcie, co wedle waszego zdania mam uczynić dla Polski, aby ją uspokoić? To pytanie zadaje teraz Moskwa w swej odpowiedzi mocarstwom, które swe noty wysłały do Petersburga, a dziennik rządowy, Journal de Petersbourg, wylicza wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które aż do r. 1863 Polacy…

2 V 1863

Jedną może z mniej znanych, a nader użytecznych Instytucji, jest między innemi tak zwana szkoła poprawcza, istniejąca od lat kilku w Londynie. Jeszcze w roku 1855, prawo Angielskie postanowiło, ażeby dzieci przekonane o przestępstwa, a nie mające lat 16, oddawać do mających założyć się szkół poprawczych, na co Rząd obowiązuje…

3 V 1863

Z depeszy telegraficznej z Wilna, udzielonej N 82 „Inwalida Rossyjskiego”, czytelnikom wiadomo już o napadnięciu powstańców 13 kwietnia na transport idący z Dynaburga. W ostatniem doniesieniu dowódcy wojsk wileńskiego okręgu wojennego, znajdujemy szczegóły co do okoliczności towarzyszących temu wypadkowi, tudzież dodatkowe wiadomości o innych wypadkach wiadomych z telegramów. D. 11…

4 V 1863

Brak pomieszkań w Krakowie. Jak piszą do „Jen. Kor.”, daje się czuć w Krakowie coraz bardziej brak pomieszkań dla znacznego napływu obcych. Jakoż przyszło już do tego, że nawet takie pomieszkania przedmiejskie, w których zwykle mieścił się proletaryat tylko, wypowiadają właściciele domów przekupkom, rzemieślnikom i t.p., i wynajmują za gruby…

5 V 1863

Mińskie. Powstanie powiatu Nowogródzkiego z kilku oddziałami dążyło w lasy [...] dla połączenia się powstaniem Oszmiańskim. Na jeden z takich oddziałów złożony z 36 ludzi leśnik rządowy odstawny naprowadził rotę strzelców i 10 kozaków pod dowództwem majora Śleszyńskiego. Nasi niespodzianie napadnięci poszli w rozsypkę, przytem zabito naszych 2 i 5…

6 V 1863

Umieściliśmy wczoraj depeszę lorda Napiera do hr. Russella, w której ambasador angielski przy dworze petersburskim streszcza odpowiedź daną przez księcia Gorczakowa na notę angielską z 2 marca. Odpowiedź ta tem jest ważną, iż rysuje niejako linię obronną, której Rosya myśli się trzymać wśród zawikłań dyplomatycznych w sprawie polskiej. Hr. Russell…

7 V 1863

W liście prywatnym z Petersburga piszą z dobrego źródła: obok rosyjskich odpowiedzi odczytano trzem gabinetom notę poufną przesłaną posłom rosyjskim, w której rozwinięto program do reform zamierzonych przez cesarza, których zaprowadzenie ma zależeć od okoliczności i przyjdą do skutku niedługo, jeżeli uspokojenie Polski nastąpi. Nota ta miała pomyślny wpływ wywrzeć.…

8 V 1863

Kraków, 4. Maja. – Ostd. Post pisze: dyrekcya policyi tutejsza dowiedziała się z listów zabranych przy rewizyach tu odbytych, że z Krakowa ma zamiar przejść do Polski 2000 Włochów i Francuzów. Z tego powodu policya otrzymała rozkaz przytrzymywania w dworcu przybywających i odprowadzania ich do gmachu policyjnego. Pomiędzy przytrzymanymi od…

9 V 1863

Anglja w swojej nocie z dnia 10. kwietnia, wysłanej do Petersburga, oparła się na traktacie wiedeńskim i pojmuje sprawę polską jedynie jako sprawę królestwa Kongresowego. Z tego to powodu z taką uprzejmością dziękuje jej Moskwa w swej odpowiedzi, iż się ona jedna przecie na traktatach opiera. Przeciwnie ani Francja, ani…

10 V 1863

Wiadomy każdemu nieszczęsny los wyprawy Jouncka de Blankenheim tak świetnie rozpoczętej, wiadome rozbicie większej części oddziału, strata kilkudziesięciu odważnych młodzieńców i śmierć bohaterska przywódcy. Nie pierwszy to raz krew francuska płynie na polu bitwy pospołem z polską, tem silniejszym węzłem kojarząc obadwa ludy wojujące od lat kilkudziesięciu, aby z międzynarodowych…

11 V 1863

– Piszą nam z Stanisławowskiego powiatu (gubernia Warszawska) o urodzajach: żyto tam dobre, pszenicy późny siew zginął tak, że w wielu miejscach zaorali i zasiali jęczmiona; co do jarych zasiewów, te się dobrze pokazują i takie będą, jeżeli spadną deszcze: z powodu zimnych nocy łąki nie bardzo rosną. – Piszą…

12 V 1863

Gmina miejska St Petersburgska miała szczęście przedstawić Jego Cesarskiej Mości następujące wyrażenie uczuć wiernopoddańczych: „Najmiłościwszy Monarcho! Święcąc Wielki dzień Zmartwychwstania CHRYSTUSA, cała Rossja, a razem z nią wierna Twa stolica, z radością przypomina sobie, że w to uroczyste święto Opatrzność obdarzyła życiem Monarchę, dzielnie kierującego losami Ojczyzny i wskazującego nam…

13 V 1863

Nikt zapewne nie posądzi liberałów niemieckich o sympatye dla Polski, bo nawet w epoce największego rozpostarcia się idei jedności niemieckiej za pomocą stowarzyszenia narodowego i gotajczyków, deputowani polscy w sejmie berlińskim nie znaleźli ani razu sprawiedliwości, lubo dopominali się jedynie o to, co nie tylko traktat wiedeński zastrzegł dla wszystkich…

14 V 1863

LIST NAJPODDANNIEJSZY kupiectwa miasta Kijowa. „NAJMIŁOŚCIWSZY CESARZU!” Zastanawiając się nad wypadkami, które się dzieją koło nas, my z oburzeniem słyszymy o targaniu się na odwieczne posiadanie Rossji, które czasowo było od niej oderwane, słyszymy o dążności wystawienia kraju tutejszego, jako Polski i z największem podziwieniem dowiadujemy się że wrogowie nasi…

15 V 1863

TEATR POLSKI. Od trzech miesięcy przechodzi nasza scena ciężką próbę doświadczenia. Do tego czasu loże pierwszego i drugiego rzędu, przynajmniej w porze jesiennej i zimowej, bywały zawsze niemal wszystkie zajęte, a i z reszty miejsc nie wiał nigdy chłód pustyni. Na benefisach zaś swoich artystów, publiczność spieszyła bez wyjątku prawdziwie…

16 V 1863

Pogląd polityczny. Jak rzeczy stoją? zapyta każdy ciekawy. – Otóż w krótkości powiadamy: Gabinet petersburski nie zadowolił odpowiedzią swoją w sprawie polskiej mocarstwa, w tej mierze przemawiające. Wiedzą dobrze w Petersburgu, że każde z tych mocarstw ma w tej sprawie swoje odmienne i wyłącznie własne stanowisko; przeto odpowiedź dana z…

17 V 1863

W Krakowie za to nie możemy się użalać na brak troskliwości ze strony policji. Rewizje są tak częste, że choć wykonywane z wielką ostentacją, bo w towarzystwie kilkudziesięciu żołnierzy różnej broni, już zobojętniały nawet dla tutejszej gawiedzi, która coraz to z mniejszą ciekawością tym aktom się przypatruje. Należy jednak nadmienić,…

18 V 1863

Włochy. Turyn, 11 Maja. Od kilku dni zwróciło tu uwagę ogłoszenie w znanem piśmie czasowem Revista contemporanea wielu dokumentów, dotyczących hr. Cavoura. Mąż ten stanu tak ważny brał udział we wszystkich wypadkach ostatnich czasów, że wszystko co go dotyczy, przyciąga opinję publiczną. Ogłoszone dokumenta, głównie dotyczą wyprawy do Sycylji i…

19 V 1863

Austrja. Wiedeń, 16 Maja. Stopniowo występują na jaw w wielkiem księztwie Siedmiogrodzkiem pierwsze oznaki życia politycznego, wywołanego tam zwołaniem sejmu. Układają już w Siedmiogrodzkiem listy kandydatów, a nawet niektóre nazwiska tych ostatnich są już znane. Z powodu atoli oddalenia punktów wyborczych i nieznanego po większej części brzmienia tych nazwisk, wszelkie…

20 V 1863

Warszawa, 17. Maja. – National Zeitung pisze: onegdajszy Dziennik zamieścił nominacyę hr. Ostrowskiego na dyrektora komisyi spraw wewnętrznych w miejsce Kellera, który wedle urzędowego oświadczenia, miał inne otrzymać przeznaczenie. Ostrowski jest szwagrem Wielopolskiego. Taki nepotyzm oburza nawet sfery moskiewskie. Lud wcale na to nie zważa, gdyż jest zupełnie zajęty rozporządzeniami…

21 V 1863

Magistrat Miasta stołecznego Warszawy. – W skutek odezwy Zarządu Naczelnika Inżynierów w Królestwie Polskiem, Magistrat miasta Stołecznego Warszawy podaje do wiadomości wszystkich szyprów, właścicieli statków i spławiających tratwy rzeką Wisłą, że pod twierdzą Nowogeorgiewską ustawionym został na Wiśle most tratwowy, który dla przepuszczania płynących tratew i statków dwa razy na…

22 V 1863

Królestwo Polskie. – Wydział zarządzający Litwą nadesłał do Warszawy Rządowi Narodowemu odezwę odebraną przez oddział powstańców w Inflantach wziętym do niewoli żołnierzom moskiewskim i roskolnikom . Odezwa ta, której autentyczność nie ulega żadnej wątpliwości, wzywa otwarcie żołnierzy i urzędników rosyjskich, aby wyrżnęli ludność katolicko-polską. Przesyłamy ją w oryginale i w…

23 V 1863

Charakterystyka Moskalów. Duchiński udowodnił na podstawie badań historycznych, że Moskale nie są słowiańskiego, lecz fińsko-uralskiego pochodzenia. – Dosyć jednak słyszeć tylko o bezlicznych okrucieństwach i gwałtach, których się Moskale dopuszczają na bezbronnych, rannych i niewiastach, aby i na chwilę nie wątpić, że tacy barbarzyńcy nie należą do tej wielkiej rodziny,…

24 V 1863

W żadnej wojnie tylu dowodzących nie zginęło ile w obecnej. Brak dobrych oficerów jest ogromny, strata więc ich jest tem boleśniejsza. Dołęga, oficer pełen talenta, na Żmudzi dowodząc, stoczył nieszczęśliwą potyczkę i został ranny; do pewnego więc czasu nie będzie czynny. O Narbucie donoszą, że poległ. Jest to nieoceniona strata,…

25 V 1863

Część Urzędowa. WILNO. W ów czas, gdy dobroczynne reformy zostały rozpoczęte przez rząd w celu rozwoju i utrwalenia dobrobytu kraju, idą jedni za drugimi wrogowie powszechnego porządku i wierząc w nieurzeczywistnione zamiary podnieśli oręż przeciw swego CESARZA i gwałtem werbują do swych band spokojnych mieszkańców, grożąc im śmiercią za sprzeciwieństwo.…

26 V 1863

Po długim przez całą noc Sobotnią i rano nazajutrz deszczyku, zajaśniała i pogoda, przeplatana wszakże w ciągu pierwszego święta przed wieczorem, grzmotami i błyskawicami, a odżywione drzewa i kwiaty nowem życiem zabłysły. Każdy też chętnie spieszył używać świeżego powietrza, już to do ogrodów Saskiego i Krasińskich, już do Alei i…

27 V 1863

Stan oświaty ludu w Finlandyi. Cała ludność Finlandyi składa się 6/7 Finnów i 1/7 Szwedów i niewielkiej liczby Rosyan i urzędników. Ogólna cyfra ludności fińskiego pochodzenia wynosi 1,705,735 – wszyscy są wyznania reformowanego augsburskiego. Wyznanie, oprócz innych względów czysto religijnych wywiera wpływ przeważny na oświatę ludu, gdyż nikt nie może…

28 V 1863

Turcja. Konstantynopol, 14 Maja. Etykieta turecka przepisuje, że harem i dygnitarze państwa powinni obdarzyć podarunkiem Sułtana, gdy ten wraca z podróży. Dawniej ofiarowano zwykle Padyszachowi w podobnym wypadku świetny powóz, piękne konie, kosztowne munsztuki bursztynowe, rzędy na konie lub broń wytworną. Obecnie matka Sułtana, która po swym synie, ma największe…

29 V 1863

Tablica porównawcza państw Europejskich. W znakomitej pracy statystycznej Maurycego Blocka, spotykamy cały szereg tablic porównawczych rozmaitych żywiołów państw Europy – pozwalamy sobie zrobić zeń niektóre wyciągi dla czytelników naszych. – Zaludnienie stosunkowe państw rozmaitych jest następujące: Na 100 hektarów ziemi wypada mieszkańców: w Belgii 158, w Hollandyi 107, we Włoszech…

30 V 1863

Na najbliższem nas polu walki nie przyszło wczoraj do spodziewanego starcia w okolicy Proszowic i Słomnik: konny hufiec Bończy, który przyszedł od Wodzisławia, połączywszy się z oddziałem jazdy, który wczoraj około Goszczy biwakował, i zaniepokoiwszy Moskali w Słomnikach i Proszowicach, pociągnął dalej w nieznanym kierunku. Dwa oddziały piechoty moskiewskiej w…

31 V 1863

Korrespondencja Kurjera Niedzielnego. Szanowny Redaktorze! W liście zamieszczonym w Kurjerku Niedzielnym z d. 3 maja r. b. Nr. 17, położenie nauczycielek prywatnych wiernie przedstawionem zostało. Każdy przyzna, że dotkliwie uczuć się ono daje osobom dobrze wychowanym i wykształconym, bo poniżenie jakiego nieraz prywatni nauczyciele i nauczycielki doznają od starszych osób,…

1 VI 1863

Francya. Znad granicy francuskiej, 29. Maja. – Przed kilku dniami pisałem wam, że rząd francuski liczy na przyłączenie się do zachodu Austryi. Książe Metternich przemawia w tym duchu na wszystkich konferencyach z p. Drouyn de Lhuys. Jeszcze silniej naciska lord Palmerston Austryą, a wypadki w Prusach nie ostały się bez…

2 VI 1863

Wiadomości Zagraniczne. ANGLJA Londyn – Królewskie towarzystwo jeograficzne, wczoraj zebrało się na doroczne posiedzenie w Burhinton-House. Po otwarciu posiedzenia przez Sir Roderyka Murchison, odczytano sprawozdanie roczne, oraz przedstawiono rachunki, które okazujące stałe składki dają stały fundusz 9,500 fst. Towarzystwo liczy teraz 1800 członków zwyczajnych i 52 honorowych i korrespondentów. –…

3 VI 1863

WIADOMOŚCI TELEGRAFICZNE. Paryż, 31 Maja. Dzisiejszy Monitor podaje bliższe szczegóły co do działań wojennych francuzów w Puebli. Pułkownik Brincourt udawszy się dnia 14 kwietnia z znacznym oddziałem na rekonesans, pobił pod Atlesco 3,000 Meksykanów. Straty poniesione przez wojsko francuzkie od 23 marca do 17 kwietnia, wynosiły 70 zabitych, 578 ranionych…

4 VI 1863

WILNO. Instrukcja dla wprowadzenia wojęnno-cywilnego zarządu w powiatach gubernij wileńskiej, koweńskiej, grodzieńskiej, mińskiej, witebskiej i mohylewskiej. 1) We wszystkich miastach i powiatach tych gubernij wprowadzić bezzwłocznie w wykonanie prawidła wojennej stopy, objawione w Ukazie Rządzącego Senatu z d.9 sierpnia 1861 roku. Wykonanie takowe powinno spełniać się bez najmniejszego pobłażania, co…

5 VI 1863

OSTATNIE WIADOMOŚCI. WOJEWÓDZTWO MAZOWIEDZKIE. Podpułkownik Kononowicz donosi że ze swym odziałem zdążając z rozporządzenia Władzy w Sandomierskie stanął 26 maja wieczorem pod wsią Kościuszkewem (pod Czarną) i zajął pozycję w lesie przytykającym do osady. Nazajutrz z rana pikiety dały znać o zbliżającym się nieprzyjacielu. Kawalerja moskiewska w ilości pół szwadronu…

6 VI 1863

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE. AMERYKA. New-York, 23 Maja. – Stan prowincji związkowych, jest dość krytyczny, wzburzenie się wzmaga w stanach zachodnich, a w Waszyngtonie aresztowano wiele osób. – Prezydent Lincoln złagodził karę wyrzeczoną przeciw Senatorowi Valladingham na wygnanie go zagranice związku. – Dnia 16 Maja, Jenerał Grant pobił skonfederowanych, dowodzonych przez Jenerała…

7 VI 1863

Z WILNA. Dobroczynne zamiary cara rosyjskiego względem jego kochanych polskich poddanych, nowe kilka dni temu otrzymały świadectwo. Mimo tysiącznych gwałtów i rabunków, których teatrem były nasze prowincye pod zarządem dotychczasowego prokonsula Nazimowa, rząd rosyjski uznał, że Nazimow zanadto mało posiada energii, aby w braku szczegółowych instrukcyj umiał sobie w każdym…

8 VI 1863

WILNO – Obywatel gubernji witebskiej hrabia Leon Plater, przez sąd wojenny, uskuteczniony według doraźnych praw kryminalnych, uznany został winnym, że otwarcie powstał przeciwko rządowi, i dowodząc zbrojną bandą powstańców, napadł i zrabował wysłany z Dynaburga do m. Dzisny transport wojenny z bronią, przyczem zabitych było kilku szeregowców, którzy eskortowali transport. Za…

9 VI 1863

– Journal de St. Petersbourg z d. 19 (81) maja, pod częścią nieurzędową pisze co następuje: „Mamy przed oczami artykuły: Patrie z 15go maja i Morning Post z 12 maja, o niedawnem zrabowaniu kilku majątków w gub. Witebskiej. Nigdy niegodny system kłamstw i potwarzy, używany przeciwko rządowi i narodowi rossyjskiemu,…

10 VI 1863

Z kraju odbieramy bolesne dla pojedynczych, pomyślne dla sprawy narodowej wiadomości. Przeciwnie najsmutniejsze dochodzą nas wieści z pola dyplomatycznego. W kraju, płynie krew najdroższa, dzień każdy zapisuje nowych męczenników i nowe ofiary; ale powstanie się rozszerza, rozwija w zabranych prowincyach, pożar Swobody przeciska się w państwo caratu. Na klęski pojedyncze,…

11 VI 1863

Berlin, 10. Czerwca. – Podanie londyńskiego Observera, że noty jednobrzmiące trzech mocarstw odeszły do Petersburga, zostało zbite przez dzienniki wiedeńskie. Równie widać z Memorial diplomatique, że układy z rządem austryackim jeszcze nie ukończone. Wedle brukselskiej Independance jeszcze nie tak rychło się ukończą rokowania w tej mierze między dworami, ponieważ projekt…

12 VI 1863

Królestwo Polskie. Warszawa, 10. Czerw. – W tej chwili upowszechniła się w mieście naszem wiadomość, że z rozkazu rządu narodowego wzięto z głównej kasy komisyi skarbowej 5 milionów rubli i oddano je rządowi narodowemu. Oddanie to miało uskutecznić trzech urzędników, którym była powierzona kasowość, to jest przez szefa i dwóch…

13 VI 1863

O zabronieniu noszenia żałoby i innych rewolucyjnych oznak. Przed nastaniem politycznych nieporządków w tutejszym kraju, pomiędzy różnemi przeciw rządowemi manifestacjami,większa część mieszkańców m. Wilna płci żeńskiej, dla okazania współczucia rewolucyjnemu ruchowi w Królestwie Polskiem, poczęła nosić żałobę rozmaitemi sposobami: czarne suknie z białemi obwódkami i bez nich, czarne kapelusze z…

14 VI 1863

Austrja na rozdrożu. Najdrażliwszą od samego początku była sprawa polska dla Austrji. Tradycyjna polityka zbliżałaby ją do Prus i Moskwy. Interes wymaga po niej stanąć przeciw tym dwom państwom. W pierwszym i drugim jednak przypadku stanowcze jej oświadczenie sprowadza wojnę, której Austrja chce uniknąć. Więc stara się równowagę utrzymywać między…

15 VI 1863

Warszawski Ober-Policmajster. – Jednocześnie z pełnieniem kradzieży z Kassy Głównej, znakomitej summy własnością Skarbu Królestwa będącej, wydalili się z Warszawy bez wiedzy Rządu, urzędnicy Komissyi Rządówej Przychodów i Skarbu: Kassyer główny Stanisław Janowski i Naczelnik Buchalteryi Stanisław Hebda, a także woźni Kassy Głównej: Sebestyan Bieliński i Mateusz Tyszkowski, pobyt których…

16 VI 1863

Zdawałoby się, że w wieku kolei żelaznych i telegrafów, sprawy polityczne rozstrzygać się będą siłą pary i szybkością iskry elektrycznej. Dyplomacya atoli nie może się zbyć dawnego swojego kodeksu form i ceremoniałów, które więcej niekiedy wymagają czasu aniżeli rozstrzygnięcie kwestyi orężem. Dyplomacya podaje się przeto w podejrzenie umyślnego przewlekania procesu,…

17 VI 1863

Wiadomo, że planeta Mars znajdowała się przeszłej jesieni na tak zwanej przeciwległości dyametrycznej, a zatem zostawała w najlepszych warunkach dla badań. Fillips, Professor w Oxfordzie, przedstawił Londyńskiemu Królewskiemu Towarzystwu, nadzwyczaj ciekawe fakta. Mars, również jak ziemia, posiada atmosferę, pory roku, a prawdopodobnie, mieszkańców. Strefa gorąca zajmuje połowę planety, wtenczas gdy…

18 VI 1863

Warszawa, 13 czerwca. Piszą do Br. Ztg. Oburzenie z powodu ostatnich egzekucyi, zwłaszcza stracenia księdza Konarskiego, jest tak powszechne i wielkie, że nawet rozsądniejsi Rosyanie z niem się nie tają. Czemuż to, powiadał do mnie jeden pułkownik rosyjski, wybrano właśnie tego księdza, któremu żadnej zbrodni nie zarzucają? Zaiste rząd moskiewski…

19 VI 1863

Królestwo Polskie. Warszawa, 15. Czerwca. – Równie jak powieszeniem w dniu 12. b.m. Abichta i ks. Kapucyna Konarskiego, tak teraz skazaniem na Syberyę studentów Maliszewskiego i Kozłowskiego bardzo są oburzone umysły. Abichtowi zarzucono, że tajne dzienniki upowszechniał, jak czytamy w Dzień. Pow., Konarskiemu zaś, że w oddziale Kononowicza miewał kazania…

20 VI 1863

Nadeszła nader ważna wiadomość z Ameryki, iż Jenerał Unji Banks, dowodzący w nowym Orlean, zdobył przeszło 2 miljony worów bawełny, które niebawem do Europy przysłane być mają. W fabrykach angielskich mają już czynić przygotowania do rozpoczęcia robót wyrobów bawełnianych. Dzienniki Węgierskie, donoszą o wielkich klęskach, jakie tam sprawia posucha, panująca.…

20 VI 1863

Korespondencja ze Szczucina z 25. b.m . donosi nam, że od czasu przejścia powstańców na dniu 20. b.m . między Maniowem i Słupcami, ciągle znajdują w Wiśle trupy. W Szczuciuie do 25. b.m. pochowano 10. Dotąd około 40 trupów znaleziono na przestrzeni między Maniowem a Otalężą. O wielu nie dowiedziano…

21 VI 1863

Dzisiejsze położenie dyplomatyczne sprawy polskiej. Z wysłaniem ponownych not do Petersburga zakończył się drugi akt robót dyplomatycznych, i nastała cisza w dyplomacji. Jak pierwsze noty kwietniowe nie były jednobrzmiące, tak nie są i drugie, czerwcowe. Piszą wprawdzie dzienniki półurzędowe, iż co do sześciu punktów, których przeprowadzenia trzy interweniujące dwory domagają…

22 VI 1863

Piorun w Sławkowie. Piszą nam z Krakowa pod 18 Czerwca: W niedzielę 14 b. m. wielkie nieszczęście zdarzyło się w miasteczku Sławkowie, w powiecie Olkuskim. Podczas Summy gdy kościół był napełniony pobożnymi, uderzył piorun w kościół, przebił sklepienie, uszkodził Kopułę, a potem obiegł do koła cały niemal kościół i zakrystyę.…

23 VI 1863

Ogólne położenie Europy przedstawia się w podziale jej na dwa obozy. Podział ten istniał już dawniej, lecz inny był skład każdego obozu. Dawniej sprawa wolności stawiała po jednej stronie państwa zachodnie a po drugiej trzy państwa związane z sobą tak zwanem świętem przymierzem; obecnie zaś sprawa Polski, będąca również sprawą…

24 VI 1863

F R A N C Y A. Paryż, 22 czerwca. Już od dwóch tygodni niemal tak częste i tak długie odbywają się rady ministeryalne, że u ministra Drouyn nie mogło od tego czasu być wieczorów dyplomatycznych, nad czem podobno utyskują w poselstwach i skarżą się, że teraz nie mają bliższych…

25 VI 1863

CESARZ JEGOMOŚĆ w skutek decyzji 16 maja Najwyżej rozkazać raczył: 1) Młodych izraelitów nadal przypuszczać do słuchania lekcij w Petersburskim instytucie technologicznym, na ogólnej zasadzie jako wolnych słuchaczy, z tem: iżby im dozwolono mieszkać w Petersburgu przez cały ciąg kursu i ażeby naznaczona opłata (po 70 rub.) za prawo słuchania…

26 VI 1863

Constitutionnel podaje następujący artykuł z podpisem p. Limayrac skreślając stanowisko obecne Anglii do sprawy polskiej. Kwestya polska jest na porządku dziennym we wszystkich dyskusyach w Anglii, w parlamencie, w dziennikach, na meetingach. Wiadomem jest co było powiedzianem po tamtej stronie cieśniny; co powiedzianem będzie, można odgadnąć. Publiczność francuska zajmowała się…

27 VI 1863

Nowa wyprawa na morze Lodowate. Śmiały i uczony badacz krajów podbiegunowych C.F. Hoil, zamierza wyruszyć z Nowego Yorku na nową wyprawę na morze Lodowate. Kilku Amerykanów, a pomiędzv innymi pp. Grinnel, Ward, Brevoort, Beekman, ponoszą koszta tej wyprawy i dostarczają śmiałemu podróżnikowi zasoby na trzyletni pobyt między Eskimosami. Pan Hall…

28 VI 1863

Praktyczność rozpraw nad adresem w wiedeńskiej Izbie posłów. Rozprawy adresowe w wiedeńskiej Izbie posłów nad kwestją polską przybrały niespodziewanie charakter ciekawy i ważny. Mówimy: niespodziewanie, gdyż po skromnych próbkach parlamentarnych kadencji minionej, nie mieliśmy przyczyny, przywiązywać osobliwszą wagę do głosów, zabieranych tamże w sprawach zagranicznych Austrji. Na pierwszy rzut oka…

29 VI 1863

Jak Murawiew i Annienków w prowincyach zabranych wykonywują proscriptiones Sullanae, a nawet je przesadzają, tak też nadejść miały z Petersburga podobne proskrypcye do Warszawy, a raczej przeciw Warszawie, ale je w tajemnicy chowają, zapewne aż do decyzyi w sprawie trzech not mocarstw zachodnich. Moskale rozgniewani ostatnią demonstracyą na pogrzebie drukarczyka…

1 VII 1863

W Berlinie dotąd toczą się spory o wystawienie w miejsce poprzednio proponowanego jednego pomnika dla Szyllera, trzech, to jest dla Lessinga, Szyllera i Getego. Mają one stanąć na placu przed Teatrem; ale dotąd spór rozstrzygnięty nie został. W każdym razie przyniósł on korzyść literaturze niemieckiej, albowiem wywołał dzieło Blomera, zestawiające…

2 VII 1863

Wilno. 1 Lipca. POGLĄD OGÓLNY. Na posiedzeniu izby gmin, 30 czerwca, znany członek parlamentu, wielki zwolennik Austrii, zawzięty nieprzyjaciel sprawy włoskiej, mówca nadzwyczaj śmiały choc mniej zdolny, pan Roebuck, zabrał głos w następnych słowach: „Radzę, aby izba zaniosła prośbę do królowej co do przyznania Południa o porozumienie się z wielkiemi…

3 VII 1863

Z powodu poduszczań Moskwy rozrzucono po Krakowie przestrogę, której treść brzmi: „Rząd moskiewski chwytając się najnikczemniejszych środków dla szkodzenia sprawie narodowej, usiłuje przez ajentów swoich, pod płaszczykiem patrjotyzmu podłe rzemiosło ukrywających, wywołać w Krakowie uliczne zatargi z władzami austryjackiemi. W imieniu Rządu narodowego, uprzedza się obywateli miasta Krakowa o tym…

4 VII 1863

Nowożytna literatura hiszpańska mało u nas znana, nie wszystkie może przeto czytelniczki Kółka wiedzą że ojczyzna Cerwantesa, szczyci się obecnie pięknym i sympatycznym talentem kobiecym. Niezbyt dawno jeszcze odcinki dzienników tamecznych, zapełnione bywały tłomaczeniami francuzkich romansów, które miały wynagradzać zupełny brak oryginalnych tego rodzaju utworów. Czytająca publiczność wielce zatem zdziwioną…

5 VII 1863

Dziennik paryzki Le Temps [...] ogłosił wiadomość, jakoby Rząd Narodowy, w sposób bardzo grzeczny odrzucił myśl Garibaldego udania się do Polski i walczenia tam za jej niepodległość. Odrzucenie to miało być wsparte na nadziei jaką Rząd Narodowy ciągle pokłada w postawieniu się neutralnem i ludzkiem ościennego państwa, które on zanadto…

6 VII 1863

W pracowni P. Józefa Kossowicza oglądaliśmy nowo wykończony Obraz Ołtarzowy, przedstawiający Śtą Joannę Królowę, przeznaczony do Kościoła Klasztoru XX. Karmelitów w Głosko-Woli w Lubelskiem. Pracy tej nie możemy pominąć milczeniem, gdyż zaletami swemi przy rozmiarach większych zasługuje na uwagę. Wspomniemy choć pobieżnie o układzie kompozycji, o kolorycie świetnym acz harmonijnym,…

7 VII 1863

Stosunki rolnicze i gospodarcze włościan Nadwiślańskich. Pismo rolnicze wydawane w Krakowie, pod tytułem: Dziennik rolniczy, pomieściło nader ciekawą korrespondencyę z Galicyi, dotykającą stosunków rolniczych i gospodarczych włościan Nadwiślanów, zamieszkałych między Dunajem a Wisłoką. [...] Naprzód, zdaniem korrespondenta, uderza podniesienie się zamożności pańszczyzny. Podniesiony dobrobyt stałby się niewątpliwie jeszcze widoczniejszym, gdyby…

8 VII 1863

Warszawa, 6. Lipca. – National Ztg. pisze: W nocy z soboty na niedzielę od godziny 12tej sypały się wojska moskiewskie na ulice. Patrole za patrolami pospieszały, pojedyńczy jeźdźcy przebiegali w różne strony. Powiadano, że strzał padł a potem rakietę wypuszczono. Z natężoną ciekawością wyglądano przez szyby, bo nie wolno o…

9 VII 1863

PODRÓŻ JEGO CESARSKIEJ WYSOKOŚCI NASTĘPCY TRONU CESARZEWICZA MIKOŁAJA ALEKSANDROWICZA DO GUBERNJI OŁONECKIEJ. Jego Cesarska Wysokość Następca Tronu Cesarzewicz przybył pomyślnie w obręby gubernji ołoneckiej 12 czerwca o 7 godzinie popołudniu parostatkiem petersbursko-wołżskiego towarzystwa „Petrozawodzk”. Jego Wysokości towarzyszyli: jenerat-adjutant hrabia Stroganow, fugieladjutant pułkownik Rychter, hrabiowie Stroganow i Perowski, doktor Szestow i…

10 VII 1863

Protest księdza Mogilnickiego. Podczas rozpraw nad adresem ks. Mogilnicki wystąpił z rodzajem protestu przeciw połączeniu państwowemu Rusi z Polską, w razie gdyby ta ostatnia była odbudowaną. A założył ten protest jakoby w imieniu wszystkich Rusinów, tak galicyjskich jak i pod moskiewskiem jarzmem jęczących. W imieniu zaś galicyjskich dodał, że są…

11 VII 1863

Ostatnie wiadomości otrzymane z Ameryki w niczem nie objaśniły wczorajszego położenia armij walczących nad Potomakiem. I tak nie możemy zrozumieć jakim sposobem, według ostatniej depeszy agentury Reutera, jeżeli Hooker zajmował wirgiński brzeg Potomaku, mógł przełamać się między armią Lee, tudzież Baltimore i Waszyngtonem. Depesze prywatne otrzymane przez nas z Liverpoola…

12 VII 1863

Poznań, 11 lipca. Mamy przed sobą pierwszy numer polskiej gazety wychodzącej w Nowym Jorku 10 czerwca pod napisem Echo Polski. Gazetka ta wychodzi trzy razy na miesiąc. Jako sekretarz redakcyi podpisany R. J. Jaworski, 926, Broadway, New Jork. Numer ten, w skutek zawodu rytownika odbity ze czcionkami niekreskowanemi, niewłaściwą więc…

13 VII 1863

Monitor Paryzki z 11 b. m., ogłasza ważną wiadomość, a mianowicie depeszę Konsula Francuzkiego z New-York, datowaną 1 b.m., a donoszącą, iż telegram z San-Francisco oznajmił, o poddaniu się miasta Mexyku. Podobna wieść nadeszła i do Londynu. Podług niej załoga Mexyku opuściła miasto 30 Maja i cofnęła się do Cuernavacca,…

14 VII 1863

Warszawa, 12. Lipca. – Ostsee Ztg. pisze: Z wielu oznak pokazuje się, że rząd rosyjski ma zamiar wystąpić z najsurowszemi środkami dla przytłumienia powstania. Ponieważ mało kto płaci podatki, a kasy rządowe są próżne, przeto rząd postanowił ściągać je przez egzekucye. Wielopolski temu dotąd się opierał i tuszył, że to…

15 VII 1863

Schodząc na drogę obraną dotąd przez dyplomacyę w sprawie polskiej i rozumując ze stanowiska sześciu punktów, dojść się musi do przekonania, iż właśnie w tym kierunku dwa są tylko ważne i prawdziwy doniosłość mające warunki, to jest: zawieszenie broni i konferencye. Od nich zależy przyszłość, od nich jedynie możność dalszej…

16 VII 1863

– Wczorajszy dzień był niepogodny, wietrzny i chłodny. Średnia temperatura dnia jest 13 1/10 największe ciepło po południu 14 1/5, – najmniejsze w nocy 9 3/5 stopni Reaumura. Barometr opadał, – średnia jego wysokość jest 746,13 milimetrów. Wiatr panował mocny zachodni, wieczorem nieco zmniejszył się. Księżyc najdalej od ziem i…

17 VII 1863

Berlin, 16. Lipca. Dzisiejsza Breslauer Ztg pisze: Do charakterystyki obecnego położenia w sprawie polskiej nie możemy nic trafniejszego przytoczyć, że jakkolwiek cesarz Aleksander II. dotrzyma terminu oznaczonego na odpowiedź, o jakim wspomniał w parlamencie lord Palmerston i jakkolwiek odpowiedź wypadnie przychylna i 6 punktów pozornie przyjętych zostanie – jednakowoż położenie…

18 VII 1863

ANGLJA. Londyn,10 Lipca. Dnia wczorajszego, Lord Palmerston i P. Cobden, czyli wojna i pokój, stronnicy i przeciwnicy wydatków militarnych, stoczyli w łonie Parlamentu angielskiego jednę z dorocznych walk. Szło głównie o uchwalenie kredytu na nowe fortyfikacje Portsmouth, i takowy rzeczywiście udzielony został większością 132 głosów przeciw 61, mimo energicznych protestacji…

19 VII 1863

Życzenia mocarstw zachodnich, ażeby jak najprędzej rozlew krwi w Polsce był wstrzymany, a z nim i koniec okrucieństwom moskiewskim był włożony – życzenia te, dyktowane uczuciem ludzkiem i interesami cywilizacji- dotąd nie tylko że w niczem nie przyczyniły się do złagodzenia postępowania Moskwy, ale przeciwnie pobudziły ją do sroższych okrucieństw.…

20 VII 1863

W „Inwalidzie rossyjskim” wydrukoyano między innymi następujące urywki z korrespondecji Warszawskiej do „Wiadomości Moskiewskich”: Dziś w czasie przejazdu Wielkiego Księcia na wązkiej świętorzyskiej ulicy, w jednym fiakrze spotykającym się siedział jegomość z fajką w ustach i nie zdjąwszy czapki dosyć nieprzyzwoicie spoglądał Wielkiego Księcia. Uczyniono rozporządzenie skutkiem którego został aresztowany…

21 VII 1863

Biblioteczka dziesięcio-groszowa. Wspomnieliśmy już dawniej o zamiarze pana Celsa Lewickiego, księgarza, zajęcia się wydawnictwem taniej publikacji dla dzieci. Pomysł to bardzo dobry i dziwimy się nawet, że w epoce, gdy tyle różnych wydawnictw dla ludu się ukazało, nikt o tanich książkach dla dzieci nie pomyślał. Szkoda tylko, że Biblioteczka, mimo…

22 VII 1863

Aresztowania i rewizje. Wczorajszy dzień będzie pamiętnym w dziejach Lwowa : od godziny 5. z rana do późnego wieczora c. k. policja była zajęta rewizjami i aresztowaniami. Kogo tylko, czy dla stroju, czy z twarzy uważano za obcego i podejrzewano go, iż brał lub ma zamiar wziąć udział w powstaniu…

23 VII 1863

Aresztowania i przytrzymywania na ulicy. Wczoraj aresztowano kilku młodych ludzi, stojących koło stawu Pełczyńskich i przypatrujących się kąpiącym. Pana R. obywatela wiejskiego z Złoczowskiego, w biały dzień, bo o godzinie 9. z rana, obskoczyło na ulicy czterech panów, pytając się o nazwisko i legitymację. Szczęściem miał przy sobie szacowny ten…

24 VII 1863

– Biblioteka Warszawska. Szanowne a w pracy swojej od lat tylu nie ustające, jedyne czasopismo literackie w Warszawie, w lipcowym swym zeszycie mieści niezmiernie ważne badania Antoniego Zygmunta Helcla, w przedmiocie dziesięciny kościelnej w Polsce, a szczególniej pod względem tak zwanej dziesięciny swobodnej i dziesięciny odstawianej w gonitwę. Powód do…

25 VII 1863

– W Inwalidzie rossyjskim wydrukowano: Oto już z górą tydzień upływa, jakeśmy nie otrzymali, i dla tego nie udzielamy, żadnych telegramów o wojennych wypadkach tak w Królestwie Polskiem, jako też w nadgranicznych z niem Wileńskim i Kijowskim okręgach wojennych. Wiadomości, zawarte w przesyłanych stamtąd doniesieniach telegraficznych, dowodzą stanowczo, iż powstanie…

26 VII 1863

Z urlopem nieograniczonym margrabiego Wielopolskiego skończył się w Polsce zawód polityczny tego męża stanu. Domógł on się do steru rządu w chwili, kiedy naród począł otrząsać się z długoletniego letargu. W jakim celu? tego w początkach margrabia nie objawił, prócz oklepanej formułki najszczerszych zamiarów; później zaś jego kuglarstwa łudziły długi…

27 VII 1863

AMERYKA. New-York, 9go Lipca. – Główna kwatera Jenerała Lee, była w zeszły Wtorek w Hagerstown. Odwrót uskuteczniał się w dobrym porządku. Stał on po bitwie z wojskami swemi porządnie uszykowanemi nad Potomaakiem, i zasłaniał przeprawę bagaży. Jenerał Meade, znajduje się o 35 mil za Gettysburgiem. Wczoraj przednia jego straż, pod…

28 VII 1863

Paryż, 23. Lipca. – Wszystkie dzienniki zajmują się rosyjską odpowiedzią. Debaty widzą w niej bardzo slaby dokument, świadczący o upadku dyplomacyi. Jak się zdaje, chodziło księciu Gorczakowowi tylko o przysporzenie tym aktem trudności trzem sprzymierzonym mocarstwom. Dowcipny wybieg, aby rzeczą tą zajęły się na konferencyi trzy mocarstwa, które się Polską…

29 VII 1863

Ponieważ nieprzyjaciele sprawy naszej chwytają skwapliwie najmniejszą okoliczność, nawet pozorną a czasem i mylną, dla wmówienia w rząd francuzki obojętności, przeto mam obowiązek w tej chwili uprzedzić systematycznie nieżyczliwych kronikarzy i dać następujące objaśnienia: Ale najprzód wspomnimy nawiasem, jako dowód rodzaju taktyki, o której mowa, wiadomość podaną przez Independance belge,…

30 VII 1863

Skutki pijaństwa. Wyciąg niniejszy wyjęty jest z artykułu, w dzienniku „Science pour tous” umieszczonego, o smutnych następstwach, jakie pociąga za sobą używanie w nadmiarze wódek; jest on następującej treści: Z rachunków wiarogodnych przekonywamy się, że ilość ludzi umierających w ciągu jednego roku skutkiem pijaństwa, wynosi w Anglji do 50.000, w…

31 VII 1863

LIST PAPIEŻA DO CARA. Bogobojne i patryotyczne duchowieństwo polskie zasłużyło postępowaniem swojem, na wdzięczność narodową i na powszechne uwielbienie. W biernym oporze najazdowi co nam chciał narzucić swój język, wiarę i najhaniebniejszą niewolę, kapłani wystawili piersi swoje na kule moskiewskiej dziczy. Podawali rękę braterską rabinom i protestanckim pasterzom. Dziś pocieszają…

1 VIII 1863

Niedawno podaliśmy wiadomość o liczbie wszelkiego rodzaju korrespondencji i przesyłek przeszłych przez Warszawę pocztą i kolejami żelaznemi w miesiącu Maju r. b.; obecnie podajemy takąż wiadomość za miesiąc Czerwiec, według której pokazuje się, iż z Warszawy wyprawiono sztuk 443,748, a nadesłano do Warszawy 177,652, czyli razem sztuk 621,390, co czyni…

2 VIII 1863

Sprawa polska za granicą. Pisać o nieporozumieniach gabinetów i przewłoce dyplomatycznej, szkoda papieru. Dziś właśnie dwa tygodnie, jak posłowie moskiewscy wręczyli trzem dworom noty Gorczakowa, jak cesarz Napoleon powziął myśl zerwania stosunków z Moskwą, jak dał o tem znać telegrafem do Wiednia i Londynu, jak hr. Rechberg nagłym zwrotem wyrzekł…

3 VIII 1863

AMERYKA. Nowy-York 14 lipca. Nie w Marylandzie ani Pensylwanii trzeba nam szukać wiadomości, mogących sprawić silne wrażenie. Miasto Nowy York przedstawia nam ich dziś więcei niż potrzeba do zapełnienia całego dziennika. Rzeczywiście to wielkie miasto tak spokojne zwyczajnie, było wczoraj i ostatniej nocy, teatrem najgwałtowniejszego zaburzenia, a ponieważ jak się…

4 VIII 1863

Z mławskiego, 30. Lipca. – Po rozbiciu Bończy pod Płockiem, po rozpuszczeniu obozu Padlewskiego w lipnowskiem, po rozbiciu kilkokrotnem Jurkowskiego, po rozbiciu nareszcie pod Kluczborkiem, tak mławskie jako i lipnowskie zdawało się być w odrętwieniu, aliści po przyjściu walecznego Ludwika Navoni, majora z Włoch i kapitana Piotra Smaic z Dalmacyi…

5 VIII 1863

Kronika miejscowa i zagraniczna. Kraków 4 sierpnia. Dzisiaj również liczne patrole wojskowe odbywały po mieście obławy na młodzież; szczególniej zaś patrole krążyły po Kazimierzu i Podgórzu. Aresztowano też wielu przechodniów, a na moście podgórskim niemal każdego przechodnia zapytywano o dowody legitymacyjne. – Donoszą nam z Wieliczki, że w d. 31go…

6 VIII 1863

W „Wiadomościach moskiewskich” między innemi wydrukowano: „Nicestwo żywiołów, które podtrzymują powstanie w Królestwie Polskiem nie podlega wątpliwości. Z temi łatwiej dać radę niż z powstaniem litewskiem, które opierało się na Królestwie i czerpało siły w energji Polaków litewskich. Takiej energji jak wiadomo wszystkim nie posiadają wcale Polacy Królestwa, słynący między…

7 VIII 1863

Dla ściślejszego dopilnowania, ażeby przy sprzedaży mięsa koszernego nie dopuszczano się nadużyć, Magistrat m. Stołecznego Warszawy, uznał za stosowne, urządzić nad tą sprzedażą nadzór Obywateli wyznania Mojżeszowego, znanych z bezinteresowności i chętnego dla dobra swych współwyznawców poświęcenia się, i w tym celu wydał Dozorowi Bóżniczemu zarządzenie dopełnienia wyborów i ułożenia…

8 VIII 1863

Skutkiem wspomnienia o żebractwie ulicznem w ostatniej kronice tygodniowej, jeden z prenumeratorów Tygodnika podaje projekt zaradzenia, choć częściowego, złemu. Sądzi on, że wielu z tych żebraków mogłoby znaleźć pomieszczenie przy stacyach dorożkarskich, znajdujących się zwykle obok ulicznych studni. Tam podając i odbierając szufle i statki przy pojeniu koni, mogliby łatwo…

9 VIII 1863

Im więcej krzyżują się szyki dyplomacji, tem jaśniej przedzierzga się przez mgłę niepewności powszechnej przeświadczenie o konieczności wojny. Nawet w organach stronnictwa konserwatywnego widać już rodzaj zwątpienia i rezygnacji. Podczas kiedy dzienniki liberalne pojmują sprawę polską ze stanowiska czysto prawnego i narodowego, i prą ku wojnie w imię interesów równowagi…

10 VIII 1863

LONDYN, niedziela 16 sierpnia wieczorem. Donoszą z New-Yorku z dnia 6 sierpnia, że podług krążącej pogłoski, siły jenerała Lee, wyjąwszy tylko korpus Hilla, znajdują się na południe Rapidanu. Sądzą, że jenerał Meade, przeprawił się przez Rappahannock. Oderwańcy osadzili wzgórza fredericksburgskie i zgromadzili tam ogromne zapasy. Bombardowanie Charlestona, z obu stron…

11 VIII 1863

Kronika miejscowa i zagraniczna. Kraków 10 sierpnia. Wczoraj odbył się pogrzeb pięciu ofiar, które zginęły w wybuchu prochowym w domu pod L. 223 przy ulicy Szewskiej i Teatralnej. Od smutnej pamięci pogrzebu 17tu poległych na ulicach Krakowa w kwietniu 1848 r. nie zapamiętano tak wspaniałego jak wczoraj pogrzebu. A wspaniałość…

12 VIII 1863

– Korespondent warszawski pisze do National Ztg.: Chociaż od dwóch lat niejedno tu spełniono skrytobójstwo, jednakowoż wczorajsze wykonane równocześnie na czterech osobach do najwyższego stopnia wzburzyło umysły. W nocy z onegdaj na wczoraj zakłuto w jednym domu 4 osoby, tak samo jak niedawno temu Moskale powiesili równocześnie cztery osoby na…

13 VIII 1863

– Trock i Mordwin. Tygodnik Mód od chwili swej nowej reorganizacyi daje przy każdym numerze osobny półarkusz powieści. Otóż w takich półarkuszkach ukończoną została przed kilku tygodniami powieść pani Wilkońskiej, nosząca tytuł któryśmy na czele zacytowali. Jakkolwiek szanowna autorka w swoich licznych utworach wykazuje niezaprzeczony talent, brak jednak im tej…

14 VIII 1863

Wspomnieliśmy wczoraj mimochodem o niesłychanym ucisku jakiego doznaje kościół katolicki pod berłem rosyjskiem zwłaszcza w kraju Zabranym, skąd z trudnością od dawna przedzierały się wiadomości do Europy, nieraz tak późno, iż prawie tylko historyczny dla niej przedstawiały interes. Na poparcie tego twierdzenia zapiszmy tu fakt, który przed dwoma tygodniami podał…

15 VIII 1863

Trzy głównie sprawy zajmują świat polityczny: polska, niemiecka i meksykańska. Wszystkie trzy w związku z sobą ściślejszym lub dalszym, oddziaływają na siebie i przyspieszają swe rozwiązanie. Meksykańska nie wewnętrzną treścią swą jest w połączeniu z polską i niemiecką, lecz chwilowo tylko kandydaturą arcyksięcia austriackiego dotyka Polski i warunkuje stanowisko Austrji…

16 VIII 1863

Przegląd Brukowy. Jeżeli wam się zdaje, że to wygodnie i zdrowo tak dzień po dniu, przeglądać bruk warszawski, choćby piórem tylko... to mylicie się z gruntu, szanowni czytelnicy moi- zawsze jednak wyznaję, iż wolę taki przegląd czynić piórem niż nogami – raz ze względu na podeszwy, po wtóre i na…

17 VIII 1863

Anglia. Daily News o sprawie polskiej. Daily News organ lorda Russella, zamieścił następujące uwagi co do sprawy polskiej. Nie masz w Anglii stronnictwa wojennego, nawet stronnictwo liberalne wojny nie chce. Nie chce zaś wojny dlatego, iż Anglia wątpi o szczerości programu rządu francuskiego, który może mieć tajne cele z niepodległością…

18 VIII 1863

W miesiąc dopiero po odrzuceniu przez gabinet rosyjski żądań trzech mocarstw, nowe trzy noty odeszły do Petersburga. Czy one mieszczą w sobie nowe sformułowanie dawnych żądań czy złagodzone i osłabione w postaci życzeń, to już na jedno wychodzi. Korespondencya dyplomatyczna na to tylko jest utrzymywaną, aby nie zrzec się dobrowolnie…

19 VIII 1863

Sprawa Suezkiego kanału, uchodzić może za całkowicie załatwioną, a przekopanie kanału, nie będzie już miało do walczenia z żadnemi przeszkodami. Wice-Król Egiptu dał wielkie dobra Ministrowi swemu Nubar-Bejowi za to, że tak zręcznie prowadził dotyczące tego układy. *Nakładem M. Orgelbranda w Wilnie, wyszedł Katechizm Obrzędowy, czyli krótki wykład obrzędów Rzymsko-Katolickiego…

20 VIII 1863

– Nat. Ztg pisze: wykonano tu dziś o godz. 5. po południu wyrok trybunału tajnego na człowieku, o którym już od kilku tygodni powiadano, że na niego wyrok śmierci zapadł. Nazywa się on Drozdowicz, członek komisyi śledczej w cytadeli a za czasów Muchanowa komisarz policyi. Gdy się ruchy rozpoczęły przed…

21 VIII 1863

Frankfurt ciągle jest onym punktem, około którego skupia się cala uwaga publiczna. Jako przedmiot, który się tam traktuje, tak wielkiej jest doniosłości, że przyćmił wszystkie inne wypadki polityczne. Spodziewać się zaś można, że z obrad Monarchów w Frankfurcie zebranych powstanie jedność niemiecka, w skutek której naród niemiecki zajmie właściwe w…

22 VIII 1863

– Bandy, które przeszły 4 sierpnia z lubelskiej gubernji do radomskiej, ścigane przez oddziały z Radomia, Szydłowca, Opoczna i Białobrzegów w kierunku na Orąsk, Przysuchę, Przetycz, Gołowaczewo i Jedlnię, w ciągu 10 dni były rozbite 5 razy i tylko szczątki ich naprędce przeprawiły się za Wisłę koło Puław. Nasze straty…

23 VIII 1863

Walka o cesarstwo. Niejedność wyrzucać Polakom, stało się u Niemców regułą. Niema prawie pisma, traktującego o Polsce, gdzieby Polakom nie wyrzucano anarchii. Tem usprawiedliwiają rozbiór Polski. Tak to na Niemcach sprawdza się przypowieść biblijna: Widzisz skałkę w oku drugiego, a nie spostrzegasz belki we własnem! Nie masz narodu w dziejach,…

24 VIII 1863

Pays zaprzecza wiarogodności krążących w Paryżu pogłosek o oziembieniu stosunków pomiędzy Austrją i Francją i stara się dowieść, że kwestja meksykańska nie mogła dać powodu do żadnych zawikłań pomiędzy Francją i Austrją i że sejm frankfurcki nie mógł wzbudzić żadnej obawy w pierwszem z tych mocarstw. Pomimo tych zapewnień, tak…

25 VIII 1863

MŁODZIEŻ POLSKA W PARYŻU. Sprawa Polski w Paryżu w tych dniach otrzymała podwójny tryumf który zapewne nie uszedł uwagi czytelników. W szkołach publicznych paryzkich przy rozdawaniu nagród odznaczyli się młodzi polacy i w tej trudnej walce umysłowej odnieśli pierwszeństwo. To pięknie. Synowie męczenników uczuli i pojęli obowiązek przyszłego pokolenia. Korzystać…

26 VIII 1863

Na dnie planów pruskich dążących do utworzenia w Niemczech odrębnego związku państw leżała myśl wszechniemieckiego państwa pruskiego; na dnie projektu Austryackiego reformy, obradowanego obecnie w Frankfurcie, leży również myśl przywrócenia dawnego państwa niemieckiego. Cele obu tych dążeń pruskich i austryackich są jedne i też same z różnicą tylko co do…

27 VIII 1863

Rząd narodowy ma teraz nadzwyczajną powagę, nie tylko go słucha obywatelstwo, ale jeszcze urzędnicy. Rząd narodowy uznał wszelkie stosunki z rządem moskiewskim za zbrodnią stanu i dla tego czy obywatel, czy kupiec, czy też urzędnik, słucha tego rozkazu. Moskale na próżno rozpisują licytacye na liwerunki rozmaitych przedmiotów dla wojska nawet…

28 VIII 1863

Bawiący w Bagdadzie Konsul Jeneralny Francuzki, P. Delaporte, odkrył w Kiffele na brzegach Eufratu, sklep z sześcioma grobowcami, oraz kilku posągami i wspaniałemi ozdobami. Ma to być grób jednego ze współczesnych Alexandra Macedońskiego, wodzów. W Poznańskiem we wsi Żabikowo, chciała kobieta zadusić swe dziecko, sypiąc mu piasek w usta. Zdołano…

29 VIII 1863

W ostatnim numerze Przyjaciela pisałem wam, że w Płockiem, to głównie dokazują Kurpie naprzeciw Moskalom. Graniczą oni z Prusami wschodnimi od strony Sczytna, a są Wiarusy bez wyjątku, że to aż milo o nich posłuchać. Dla tego też nie zawadzi, cokolwiek wam o nich napisać, osobliwie zaś, co się tyczy…

30 VIII 1863

Lord Bloomfield do hr. Russella. (Wyjątek listu) Wiedeń 26 lutego 1863. Dowiedziawszy się, że książę Grammot wręczy br. Rechbergowi projekt noty mającej być przesłaną do Berlina w przedmiocie sprawy polskiej i polityki, jaką zachowują Prusy wobec teraźniejszego powstania, odwiedziłem JEks. dziś po południu, który następne dał mi wyjaśnienia co do…

31 VIII 1863

Wczoraj, 30 sierpnia, w wysoce uroczystym dniu Imienin JEGO CESARSKIEJ MOŚCI o godzinie dziesiątej z rana pan główny naczelnik kraju, jenerał piechoty M.N. Murawjew 2-gi, raczył przyjmować powinszowania od duchowieństwa wszystkich wyznań, wojennych i cywilnych urzędników, reprezentantów stanów miejskich, starszych i wybranych różnych gmin wiejskich. Na czele szlachty znajdował się…

1 IX 1863

Co się dzieje u nas w Galicyi. Piszą gazety, że w niektórych miejscach, ludek nie wychodzi chętnie do roboty i do żniwa po dworach, a jeżeli wyjdzie to sobie ludkowie każą, okrutnie drogo płacić. Doprawdy, że nam się czegoś aż wierzyć nie chce, czyby to zaś nasz ludek w Galicyi,…

2 IX 1863

Powrót do sprawy polskiej. Przez cały prawie sierpień słychać było jedynie o Meksyku i o Frankfurcie. Zdawało się, że to są sprawy ważniejsze. Kongres książąt zwrócił uwagę całej Europy na siebie. Tron meksykański również, zajmował polityków, z powodu iż kandydatura arcyksięcia austrjackiego, popierana wojskiem francuzkiem, wskazywała na zupełnie nowe grupowanie…

3 IX 1863

Paryż, 31. Sierpnia. – Nikt pojąć tu nie może, czemu Monitor nie ogłasza ostatniej noty francuskiej w sprawie polskiej. Tłumaczą tu sobie, że to dzieje się z grzeczności dla petersburgskiego gabinetu, aby go nie urazić. Wielka narada w Carskiem Siole, na którą powołany został Konstanty z Warszawy, ma rozstrzygnąć, czyli…

4 IX 1863

Warszawa, 1 Września. – Nic pewnego nie masz, kiedy i czyli wyjedzie z Warszawy w. księżna Konstantynowa. Tymczasem rząd narodowy, jako też moskiewski stara się wybierać pieniądze. Przykre w istocie jest położenie tutejszych mieszkańców, bo handel przerwany w skutek zburzenia kolei żelaznych, a przemysł kwitnąć nie może. Nadto wieczorami zapewne…

5 IX 1863

Komitet wielkopolski dla popierania walki z Moskwą, wydal w Poznaniu odezwę do Wielkopolan, z której Osset Ztg. następujący zamieszcza ustęp brzmiący w polskim przekładzie: „Pomimo rozlicznych przeszkód, pomimo więzień licznego zastępu współpracowników w naszem dziele, dokonanych przez władze pruskie, nie zostało działanie komitetu, jakkolwiek pozornie przytłumione, ani na chwilę przerwane.…

6 IX 1863

Łódź, 1 września. Do wsi Kałów przyjechał oficer moskiewski z Kozakami i zaczął badać p. Jaraczewskiego, zarządzającego tą majętnością, czy powstańcy nie przechodzili tamtędy, i w którą stronę się udali. Nie mógł go w tej mierze objaśnić p. Jaraczewski, bo powstańców rzeczywiście w Kałach nie było. Moskal usiłuje wmówić w…

7 IX 1863

CZĘŚĆ nieurzędowa. – Współczucie Rossjan na Wołyniu ku czynnościom jenerała Murawjewa na Litwie i Białorusi. Do gazety ,,Dzień“ przysłano z Żytomierza następującą odezwę „Rossjan na Wołyniu o współczuciu ich ku czynnościom jenerała Murawjewa na Litwie i Białorusi: „Na obiedzie, danym w Moskwie dla uczczenia p. Katkowa, znajdujące się tam towarzystwo…

8 IX 1863

KORESPONDENCJE. Kraków d. 31. sierpnia Codzienne wypadki i zajęcie się sprawą powstania polskiego nie pozwalały nam zajmować się rzeczami, także naszego życia dotyczącemi się, pomimo, iżeśmy ich nie zostawili odłogiem w przeglądzie stanu wewnętrznego naszego miasta. Myślimy tu o teatrze, który jako narodowa instytucja nie powinien upadać wtedy, kiedy sprawa…

9 IX 1863

OSTATNIE WIADOMOŚCI. Depesze dzisiejsze z Ameryki niekorzystne zrobią wrażenie w Anglii i we Francyi, brzmią bowiem nader nieprzyjaźnie dla konfederatów. Nie donoszą one wprawdzie o żadnem nowem zwycięztwie unionistów, ale wskazują wielki upadek ducha w stronie przeciwnej. Tak dowodzenie riczmondskich konfederackich dzienników, że potrzeba uznać Mexyk, by tym uzyskać pomoc…

10 IX 1863

Mogła chcieć Rosya i oddane jej dzienniki pogłoskami o konstytucyi i o zbliżeniu ku sobie Francyi zagłuszyć chwilowo a nawet skrzywić sprawę polską; lecz w samej rzeczy nic się w niej ze stanowiska prawnego, dyplomatycznego i europejskiego nie zmieniło: stoi ona dotąd na tym punkcie, na jakim pozostawiły ją odpowiedzi…

11 IX 1863

Polska. Na krwawej karcie męczeństwa Polski zapisujemy kilka nowych imion kapłanów. – 14. Sierpnia rozstrzelano w Połądze na Litwie księdza Norejkę. Rząd moskiewski, chcąc tą straszną exekucyą uczynić niespodziankę mieszkańcom, niezwykłą miastu zapowiedział uroczystość. Toteż ludność cała zgromadziła się na miejsce stracenia. Kapłan zaś, przygotowawszy się na śmierć, ze spokojem…

12 IX 1863

Poznań, 11 września. Znajdujemy w Bromberer Zeitung kilka słów tyczących się wpływu, jaki powstanie w Królestwie i środki z tego powodu przez rząd pruski przedsiębrane wywierają na rozwój handlu i przemysłu w powiatach nadgranicznych, do państwa pruskiego należących. Bromberer Ztg przypomina, że ostatniemi czasy uwięziono osiadłych w Bydgoszczy obywateli i…

13 IX 1863

Zaledwo pękła jedna bańka mydlana na widowni politycznej, spodziewają się drugiej. Minęła obawa przed przymierzem moskiewsko-francuzkiem, aliści tchórzliwym umysłom ukazuje się mara świętego przymierza. Serdeczne przyjęcie, jakiego doznał Konstanty w Wiedniu, tworzy podstawę do najrozleglejszych w dziennikarstwie tamtejszem domysłów, którym i my nie odmawialibyśmy faktyczności, gdybyśmy nie wiedzieli, że wizyta…

14 IX 1863

– W dniu zaonegdejszym, z powodu imienin Jego Cesarsko-Królewskięj Mości, Jenerał-Adjutant Hr. Berg, p. o. Namiestnika Królestwa, przyjmować raczył w Zamku Królewskim powinszowania Wyższego Duchowieństwa wszelkich wyznań, Rady Stanu, Rady Administracyjnej, Składu Szkoły Głównej, Konsulów Zagranicznych, Jenerałów Urzędników 6-ciu pierwszych klass, Sztab i Ober oficerów oraz Urzędników Dworskich. Wieczorem gmachy…

15 IX 1863

Paryż, 12 Września. – Wczoraj wieczorem przedstawiały bulewary włoskie i Passage de l’Opera osobliwszy widok. Chodniki od rogu ulicy Drouet aż do kawiarni Tortoniego były całkiem zajęte od godziny 8 do 10 wieczorem przez ludzi giełdowych. Renta 3 procentowa urzędownie notowaną była 69,20. Tymczasem wieczorem znalazło się kilku giełdowników, którzy…

16 IX 1863

Wracam jeszcze do wyjazdu carewicza z Warszawy. Faktem jest, że oboje, on i małżonka, mocno byli przy wyjeździe rozczuleni. Według opowiadania naocznych świadków, księżna płakała. Co było przyczyną tej żałości? trudno zgadnąć; jeżeli przywiązanie do osób świty i szczupłego kółka Moskali, które ich tu otaczało, to mają przecież w ręku…

17 IX 1863

WILNO. Donosiliśmy już nieraz o znacznej liczbie zbłąkanych wracających ustawicznie z różnych miejsc z band powstańczych ze szczeremi uczuciami skruchy. Mówiliśmy już razy kilka szczegółowo o doprowadzeniu do przysięgi takich indywiduów w Wilnie, lecz ani razu jeszcze nie byliśmy świadkami tak uroczystego i wzruszającego widoku jak przeszłej niedzieli d. 15…

18 IX 1863

Warszawa, 15. Września. – Od wczoraj wojsko jest tu w ruchu nieustannym. Mniejsze i większe oddziały wchodzą do domów i tak długo w nich kwaterują, aż wycisną podatki zaległe na mieszkańcach. Kwit magistracki dopiero uwalnia ich od takiej załogi. Fabryki, handle zamykają żołnierze, skoro właściciel nie wykaże kwitu, że zapłacił…

19 IX 1863

List p. Wileńskiego wojennego gubernatora do wysoce przewielebnego Metropolity Litewskiego i Wileńskiego z d. 15 września 1863 r. Wasza Eminencjo Miłościwy Arcypasterzu! W upłynionym sierpniu miesiącu prosiłem o pozwolenie NAJJAŚNIEJSZEGO CESARZA użyć do 80 000 rub. sr. z summ 10% poboru od dochodów obywatelskich majątków na wybudowanie w wileńskim katedralnym…

20 IX 1863

Przegląd Polityczny. Jeden z kontynentalnych korespondentów Timesa, określa obecną w polityce Europejskiej chwilę, twierdząc, iż Redaktorowie prassy politycznej i ich korespondenci, tracą już głowę, wysilając się na rozwiązanie rozmaitych trudności i domyślanie zagadek, od których klucze leżą dziś zamknięte ściśle w głębi gabinetów i dworów wielkich mocarstw Europejskich, i z…

21 IX 1863

Dnia onegdajszego, o godzinie szóstej po południu, kiedy JW. pełniący obowiązki Namiestnika i Głównodowodzącego, Jenerał-Adjutant Hrabia Berg, raczył przejeżdżać Nowym Światem od Belwederu ku Zamkowi Królewskiemu, otwartym powozem, z zwykłym konwojem, składającym się z oficera i ośmiu kubańskich kozaków z połączonych domów Hrabiego Zamoyskiego Nra 1245a i 1245b, dany był…

22 IX 1863

DYPLOMACYA POLSKA. W dziennikach angielskich, czytamy obok życzliwych objaw dla sprawy narodowej, najsurowszą krytykę polskiej arystokracji. Nic nie wiedziała o przygotowaniach powstańczych a dziś chce ruch albo cofnąć albo na swoją korzyść obrócić. Niektóre osoby są imiennie wskazane i z Targowiczańskiemi pomieszane. Zarzucały im jezuityzm, nieudolność, brak patryotyzmu, wyrzucają im…

23 IX 1863

Podaliśmy wczoraj depeszę Rządu Narodowego do Ks. Władysława Czartoryskiego. Dokument ten mieści w sobie jasne, doskonałe, a nade wszystko pełne prawdy i wyższego politycznego poglądu przedstawienie położenia rzeczy. Konkluzye zaś jego nie są ani naciągnięte, ani wymuszone, ani lękliwe, ani też zbyt zuchwałe, lecz wypływają logicznie z przedstawionego położenia i…

24 IX 1863

Odpowiedź moskiewska Francji i Anglii. Dopiero dosłownem brzmieniem tych odpowiedzi wyjaśniono cokolwiek dzisiejsze położenie sprawy polskiej. Nie ma już żadnej wątpliwości, że ani Francja, ani Anglia nie czyniła najmniejszego kroku, aby się zbliżyć do Moskwy, i nie wchodzono w żadne układy, w żadne projekta przymierzy. Słusznie utrzymywał Journal de St.…

25 IX 1863

Warszawski Ober-Policmajster. – Dostrzeżono, że w wielu sklepach i magazynach mających wyjścia na dziedziniec domu, takowe nie tylko, że stoją otworem, ale nadto przez nie przechodzą osoby do sklepów nie należące, drzwi zaś frontowe bywają na oścież otwarte. Z rozkazu przeto władzy wyższej polecam właścicielom podobnych sklepów i magazynów, ażeby…

26 IX 1863

Jeżeli Francja nie wyprowadza wojska swojego z Rzymu i nie posyła floty swojej do New-Yorku, z równąż ostrożnością niech działa i z Rossją, czemuż nie wypowiedzieć tego natychmiast i otwarcie? Po cóż rozsiewać dłużej wątpliwość, pomrokę, dwuznaczność, zagadkowość? Po cóż powiększać nieokreślony stan rzeczy, mową o zgodzie trzech mocarstw i…

27 IX 1863

Podanego w numerze wczorajszym memorandum rosyjskiego zamieszczamy druga połowę, której następujące jest brzmienie: J.C. Mość Aleksander II, od wstąpienia swego na tron, dawał niezaprzeczone rękojmie swych liberalnych i reformatorskich zamiarów. Królestwo Polskie otrzymało instytucye nacechowane tym duchem. Jakikolwiek sąd o nich się wyda, przyznać potrzeba: 1) że nadają Królestwu autonomię…

28 IX 1863

– Portret Deotymy. Posiadamy kilkanaście litografowanych i fotografowanych wizerunków utalentowanej naszej poetki – dotychczas jednak żaden z nich w zupełności nas nie zadowolił. Jedne wpadały w ckliwy idealizm, drugie nie odbijały ducha, który ożywia te rysy. Trudność tę pokonała fotografia wykonana w bardzo szczęśliwej chwili a wykonana sumiennie w wielkim…

29 IX 1863

Berlin, 28. Września. – N. Ztg pisze: potwierdza się wiadomość, że wytoczono śledztwo przedwstępne przeciw redaktorom wszystkich niemal dzienników berlińskich za umieszczenie wiadomej proklamacyi rządu narodowego warszawskiego z dnia 31. Lipca, a mianowicie na zasadzie § 65. prawa karnego, który wezwanie do zdrady stanu karze dwuletniem więzieniem w domu karnym.…

30 IX 1863

Warszawa, 27 września. Od tygodnia domy hr. Zamoyskiego zajęte na koszary; drzwi i okna powytłukiwane, dają im pozór ruiny. Rząd rosyjski snadź chce zostawić tę pamiątkę zniszczenia, dla grozy. Nic przeciwko temu nie mają Warszawianie. Już Grecy starożytni zachowywali obyczaj, iż nie wolno było naprawiać ni odbudować świątyń zburzonych przez…

1 X 1863

Musimy wam tu powiedzieć o bardzo ślicznej i wielkiej wagi rzeczy, która zeszłego miesiąca stała się w Rzymie. Ojciec św. Pius IXty, człowiek prawdziwie katolickiej wiary, jako na Namiestnika Bożego przystoi, a wielce przytem Polskę kochający, widząc wielką obłudę i niegodziwość moskwy, a gnuśność i lenistwo wszystkich innych rządów, którzy…

2 X 1863

Stan nauk prawno-politycznych w Polsce. Zaniedbana bywa tak że bardzo filozofia prawa co niezmiernie się przyczynia do złego stanu nauk prawniczych. Mało bardzo nad nią pracują z tej głównie przyczyny, która jest oraz przyczyna wszystkich niedostatków naszego prawniczego wykształcenia, t.j. że przy tych naukach traci się zupełnie wyższe umiejętne stanowisko.…

3 X 1863

Warszawa, 1. Październ. – N. Z tg . pisze: Dzieją się tu rzeczy trudne do uwierzenia tak dalece, że korespondent naraża się nieraz na zarzut stronniczego opowiadania. Tego rodzaju jest dzisiejsze doniesienie, że rozstrzelanie dotknęło takie osoby, które nie wykonały żadnego zamachu politycznego lub w nim nie brały udziału. Dwaj…

4 X 1863

Ostatnie wiadomości. Półurzędowy dziennik Pays podaje artykuł, podpisany przez sekretarza redakcji, zawierający te słowa: „Prawo Moskwy do Polski ustaje, kwestja sama i interwencja ewentualna zmienia charakter, a na miejsce dotychczasowego programu postawi Francja w chwili stanowczej jako jedyny punkt niepodległość Polski. Trzeba będzie jeszcze czekać, ponieważ reszta mocarstw nie może…

5 X 1863

JW. p.o. Namiestnika Królestwa, w reskrypcie z dnia 20 Września (2 Października) r. b., oznajmił Radzie Administracyjnej co następuje: „Miasto stołeczne Warszawa przeszło od dwóch lat jest ogniskiem występków i główniejszym źródłem wszystkich nieszczęść, które spływają na kraj. Z tego powodu, Rząd znajduje się zmuszonym znakomicie zwiększyć wydatki krajowe, spowodowane…

6 X 1863

Warszawa 1 października. O Zwrot nowy w dyplomacyi zagranicznej, wieści rokujące nam znowu niejaką nadzieję, przychylniejszy ton dzienników francuskich i angielskich, nie wielki w ogóle robią wpływ na umysłach mieszkańców tutejszych; zbyt wiele już złudzeń przechodziliśmy, iżbyśmy mogli być pochopni do robienia przesadzonych wniosków, dopóki działanie jakie ogranicza się na…

7 X 1863

P. Redaktorze! Ponieważ zbiegiem okoliczności i ja w tych czasach robiłam kwestję co do examinu swojej poprzednio uczennicy, lecz kwestja ta z zupełnem mojem zadowoleniem przez szanowną Przełożoną Pensji załatwioną została; abym więc nie była posądzoną, że spowodowałam reklamę w Nre 225 Kurjera zamieszczoną, oświadczam, że takowej nie pisałam ani…

8 X 1863

Część Urzędowa. WILNO. Najpoddanniejszy list szlachty gubernji Grodzieńskiej, przedstawiony p. głównemu naczelnikowi kraju 29-go września. „Najmiłościwszy CESARZU! Powstanie w Królestwie Polskiem ku wielkiemu smutkowi, odezwało się w gubernji Grodzieńskiej. Z powodu wynikłych rewolucyjnych działań, kraj został wtrącony w nieszczęśliwy stan, a szczególnie szlachta posiadająca nieruchome majątki. Składając jedną i nierozdzielną…

09 X 1863

Nowy znów mord publiczny popełnili Moskale w Warszawie 7go t.m.: Na podwórzu przed fabryką Ewansa zamordowali przez rozstrzelanie robotnika z tej fabryki, nazwiskiem Alger, czyniąc mu zarzut, iż zrobił 8 granatów. Przed rozstrzelaniem zgraja siepaczy moskiewskich, zwana komisyą śledczą, męczyła go i katowała, chcąc wymusić z niego zeznanie, kto mu…

10 X 1863

Piszą nam z Cieplic Czeskich (Teplitz): W r.b. kąpieli tutejszych brało 3,690 osób różnej narodowości. Z Polaków bawili: znana w naszej literaturze pani jenerałowa Rautenstrauch, jenerał Dobiecki, niegdyś paź Stanisława Augusta, Henryk Hrabia Rzewuski, autor Listopada, professor malarstwa Hadziewicz, pp. Moldenhawer z rodziną i wiele innych. Zabawy i rozrywki w…

11 X 1863

Wieść o zamianowaniu p. Walewskiego na miejscu pana Gros, ambasadora francuzkiego w Londynie, zmieniła się na inną, to jest: że p. Walewski zastąpić ma pana Drouin de Lhuys, ministra spraw zagranicznych. Politycy, żyjący dotąd pamięcią onych czasów konstytucyjnych, w których ministrowie byli odpowiedzialni, i dziś jeszcze z każdej wieści podobnej…

12 X 1863

Z Wilna ostatnich dni Września: Od połowy miesiąca Września miewaliśmy chłodne deszcze gradem przeplatane, ztąd opóźniła się orka, jednakże rośliny okopowe nie ucierpiały na tem, a jarzyny mniej więcej szczęśliwie sprzątnięte. Obecnie od dni kilku mamy ciągłą pogodę i ciepło, chorób katarowych i gorączkowych bardzo mało, po wsiach nie ma…

13 X 1863

Królestwo Polskie. Jeneralna korespondencya wiedeńska pisze, że komitet narodowy polski w Paryżu przesłał do papieża adres, z podziękowaniem za publiczne procesye i modły za Polskę zarządzone w Rzymie, z prośbą o dalszą opiekę dla Kościoła katolickiego w Polsce uciemiężonego przez schizmę, z którego od Lutego 1863, 35 księży stracono, a…

14 X 1863

Co słychać w Galicyi. Najwięcej o tem słychać, i to piszą po gazetach, że często gęsto urząd, znajdzie gdzie jaki transport prochu albo broni, co się miała dostać ku powstańcom do Polski i takowe przyaresztuje. Jak się tu już rzekło, urząd ta może i niechętnie robi takie rzeczy, i nie…

15 X 1863

W artykule wstępnym „Wiadomości Giełdowych" N. 362 wydrukowano: Nagłe i niespodziane dla Europy ukazanie się eskadry rossyjskiej w liczbie 8 statków z 300 działami w północno amerykańskich portach, jest wypadkiem wielkiej doniosłości politycznej. Świetne przyjęcie okazane flocie rossyjskiej w Ameryce znane już jest czytelnikom naszym. Zbliżenie się ze Stanami Zjednoczonemi…

16 X 1863

Jak mało są przewidywanemi postanowienia Cesarza Napoleona, dowód tego nowy daje depesza, donosząca o ważnych zmianach w ciele poselskiem francuzkiem; wprawdzie dawno już mówiono, że p. Gros opuści ambasadę londyńską, ale ją oddawano komu innemu, a zresztą dzienniki półurzędowe zaprzeczyły temu przed niedawnym czasem. Ta ostatnia okoliczność wskazuje także, jak…

17 X 1863

Warszawa, 14 Paźdz. – Dziś znów Moskale skonfiskowali własność braci Hauser, którzy posiadali piękny ogród przy jerozolimskiej ulicy. Podobno w nocy miał ktoś strzelać z tego ogrodu do patrolu moskiewskiego i go ranić. W skutek tego wygnano z domu tego wszystkich mieszkańców, a wojsko, które dotąd nie miało koszar w…

18 X 1863

Z wojny dziennikarskiej w Paryżu przytaczamy tu ciekawy przykład. „Przyjaciółka cywilizacji i ludzkości, przyjaciółka wszystkich spraw słusznych a zatem głęboką dla Polski przejęta sympatją. Nie zaniedbała Francja nic w ustaleniu przedwstępnej zgody mocarstw, na korzyść nieszczęśliwego i uciśnionego narodu. Ta zgoda istnieje. Londyn i Wiedeń przemawiały jak Paryż, a nie…

19 X 1863

WIADOMOŚCI TELEGRAFICZNE. Telegram z Warszawy z 12 października wydrukowany w N. 225 „Inw. Ros.” jest omyłkowy: z ujętych przez oddział księcia Witgensztejna w Gostynińskich-lasach 18 powstańców, został powieszony jeden Pauliński, jako naczelnik żandarmów wieszających w Gostynińskim powiecie; stracony on został w Gostyninie. Warszawa 14 października. Banda powstańców z 1000 piechoty…

20 X 1863

Onegdaj wybuchł pożar w gmachu tutejszego Magistratu, zwanym zwykle Ratuszem, w którym mieści się i Zarząd Warszawskiej Policji. – Ogień ukazał się w archiwum na drugiem piętrze głównego korpusu około godziny w pół do dwunastej z południa; lecz w dwadzieścia minut potem, kiedy straż ogniowa już opanowywała ogień, zapaliło się…

21 X 1863

Warszawa, 17 października. Dzisiejszy organ urzędowy moskiewski umieszcza wyroki dwa na powieszenie, które z poprzedzającym je wstępem grożącym nowemi karami dosłownie podajemy: „Jeszcze w lipcu z powodu przedsięwziętej przez tajną organizacyą bezrządu przymusowej pożyczki na nieprawe cele, rozpisanej na zamożniejszych obywateli, szczególnie m. Warszawy, ogłoszone było, aby nie uczestniczono w…

22 X 1863

Korespondencja Przeglądu Katolickiego. Rzym, dnia 5 października. Od dwóch miesięcy chciałem wam podać wiadomość o cudownych zjawiskach; które tu powszechną uwagę na siebie zwróciły. Nie zdało mi się jednak właściwem iść za pierwszem a silnem wrażeniem, pod którego wpływem zostawałem, postanowiłem czekać pełniejszego rozjaśnienia rzeczy; dziś więc skoro ta już…

23 X 1863

[Z plant krakowskich.] Zdziwisz się zapewne, że sobie taki punkt obrałem; ale jeżeli panu Aleksandrowi M. Fredrze, wolno było zapragnąć przejażdżki pod obłokiem, by na głupstwa, nędzy tyle cichem mędrca rzucić okiem, to mnie do drewnianej i wcale komfortu pozbawionej ławki pretendować wolno. Tę jeszcze zrobić muszę uwagę, iż patrzeć…

24 X 1863

Ratusz Warszawski. Gdzie dziś stoi Ratusz warszawski, obecnie pożarem dotknięty, do roku 1692 był plac pusty, Samsonowskim z dawien nazywany a pomiędzy rokiem 1640 do 1670 do kupca warszawskiego Rottenhoffera należący. Od tego nabył plac Kotowski, sędzia ziemski warszawski. Syn Kotowskiego sprzedał Potrykowskiemu, stolnikowi Różańskiemu za 600 złp. ówczesnych. Ostatni…

25 X 1863

Listy z Warszawy z 22go t. m. przez nas otrzymane, donoszą nam, iż bezrząd moskiewski usiłuje tam ciągle terroryzować ludność coraz nowemi bezprawiami. Gdy dawniej oficerowie, żołnierze i policyanci chwytali na ulicach po większej części młodych ludzi, czasem w bardzo wielkiej liczbie, rewidowali ich i więzili; gdy następnie napady te…

26 X 1863

Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych, odwiedzona została przez licznych miłośników sztuk, korzystających z każdej sposobności dla poparcia naukowych celów. Wczoraj, liczne grono ciekawych zwiedziło tutejsze Gabinety Naukowe, w Kazimierowskim pałacu, zatrzymując się szczególniej przy nowo sprowadzonych okazach zwierząt i ptaków exotycznych. Wczoraj, dla złożenia dowodów postępu z odniesionych w ciągu lat…

27 X 1863

Warszawa, 25 Paźdz. – Żyjemy tu w najokropniejszem położeniu. Komisya śledcza ma sobie przepisanem, utrzymywać więzienia w cytadeli zapełnione. Gdy więc wysłała onegaj z cytadeli na Syberyę 300 osób, natychmiast zarządziła nowe aresztowania i już wczoraj łapania na wielką skalę rozpoczęła. Po otrzymaniu rozkazu od jenerała Berga, kazała uwięzić 130…

28 X 1863

Warszawa, 23 października. Zbliża się termin ostateczny złożenia kontrybucyi, której rząd narodowy pod najsurowszą odpowiedzialnością przed trybunałami rewolucyjnymi składać zabronił, a Berg pod srogą pogróżką egzekucyi wojskowej i podwyższenia haraczu nakazał. Wśród oczekiwania dnia tego, który za sobą nowe prześladowania i gwałty pociągnie, nie przestają obiedwie władze narodowa i moskiewska…

29 X 1863

Journal des Debats na mocy korrespondencji z Wiednia i Berlina, zawiadamia, iż rząd pruski i austrjacki wysłali niedawno ajentów swych do Królestwa Polskiego, dla tego, żeby obeznać się w najwiarogodniejszy sposób ze stanem rzeczy w tym kraju. Wiadomości podane przez nich, francuzka gazeta przedstawia w streszczeniu na swych słupach, okoliczność…

30 X 1863

O TŁÓMACZENIU DZIECIOM CNOTY CZYSTOŚCI. Patrząc z jednej strony na wczesne rozwijanie się złego między młodzieżą, a z drugiej na słabość środków zaradczych powszechnie używanych, nieraz robiłem sobie pytanie, czy brak należytego oświecenia religijnego ze źle zrozumianej obawy zgorszenia wynikający w znacznej przynajmniej części do tego się nie przyczynia? Nie…

31 X 1863

– Rozchodzi się wiadomość, że w sprawie polskiej napisał Russel nową notę, na którą się mają zgadzać Austrya i Francya, w której nie masz wprawdzie unieważnienia posiadania Polski przez Rosyę z tytułu traktatu wiedeńskiego, ale powiedziano w niej, że książę Gorczakow sam przyznał, iż nie z traktatu owego, ale z…

01 XI 1863

Co słychać w Galicyi. Jesień piękna, pogodna aże miło, ludek kończy sobie bez ciężkości zasiewy, i kopanie ziemniaków. A ziemniaki też, dziękując Panu Jezusowi, dopisały wszędy tego roku; już widać, że kara, co od 46 roku ciężyła na ludziach, odpuszczona i wina darowana w niebie i na ziemi. Oczywiście z…

02 XI 1863

Donieśliśmy przed trzema dniami o wykryciu drukarni tak zwanego rządu rewolucyjnego: dodamy teraz, że niedawno przedtem, mianowicie dnia 7 (19) Października, wykrytą została przy ulicy Podwale w domu pod Nr 484, litografia do Kajetana Strupczewskiego należąca, z której wychodziły rozmaite druki rządu rewolucyjnego, od roku 1861. – Przede wszystkiem zabrano…

03 XI 1863

Sprawa polska za granicą. Działalność wspólna trzech mocarstw spoczywa. Francja trwa przy swem postanowieniu nie prowadzić dalej wojny depeszowej Austrja „trudno", by wysłała teraz jaką notę do Petersburga. O trudności tej donosi Botsafter półurzędowy. Anglja zaś wysławszy swoją notę osobną do Petersburga, zdaje się wypatrywać skutku. Lecz o skutku nie…

04 XI 1863

Warszawa, 22 Paźdz. (3 Listop.) – Wczoraj znów dokonany został jeden nikczemnych zamachów na życie, jakie już z rozkazu rządu podziemnego, zakrwawiały bruk Warszawy. Chciano zabić jenerała Trepowa, Naczelnika III Okręgu Korpusu Żandarmów. O godzinie 9-ej z rana, kiedy jenerał Trepów z córką, z placu teatralnego wszedł na ulicę Senatorską,…

05 XI 1863

Król Jerzy stanął w Atenach w dniu 31 października, i z wielkim zapałem był tam przyjętym. Telegraf rozniósł po Europie tę wiadomość; zatem nie należałoby o tym wątpić, jakkolwiek zapał ten nie odpowiada zupełnie owej uchwale zgromadzenia narodowego ateńskiego, które odsądziło członków rojalistycznego gabinetu Miaulisa na 10 lat od praw…

06 XI 1863

Z dniem 1. b.m. zaczęło wychodzić we Lwowie nowe pismo perjodyczne p. t. Mieszczanin polski. Wydaje je najczynniejszy w mieście naszem nakładca pism polskich, p. Karol Wild, odpowiedzialnym redaktorem jest p. Lucjan Tatomir, autor rozbieranej nie dawno w dzienniku naszym „Skarbniczki dziejów i rzeczy polskich”, a do końca z. m.…

07 XI 1863

Sąd Policji Poprawczej Powiatu Warszawskiego Wydziału I-go. – Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 (18) Października r. b. w czasie pożaru gmachu Ratuszowego w Warszawie, z Biura Delegowanego Assessora Sądu Policji Poprawczej Powiatu Warszawskiego Wydziału I-go, przy Zarządzie Ober-Policmajstra miasta Warszawy, zaginęła pieczęć Rządowa z Orłem Cesarstwa Rossyjskiego…

08 XI 1863

Napoleon od lat dziesięciu przy każdej wychylającej się na jaw kwestji europejskiej – proponował kongres. Myśl ta, niejednokrotnie do śmieszności posuwana, dziwiła jednych, bawiła drugich, trzecich zaś niepokoiła. Nie masz wszakże nic w tem ani śmiesznego, ani dziwnego, ani niepokojącego. Ludwik Napoleon, ów rewolucjonista sztrasburgski i buloński, gdy dostał się…

09 XI 1863

– Dla kuracyi chorych obłąkanych istnieją w Warszawie trzy zakłady, to jest: Szpital S-go Jana Bożego, utrzymujący mężczyzn, oddział przy Szpitalu Dzieciątka Jezus, urządzony dla kobiet, niemniej oddział przy Szpitalu Starozakonnych dla chorych tego wyznania. Warunkiem dobrego pomieszczenia obłąkanych, jest położenie zakładu w miejscu suchem, osłonionem od ruchu publiczności a…

10 XI 1863

Królestwo Polskie. Warszawa, 7. Listopada. – Gazeta wrocławska pisze: (Moskwa wywozi uwięzione kobiety, dziewice i mężczyzn w głąb Azyi). Damy aresztowane przed kilku dniami i uwięzione w cytadeli warszawskiej dziś wiozą na kolei żelaznej Moskale w głąb Moskwy, ale dokąd nikomu nie jest wiadomo. Nie wyłączono od tego nawet dziewic.…

11 XI 1863

Lwów 6 listopada wieczór. Tutejsze dzienniki zaalarmowały wczoraj nie pomału swych czytelników przyniesionemi w swoich kolumnach wiadomościami o zmianach, mających zajść w zarządzie naszej prowincyi. I tak doniosły one: najpierw, że Galicya ma być ogłoszoną w stanie wojennym, Kriegszustand, w skutek czego wszystkie procesy polityczne i dziennikarstwo będzie podlegać sądom…

12 XI 1863

Z Warszawy piszą do gazety „Głos” pod d. 26 października (7 listopada). „Wówczas, gdy w oczekiwaniu mowy cesarza Napoleona przy otwarciu izb prawodawczych, partje z Galicji wtargnęły w granice Polski i Wołynia, krajowi powstańcy zbierali się w Warszawie. Przywódcy powstania oczekiwali 5 listopada ze szczególną niecierpliwością. Przy pomyślnych wiadomościach z…

13 XI 1863

Warszawa, 11. Listopada. – Dziennik Pow. zamieszcza krótkie sprawozdanie ze śledztwa tajnego prowadzonego z Ammera, Dąbrowskiego, którzy na jenerała Trepowa zamach uczynili. Całe opowiadanie jest widocznie tendencyjne, a szczególniej w opisaniu sceny z duchownym , który miał od sprzysiężonych przysięgi odbierać w szopie, zwłaszcza w te czasy, gdzie stróżów poustawiano…

14 XI 1863

Szlachcic Ignacy Kruszyński, który ukończył kurs nauk wydziału medycznego w tutejszej Szkole Głównej, według odbytego nad nim Polowego Sądu Wojennego, okazał się winnym należenia do buntowniczej organizacji, znanej pod nazwą „rządu narodowego”, w której był jednym z główniejszych, czynniejszych i mających znaczny wpływ członków, ponieważ przy jego pomocy i udziale…

15 XI 1863

Powstanie jak było jakiś czas przycichło, że nie tak gęste były bitki, tak znowu ku końcu Października, znacznie się wzmocniło, i kilkanaście całkiem nowych oddziałów powstało w samej Polsce Kongresowej. Bitek też w przeszłem miesiącu było kilkanaście krwawych; i jest przeto nadzieja, że i przez zimę powstańcy przetrwają, a przez…

16 XI 1863

ROZKAZY do wojsk w Królestwie Polskiem, z dnia 1 (13) Listopada. I. Ogłaszając wojskom Najwyższy reskrypt wydany do Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiego Księcia Konstantego Mikołajewicza z powodu Najmiłościwszego uwolnienia Jego Cesarskiej Wysokości od obowiązków Głównodowodzącego i Namiestnika Królestwa Polskiego, rozkazuję odczytać go we wszystkie. kompaniach, szwadronach i bateryach. II. Przez…

17 XI 1863

Raport porucznika moskiewskiego Miedianowa o zabiciu przez niego i przez porucznika Asiejewa śp. jenerała Czachowskiego ogłoszony w organie moskiewskim w Dzienniku Powszechnym z 14go listopada, jest wzorem fałszu i przechwałki moskiewskiej. Porucznik ów Miedianow tając całkiem, iż uderzył na jen. Czachowskiego, gdy tenże odłączywszy się od swego hufcu przybył z…

18 XI 1863

Potęga Francji. Nienawidzi się zwykle ludzi, których się boi. Francja ma wielu nieprzyjaciół w Europie, którzy jej nienawidzą, obawiając się jej potęgi. Od dawna zaś ta obawa przed Francją i jej skutek, nienawiść, nie wyszły tak na jaw jak przy projekcie kongresu. Gdyby myśl kongresu wyszła od którego z monarchów…

19 XI 1863

OKÓLNE ZALECENIE głównego naczelnika kraju do naczelników gubernji […] Z dochodzących do mnie wiadomości, przekonywam się, że przy braniu przez miejscowe władze poręcznictwa za osoby wracające z band powstańczych, nie rzadko przyjmują się za poręczników takie osoby, zaufność których podlega wątpliwości, i które nie mają dostatecznej rękojmi na przypadek odpowiedzialności…

20 XI 1863

Czas ma już pewną wiadomość o zwycięzkiej potyczce, stoczonej dnia 10. b.m. w okolicy Chełma w Lubelskiem. Pod dowództwem Kruka zebrało się tam kilka oddziałów powstańców i rozbiły wysłaną przeciw sobie kolumnę rosyjską. Polacy mieli zdobyć kilkaset sztuk broni i zadać nieprzyjacielowi wielką stratę. Prócz tego ma Czas z dalszych…

21 XI 1863

– Dowiadujemy się, iż zarząd Wodociągów Warszawskich polecił wykonać nowy model filtru, używanego w niektórych miastach za granicą. Model ten, wedle wskazań iteniera przy wodociągach p. Grotowskiego, wykończa p. Franciszek Werdejn, mechanik. Jest to skrzynia z blachy, długa stóp 4 i pół, szeroka dwie stopy, wysoka dwie stopy, podzielona pionowemi…

22 XI 1863

Rzecz naturalna, że dotąd jeszcze, wszystkie organa politycznej prassy europejskiej, zajęte są kongresem, na który formalne zaproszenia z Paryża, otrzymali już wszyscy monarchowie i rządy krajów federacyjnych lub miast wolnych. Najsprzeczniejsze pogłoski i najrozmaitsze przypuszczenia krążą o spodziewanych odpowiedziach na propozycję Napoleona III, gdyż dotąd, oprócz Hiszpanji, Włoch, Danji, Szwajcarji…

23 XI 1863

Mości Redaktorze! Przy ulicy Piwnej mieszka osoba, trudniąca się szyciem sukien, okryć, mantyl itp., ale cóż z tego, kiedy obchodzenie się jej z gośćmi powierzającemi jej roboty, jest tego rodzaju, iż ciągle wystawia je na jakieś nieprzyjemności. Że zaś każdy bez wyjątku zakład, winien przede wszystkiem odznaczać się uprzejmością z…

24 XI 1863

Warszawa, 19. Listop. – Dzisiejszy urzędowy organ moskiewski zamieszcza na wstępie pożegnanie w. księcia Konstantego z wojskami w Królestwie, z którego następujące ustępy, jako charakterystyczne podajemy dosłownie: „Nieprzerwany szereg zwycięstw otrzymanych przez was nad polskimi powstańcami, okrył nową chwałą oręż rosyjski i znowu dowiódł że wojsko rosyjskie w zupełności pojmując…

25 XI 1863

Ruś i Moskwa. Moskwa zadowolona: pali, łupieży, morduje w Koronie, Litwie i Rusi; policzkuje mocarstwa, które ją właśnie co niedawno upokorzyły; kraje Zabrane ogłoszone jako kolebka Wszech Moskwy; Litwę Domejko uznał jako ojcowiznę moskiewską; to samo zapewne już co do Augustowskiego przyznał na torturach proletarjat żydowski w Suwałkach; dziś jutro…

26 XI 1863

Dotychczas utrzymywano, że cztery mocarstwa przyjęły w zasadzie kongres, lecz że od postawienia program uczynią zawisłym udział swój w jego obradach. Zaprzeczono ze strony półurzędowej, aby się w tej mierze porozumiewano między Wiedniem, Berlinem, Londynem a Petersburgom, lubo tożsamość żądania kazałaby się tego domyślać. Ale to na jedno wychodzi, czy…

27 XI 1863

KRÓLESTWO POLSKIE. Warszawa, 23 listopada. Przedwczoraj wykonano znów karę śmierci przez powieszenie na Józefie Piotrowskim, o którego aresztowaniu przed kilku tygodniami donosiłem, egzekucya odbyła się na stoku cytadeli. Piotrowski pełen zdolności, niezmordowanej pracy i poświęcenia, popadłszy w ręce Moskwy, mimo tortur mu zadawanych, nikogo nie skompromitował. Z gubernii augustowskiej dochodzą…

28 XI 1863

Wiedeń 24 listopada. Zdaje się, że Cesarz Napoleon uprzedził wymagania mocarstw co do objaśnień o proponowanym kongresie. Do francuzkiego posła miała tu dziś przyjść depesza, która rozesłaną została do wszystkich reprezentantów Francyi za granicą, mająca obejmować te objaśnienia, a którą ks. Grammont ma wręczyć tutejszemu gabinetowi. Program kongresu ma się…

29 XI 1863

PRZEGLĄD LITERACKI. Każde pismo lub dzieło, publicznie wychodzące, powinno mieć w swojem założeniu, na pierwszym względzie pożytek. Dlatego też, aby odpowiedzieć temu celowi, nie każdy może i umie myśli swoje przedstawiać ogółowi. Pamięć przecie na założenie to, szczególniej mieć są obowiązane te płody intelligencji ludzkiej, które spodziewają się dłuższego życia,…

30 XI 1863

LIST NAJJAŚNIEJSZEGO CESARZA ALEKSANDRA II do cesarza Francuzów, z Carskiego Sioła dnia 6-go listopada 1863 r. „Cesarzu, mój bracie! Uznając głęboki zły byt Europy i pożyteczność porozumienia się między panującymi, którym poruczona jest dola narodów, wasz majestat wyraża myśl, która zawsze była moją. Uczyniłem z niej więcej niż przedmiot życzeń,…

1 XII 1863

Od powstania. No patrzcie moi kochani, nie jestże to oczywisty cud i łaska Boska, że oto dotąd jeszcze prawie jakby zimy nie było, i tak jak przeszłej zimy, tak może i tej, strzyma Pan Jezus okrutne mrozy, a to z litości nad biednymi powstańcami, naszymi braćmi, którzy nie dość, że…

2 XII 1863

We Francji poczyniono ciekawe spostrzeżenia w przedmiocie wpływu, jaki wywiera klimat europejski na wojska arabskie, stojące od niejakiego czasu załogą w Paryżu. Na 1,000 ludzi w ogóle przybyłych przed 7-u miesiącami z Afryki do Francji (200 spahów i 800 turkosów), dotychczas umarł tylko jeden turkos, i to nagle, w skutku…

3 XII 1863

– Kłamie Vaterlaud mówiąc, że Czas doniósł o powieszonym człowieku w hotelu Lwowskim, jakoby tenże dopuścił się samobójstwa. Czas bowiem napisał, że sądowe dochodzenie sprawdzi, czy to było samobójstwo czy morderstwo, lecz że podejrzenie przemawia za tem ostatniem. Zapewne dochodzenie sądowe o ile tyczy rodzaju śmierci, jest już ukończonem; gdyż…

4 XII 1863

Z mowy od tronu cesarza Napoleona III wypływała dla wszystkich zrozumiała alternatywa kongresu lub wojny. Wybierajcie – rzekł do monarchów Europy, co chcecie. Albo załatwimy wszystkie sprawy na kongresie, albo załatwimy je wojną. Kongres czy wojna? do wyboru wam zostawiam. W odpowiedzi angielskiej wprost przeciwna wyrażona zasada. Lord Russel dowiódł…

5 XII 1863

Na wystawę Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, przybyły obrazy: Zdzisława Suchodolskiego, MATKA BOŻKA, Sypniewskiego, Góral (fantazja), Jende, Śty Piotr. W składzie rycin w domu Nejbaura przy ulicy Senatorskiej, wystawiony jest wizerunek ś.p. Biskupa Pieńkowskiego, rytowany w roku 1857 przez Adolfa Dietricha. Tamże widzieć można litografje z obrazu Postępskiego, Posłowie Austrji i…

6 XII 1863

Ktoby chciał dzisiaj zdać sprawę z działań politycznych i określić jasno wzajemne państw europejskich stosunki – musiałby chyba przeniknąć do najskrytszych narad gabinetowych i zbadać myśli monarchów – ktoby zaś pokusił się wzmiankować coś o nieodległej nawet przyszłości – taki już pewnie musiałby mieć odsłonięte przed sobą wyroki Opatrzności –…

7 XII 1863

Warszawa, 4. Grudnia. – Nat. Ztg. pisze: Jenerał Trepów, szef żandarmeryi w Królestwie Polskiem, zamieszcza po dziennikach warszawskich zawiadomienie, że po przejściu wydawania paszportów od komisyi spraw wewnętrznych pod jego administracyą, wszystkie paszporta bądź dawniej wydane, bądź wydać się mające, muszą mu być przedstawiane do podpisu. – W nocy onegdajszej…

8 XII 1863

Kronika miejscowa i zagraniczna. Kraków 7go grudnia. Wczoraj z powodu odmowy przyniesienia wody o którą się więźniowie polityczni w tutejszym magistracie zamknięci prosili, wszczęła się kłótnia między policyą i więźniami, przyczem policyant N. 65 pchnął pod lewe oko bagnetem więźnia Wiktora Daszewskiego tak, że go musiano odnieść do szpitala S.…

9 XII 1863

– O cykoryi u nas. Wiadomo, że kawa u nas dopiero za Sasów wprowadzoną została. Konsumpcya jej początkowo w wyższych tylko sferach miała miejsce, z wolna wszakże upowszechniać się zaczęła i w klassie średniej, ale do warstw ludności najniżej postawionej dotąd w użycie nie weszła, czego może przyczyną była, zwłaszcza…

10 XII 1863

Zdaniem margrabiego de Boissy, wyrzeczone na posiedzeniu senatu francuzkiego dnia 14 grudnia o sprawie polskiej. Chcę mówić o wojnie, która nam zagrażała, a która, cokolwiek by powiedziano, nie jest popularną; bo sprawa, w której używane są sztylet i trucizna, nie będzie nigdy we Francji popularną, a to jest właśnie broń,…

11 XII 1863

Jeszcze słówko drobne o wielkim człowieku wileńskim. Jest nim bez zaprzeczenia hr. Eustachy Tyszkiewicz, uczony archeolog i prezes komisji archeologicznej w Wilnie. Że wielki to człowiek, świadczy o tem popiersie gipsowe niemal w każdej księgarni się znajdujące. Uznając swoje na polu wiedzy krajowej zasługi, Eustachy Tyszkiewicz sam sobie kazał odlać…

12 XII 1863

OSTATNIE WIADOMOŚCI. W kwestyi duńsko-niemieckiej, za najważniejszą dziś wiadomość uważać należy podaną przez dzienniki kopenhaskie: że układy o przymierze odporne z Szwecyą rozbitem zostało. Ważna byłaby to krzywda dla Danii a zachowanie się rządu szwedzkiego niepojęte. Przypuszczać można, że rząd ten chciał skłonić Króla Chrystyana do dalszych ustępstw Niemcom i…

13 XII 1863

Przegląd Brukowy. Aż dotąd, wszyscy mniemaliśmy, iż papiernie tutejsze z wyrobem swoim, tak pod względem gatunku jako i ceny onego, pozostały z dala za fabrykami zagranicznemi – pomiędzy któremi, szczególniej odznaczały się angielskie i francuzkie. Ośmielamy się nadto przypuszczać, że sami nawet właściciele tutejszych papierni krajowych – podzielali wraz z…

14 XII 1863

Warszawa, 11. Grudnia. – Gazeta wrocławska pisze: Z rozkazu rządu moskiewskiego zamknięto handle Schlenkierowi, Kwiatkowskiemu, Nowoleckiemu, Krupeckiemu, Lubińskiemu i Salingierowi, których właścicieli częścią uwięziono, częścią sami się wydali zagranicę. Handle te opieczętowano aż do dalszego. – Wczoraj powiesiła Moskwa ze zwykłą okazałością cukierniczka Chodanowskiego, za zabicie szpiega doktora Hermani. Dziennik…

15 XII 1863

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. […] Jakkolwiek Monitor nie przestaje ogłaszać odpowiedzi monarchów na list Cesarza Napoleona zapraszający ich na kongres, nie w celu zapewne wpojenia przekonania o możebności dojścia do skutku takowego, dziennik […] France, wierny roli którą przyjął na siebie, bynajmniej się nie wyrzekł nadziei doczekania się wcześniej lub później urzeczywistnienia…

16 XII 1863

Z Warszawy piszą do Jeneral. kor. „Z rozmaitych okoliczności wnosić można prawie z zupełną pewnością, że przez władze rosyjskie znaleziony jak twierdzą w pałacu Zamojskich, plan powstania polskiego, datowany d. 1. marca 1861 a podpisany przez jenerała Mierosławskiego, nie jest sfałszowany, ale też nie można przywiązywać do niego takiej wagi…

17 XII 1863

KRÓLESTWO POLSKIE. Wczoraj o godzinie dziesiątej z rana wykonano karę śmierci przez powieszenie na Emilianie Chodanowskim, czeladniku cukierniczym, jakoby przekonanym o zabójstwo popełnione na osobie doktora Hermaniego w hotelu Europejskim. Szubienicę postawiono tą razą na placu Saskim, jedynem miejscu otwartem w Warszawie, na jakiem dotąd żadnej egzekucyi podczas wypadków obecnych…

18 XII 1863

Bilans polityki angielskiej. Pod napisem tym zamieszcza paryzki dziennik półurzędowy la Patrie artykuł, chłostający postępowanie gabinetu angielskiego we wszystkich niemal sprawach. Artykuł ten opiewa: „Jeden z członków podrzędnych gabinetu londyńskiego pan Layard, miał właśnie mowę w Londynie przed swoimi wyborcami (z Southwark, południowej dzielnicy), która by nie była niczem, jak…

19 XII 1863

Chwila rozczarowania zaczyna nadchodzić dla rozsądniejszej części ludności, widzącej kraj coraz głębiej pogrążający się w przepaści klęsk; nie jest już rzadkiem zjawiskiem dobrowolne opuszczanie przez buntowników tych kilku istniejących jeszcze band, powrót ich pod domową strzechę i ponowna przysięga na wierność prawemu rządowi. W niektórych miastach podpisane naw et zostały…

20 XII 1863

Kraków 19 grudnia. Jedenaście miesięcy właśnie mija jak trwa powstanie i walka w Polsce. Przez jedenaście miesięcy Moskwa natężała wszystkie swoje siły i wszystkie zasoby barbarzyństwa, a mimo tego walka trwa dalej. Skoncentrowała ona do Polski wszystkie swe wojska rozporządzalne, Wprowadziła je w bój, użyła nie tylko wszystkich środków wojennych,…

21 XII 1863

W mieście Wilnie i w całym północno zachodnim kraju do dnia dzisiejszego nie było wcale rossyjskich księgarni, i tutejsza czytająca publiczność rossyjska, pozbawiona była możności, mieć oprócz gazet i dzienników ruskie książki do czytania i ruskie dzieła naukowe dla swoich dzieci: potrzeba było to wszystko sprowadzać z Petersburga lub z…

22 XII 1863

– Tamy na Wiśle i o robotach na tej rzece w r. b. Przed niedawnemi czasy toczyła się polemika, czy długiemi, czy też krótkimi tamami ma być regulowaną Wisła. Ale to nie jest kwestyą regulacyi jakich długości mają być tamy, po ustanowieniu bowiem szerokości normalnej samo położenie nauczy, do jakiej…

23 XII 1863

Wiadomości literackie. Poznań, 16. Grudnia. – Od czasu ostatniej wzmianki w piśmie naszem o czynnościach Tow. Przyj. Nauk Poznańskiego, wydział nauk historycznych i moralnych odbył cztery posiedzenia […]. Do zbiorów Towarzystwa przybyły dary: 1) Od pana Logi z Tulska: Miary długości porównane wszystkich państw europejskich; 2) od p. hr. Ciecierskiego:…

24 XII 1863

Nieraz zdarza się czytać opisy, w których krajowcy australijscy są wystawieni w najsmutniejszych barwach. Szkaradna rassa, wołają, więcej zbliżona do zwierząt niż do ludzi! Prawda że biedni czarni nam nie dorównywają, zawsze jednak zasługują więcej na litość niż na pogardę. Jeżeli mieszkańcy Australii pozostali w stanie natury, jeżeli nie mają…

25 XII 1863

Cóż by się stało z Europą, gdyby nie została na powrót katolicką? Oczywiście, że nie zostałaby protestancką. Co słusznie twierdził niegdyś najsławniejszy z pisarzów protestanckich ze względu na Francyę, to z równą pewnością powiedzieć można o wszystkich krajach, przez które przeszedł zimny powiew racyonalizmu. Skoro się dojdzie aż do zaprzeczenia…

26 XII 1863

Niejednokrotnie już wiedliśmy czytelników naszych na strome wyżyny Tatrów, pomiędzy len lud krzepki i dziarski, wystrzelający ponad bracię swą z równin przymiotami serca, jak wybiegają iglice ich gór ojczystych ponad sąsiednie niziny. Zepsucie miast wielkich nie przeniknęło jeszcze do tego oddalonego zakąta. Góral też tatrzański nieczęsto zapuszcza się w odlegle…

27 XII 1863

Warszawa. Gaz. Wrocł. podaje z Warszawy d. 21 i 22 bm. dwie wiadomości, które by wróżyły jakiś dziwny zwrot w polityce moskiewskiej co do Kongresówki. Nasamprzód miał z Petersburga przyjść rozkaz do Berga, aby wyroki śmierci na przestępców politycznych posyłano do Petersburga do potwierdzenia. Kilka już takich wyroków miało tam…

28 XII 1863

Nie pamiętamy tak cicho i posępnie spędzonych Świąt Bożego Narodzenia, jak teraźniejsze. Rzadko też z głębi domów dochodził nucony półgłosem śpiew: „Anioł pasterzom mówił”, a tem mniej słychać było owe radosne, ni to kościelne ni świeckie piosenki, w których mięsza się pobożność z weselem, wzniosłość z prostotą, rzewność z uciechą;…

29 XII 1863

Jeszcze omnibusy. Do uwag, któreśmy niedawno pod względem omnibusów uczynili, a które, mówiąc nawiasem, zostały głosem wołającego na puszczy, dodać musiemy jeszcze jedną, zakommunikowaną nam przez mieszkańca naszego miasta. Wiadomo, że pewne punkta, mianowicie: plac Krasińskich, przedratuszowy, kolumna Zygmunta, Leszno i Trzy Krzyże, są metą, na której kursują omnibusy. W…

30 XII 1863

Kolonia, 29go Grudnia wieczorem. – Dzisiejsza kolońska gazeta zamieszcza pismo księcia Fryderyka do cesarza Napoleona i odpowiedź Napoleona. Odpowiedź cesarza brzmi dosłownie, jak następuje: Mój kuzynie! Odczytałem z żywem zajęciem pismo, któreś przesłał do mnie i pośpieszam z odpowiedzią. Nie znam nic zaszczytniejszego, jak być reprezentantem sprawy, która się wspiera…

31 XII 1863

(Sprostowanie) Gazeta narodowa w Nr. Z dnia 22go podaje w Kronice mylną wiadomość o ekscesie, jaki wydarzył się dnia 22go b. m. w szpitalu domu karnego we Lwowie, przyczem kilku chorych aresztantów miało być zranionymi. W istocie rzecz miała się jak następuje: Rzeczonego dnia o zmroku W. powstaniec z Kongresówki,…

01 I 1864

PIERWSZE CHWILE POWSTANIA. Obrazek pierwszy. Rok 1863 wiecznie pamiętnym będzie dla Polaków, jako chwila przebudzenia po długiem uśpieniu, zmartwychwstania po długiej niemocy. Nie mało lat naród cierpiał w cichości pod jarzmem moskiewskiem błagając Boga o zmiłowanie, znosił z pokorą ciężki krzyż, aż nareszcie po długich modłach i cierpieniu odezwał się…

02 I 1864

Wigilję Bożego Narodzenia, obchodzono w Paryżu bardzo wesoło. Kościoły szczególnie po południu były przepełnione. Budy noworoczne wystawiono już na bulwarach i głównych ulicach; wystawy w oknach sklepowych są bardzo świetne. Mało przecież publiczność kupuje. Towarzystwo Przyjaciół nauk Poznańskie, pragnąc uczcić pamięć Jana i Jędrzeja Śniadeckich, postanowiło umieścić w Kościele ich…

03 I 1864

WILNO. Murawiew przez siedem miesięcy swojego prokonsulatu wyczerpawszy wszystkie środki barbarzyństwa i okropności, nie mogąc pokonać powstania narodowego na Litwie, rzuca się dziś do nowej propagandy religijnej pomiędzy ludem wiejskim. Po miastach stawia cerkwie, na prowincyi zamyśla o reformie nabożeństwa katolickiego i wprowadzeniu nieznanych dotąd w kościołach naszych kazań po…

04 I 1864

Berlin, 2. Stycznia. – Piszą do gazety wrocławskiej: władze policyjne obawiając się, aby powtarzające się zawichrzenia nocne podczas nowego roku w innych latach i w tym roku się nie ponowiły, chwyciły się środków ostrożności. Porozstawiano konnych i pieszych schutzmannerów pod Lipami i na ulicach przyległych, a nawet zakonsygnowano żołnierzy w…

05 I 1864

Austrja. Obok artykułów, na uspokojenie powszechne wymierzonych, znajdujemy w dziennikach ministerialnych długie wywody o bandach rabusiów w Węgrzech. Odznacza się w tym względzie Gen. Correspondent, tudzież niektóre węgierskie półurzędowe czasopisma. Ungarishie Nachrichten przynoszą na czele artykuł, poświęcony wyłącznie temu zjawisku, które mimo sądów doraźnych, stanu wojennego, żandarmerji it. p. środków…

06 I 1864

Głód i kradzieże. Wiktor Hugo, w ostatnim swoim romansie położył za pewnik, że głód i nędza wyradza kradzież i zbrodnie; przeciwko temu powstaje pan Moreans, w świeżo wyszłem dziele: „Le monde des coquins”. Statystyka jednak, ta bezstronna mistrzyni prawdy, naucza, iż w 1828 roku do 1832 przyszło pod ukaranie 95,810…

07 I 1864

Piszą z Warszawy […] Pomimo wielkiej energii ku stłumieniu powstania, jaką namiestnik Królestwa hr. Berg rozwinął w ostatnich czasach, nie zaniedbał tenże pracować ile możności nad reorganizacyą kraju. Rada stanu, uzupełniona po wystąpieniu wielu członków, przystąpiła do obrady nad potrzebnemi ustawami, mianowicie co do zupełnego uwłaszczenia włościan. Kto zna dotychczasowe…

08 I 1864

Z Czyżowca. (Główna kwatera Naczelnika wojennego oddziału Petersburgsko-Warszawskiej Drogi Żelaznej). W celu rychlejszego przywrócenia prawego porządku, tudzież wyłapania tych ludzi, którzy byli w bandach, a obecnie rozlokowani są po wsiach lub ukrywają się w lasach, wykomenderowano drobne oddziały. Oddziały te w tych dniach, takich ludzi, poprzednio będących w bandach, zabrały…

09 I 1864

Constitutional przemówił nareszcie o konferencyi w sprawie księstw nadelbiańskich, i tą razą artykuł podpisany jest przez p. Limayraca. Znamy go dopiero z depeszy przesłanej do Independance belge, która brzmi: „Constitutionnel ogłasza artykuł z podpisem p. Paulin Limayrac, w którym mówiąc o angielskiej propozycyi, ścieśnionej konferencyi, zapewnia, iż Francya nie będzie…

10 I 1864

Sprana polska za zagranicą. Pan Rochetin, Francuz, który służył w 1831 w wojsku polskiem, a którego imię znane jest w publicystyce i literaturze, wystosował do p. Dupin list otwarty, odpowiadający na zarzuty, jakie senator ten czynił podczas debaty adresowej sprawie polskiej, mianowicie emigracji polskiej w Paryżu. Wskazując w liście tym…

11 I 1864

Wiedeń, 6 stycznia. Dziś przybył tu goniec pruski, którego przyjazd został opóźniony zaspami śniegowemi. Przywiózł on depesze do hr. Rechberg; wątpią jednak tu czy treść tych depeszy zadowolni i ułatwi wspólne postępowanie obu wielkich mocarstw niemieckich. Gabinet wiedeński chętnie chciałby postawić związek ścisły Pruss i Austryi naprzeciw coraz silniej wyrabiającej…

12 I 1864

Było to 14go stycznia, w dniu pamiętnym […] Gwarno dziś i głośno w miasteczku polskiem, tak głośno, tak ożywiono jak tylko na odpuście, lub na jarmarkach bywa w podobnych miasteczkach. A przecie nie jest to dzień odpustu ni jarmarku, nie, inny wyraz na tych, których spotykasz - coś tajemniczego, coś…

13 I 1864

Warszawa, 10. Stycznia. – Gazeta wrocławska pisze: Dziennik Powsz, który się dziś spóźnił, zawiera znowu rozporządzenia Berga do rady administracyjnej obkładające nowemi kontrybucyami Warszawę, Pragę i miasteczka polskie, z wyłączeniem augustowskiego, które Murawiew po wieszatelsku administruje. Wszystkiemi temi kontrybucyami będzie zarządzać namiestnik. Widać z tego, że Moskwa chwyciła się systematu…

14 I 1864

Z ciekawością wyglądaliśmy nadejścia 6 grudnia, a raczej wiadomości o stanie meteorologicznym powietrza w dniu tym we Francji. Pan Mathieu de la Drome, na kilku dni naprzód depeszą telegraficzną umieszczoną w ‘Le Nord’ zapowiedział śnieg i znaczne wzniesienie się wód Sekwany. Zasady na których opiera swoje wyrachowania pan Mathieu, uznane…

15 I 1864

OSOBISTOŚCI. Mierności w Emigracyi wynalazły frazes co ich zasłonił od odpowiedzialności, co nieudolnym i zarozumiałym otworzył drogę do służby publicznej. Frazes ten powtarzają zacni ziomkowie, nie przyzwyczajeni do życia publicznego. Korzysta z niego intryga z uszczerbkiem sprawy narodowej. Oto ten frazes : « Tylko nie tykajmy osobistości.» Kto szczególniej odwołuje…

16 I 1864

Sąd Policji Prostej Okręgu i miasta Warszawy Wydziału Igo - W dniu 4 Stycznia n. s. roku bieżącego około godziny 8 wieczorem, na gruncie wsi Czyste, pod Warszawą położonej, zamordowany został bez żadnej widocznej przyczyny, przez sprawców w rękach sprawiedliwości zostających, człowiek nieznanego imienia, nazwiska i pochodzenia, który po zamordowaniu…

17 I 1864

Warszawa, 19. Stycznia. - Gaz. wrocł. pisze: Koło Żelechowa wezwali Moskale chłopów, aby tworzyli straże po wsiach i dopomagali wojsku przeciw powstańcom. Chłopi bez ogródki odrzucili żądanie, a za to Moskale rozkazali spędzić sołtysów do Żelechowa i tam bić ich kijami publicznie. Chłopi odgrażają czerniawą, która jak się ruszy, to…

18 I 1864

Francja. Wykreślenie pierwotnego ustępu co do Moskwy w projekcie ciała prawodawczego, miało się stać na wyraźne żądacie ces. Napoleona; lecz czy zastąpienie go innem zdaniem, jeszcze bardziej moskiewskiem, stało się także na jego żądanie, o tem korespondenci nie donoszą. Podług różnostronnych doniesień, mowy Thiersa, domagające się politycznej swobody wewnątrz Francji,…

19 I 1864

Londyn, 13 stycznia. Dzisiejszy Times, w artykule o kwestyi Szlezwieko-Holsztyńskiej, dowodząc, że niesłusznie depesza p. Drouyn de Lhuys nazwała traktat londyński bezsilnem dziełem, dopóki Austrya i Prussy nie uwolniły się od jego obowiązań, powiada: „Ruchy niemieckie prędko się wyczerpią, może się jeszcze zdarzyć i wiele sposobności do skutecznych układów. Chociaż…

20 I 1864

Uderzającym symptomatem w stosunkach dyplomatycznych jest teraz używanie bezkarnie, niemal przy każdej sposobności szorstkich wyrażeń, ostrych odpowiedzi, a nawet dość niegrzecznych zwrotów. Dawniej dyplomacya sadziła się na grzeczne frazesa, na łagodność formy, a gdy zmieniała ton na ostrzejszy, było to oznaką, iż położenie polityczne stawało się w samej rzeczy groźnem…

21 I 1864

Między podróżnymi, którzy w ostatnich czasach poświęcali się badaniu wnętrza Afryki, znakomite miejsce zajmuje Szwed Anderson, śmiały wędrownik po nieznanych dotąd krainach Damaras i Owambo, uczony geograf i zarazem namiętny myśliwy.  (…) Czytelnikom Wędrowca dajemy tu opis kilku myśliwskich przygód, z których można wnioskować o wielkiej energii i przytomności umysłu…

22 I 1864

Dziś właśnie kończy się rok, jak wybuchło powstanie w ziemiach polskich zaboru moskiewskiego. I oto rok cały trwa walka, wywołana przez rząd rosyjski, a nigdy nie był on dalszym od zamierzonego celu, nigdy większej nie było przepaści między dwoma narodami, nigdy mniej podobnem jak dzisiaj, moskiewskie rozwiązanie sprawy polskiej, to…

23 I 1864

Z Prowincji. - Siedlce d. 28 grudnia (9 stycznia) 1864 . W oddziale Węgrowskim panowała spokojność. Wysyłane oddziały partyzanckie przeciwko powstańcom nigdzie ich nie napotykały, lecz aresztowano kilkanaście osób, mających czynny udział w powstaniu. Liczniejszych band już nie ma,- lecz od czasu do czasu ukazują się pojedyńczo powstańcy i w…

24 I 1864

Armja Francuzka liczy obecnie jedenastu Marszałków: Magnan, będący zarazem wielkim łowczym, dowodzi 1szym korpusem armji (w Paryżu); Forey 2gim (w Lille); Mac-Mahon, Xiążę Magenta 3cim (w Nancy); Canrobert 4tym (w Lyonie); Hr: Baraguay d'Huiers 5tym (w Tours); Niel 6tym (w Tuluzie); a Pelissier, Xiążę Małachowa, 7mym (w Algierze); Hr: Regnault…

25 I 1864

Warszawa, 28. Stycznia. - Moskale w Warszawie sposobią się do ostatecznych środków. Wydali nowe instrukcye dla wojska w duchu Murawiewa, a kto z obywateli nie uwiadomi naczelników wojskowych najbliższych o przebywaniu w bliskości powstańców lub ich pochodzie, lub poda najmniejszą im strawę, będzie za udział karany. Kary jak Murawiew wykonywał,…

26 I 1864

Powszechne niedowierzanie. Sprawa niemiecko - duńska wikła się coraz mocniej. Dokąd ostatecznie zaprowadzi, nikt teraz nie wie, a nawet zapewne i gabinety, głównie w niej udział biorące. Charakterystyczną cechą obecnej sytuacji politycznej jest, iż nikt nikomu nie wierzy. Jedni podejrzewają u drugich ukryte cele. To co piszą gabinety i mówią…

27 I 1864

Nie można zaprzeczyć, że rząd duński robi co tylko można, by uniknąć wojny, że stara się ją uchylić wszelkiemi ustępstwami, na jakie mu tylko poszanowanie prawa i wzgląd na całość państwa pozwala. Dzisiejsze depesze wskazują, jakiemi środkami chce do tego dojść, by wstrzymać wkroczenie wojsk austro-pruskich do Szlezwigu. Rząd duński…

28 I 1864

Czego żądamy od Rusinów? Wrażenie, jakie utorowana między Rusinami a Polakami zgoda wzajemna, szczera trwała, wywarła na jej wrogach z zasady lub przeciwnikach z chwilowego interesu, jest może wierniejszą jej znaczenia miarą, niż najprzychylniejsze oklaski przyjaciół. Charakterystyczny też jest objaw nienawiści dla niej i gniewu pierwszych. Dziennik Powsz. szydzi po…

29 I 1864

Korrespondencya Gazety Warszawskiej. Poznań, d. 22 stycznia 1864 r. Za to objawia się chwilowo nieco większy ruch na polu literackiem. Pierwszą pod tym względem wzmiankę winienem dziełku statystycznemu, zasługującemu na baczną uwagę, a o ile możności i naśladowanie w naszem piśmiennictwie i w innych stronach naszego kraju. Jest tu Przegląd…

30 I 1864

O znaczeniu pszczelarstwa w gospodarstwie narodowem. Od najdawniejszych czasów pszczoła była przedmiotem najściślejszego badania. Nie tylko w Piśmie Świętem, ale i w religijnych badaniach wielu starożytnych ludów znajdujemy o niej i jej produktach wzmiankę. Aby błogosławioną ziemię wystawić jako taką i szczególnie szczęśliwą, nazwano ją ziemią miodem i mlekiem płynącą,…

31 I 1864

Londyn 28. stycznia. Wypadki w sprawie duńskiej postępują szybko. Wojska austrjacko-pruskie ciągną marszami forsownemi ku granicy szlezwickiej. Nie zważając na nieukontentowanie swych współczłonków w Związku niemieckim, gabinety wiedeński i berliński od chwili, jak dowiedziały się o odrzuceniu przez sejm duński zaniesionych przez nie przedstawień, wyprawiły natychmiast kurjerów do rządu duńskiego…

1 II 1864

Na wystawę Krakowską niektórzy malarze nasi wyliczają obrazy: P. Kossak posyła akwarelę Cesarza Napoleona z Cesarzową Eugenią w stroju dworskim myśliwskim, konno. P. Sypniewski zamierza dać wielobraz olejny historyczny, bitwę pod Puckiem na Pomorzu, w r. 1462 za Kazimierza Jagielończyka przez flaków z Krzyżakami stoczoną. Godziłoby się, abyśmy te prace…

2 II 1864

Doszły nas tu wieści o znacznej porażce Moskali przez oddział Rembajły w iłżeckich lasach i czterech dość pomyślnych spotkaniach w Piotrkowskiem, t.j. Denisewicza pod Radomskiem d. 20 b. m. a Wagnera pod Kamieńskiem i pod Rosprzą d. 22; czwartej potyczki nie umiano nami bliżej wskazać miejscowości. Na Oksińskiego skarżą się…

3 II 1864

Doszły nas tu wieści o znacznej porażce Moskali przez oddział Rembajły w iłżeckich lasach i czterech dość pomyślnych spotkaniach w Piotrkowskiem, t.j. Denisewicza pod Radomskiem d. 20 b. m. a Wagnera pod Kamieńskiem i pod Rosprzą d. 22; czwartej potyczki nie umiano nami bliżej wskazać miejscowości. Na Oksińskiego skarżą się…

4 II 1864

Z Lubelskiego 1. lutego. Radbym aby dzisiejszy list doszedł was jak najrychlej. Wiadomości niektóre, a mam je z najpewniejszych źródeł, niezawodnie nie tylko was braci naszych zainteresują. Z za Buga spychają Moskale masy wojsk w Lubelskie. Nie licząc Podlaskiego, mamy tutaj przeszło 40.000 hordy moskiewskiej. Wszystkie miasta i miasteczka zajęte,…

5 II 1864

MALTA. Opuściłem Sycylię w nocy. Z pierwszym brzaskiem, Malta wyjrzała ze mgły, blada, jak kobieta przebudzona zbyt wcześnie. Słońce, opóźniwszy się na morzach Greckich, nie powitało jeszcze ulubionego Nieba swoich wróżek. Stary gród La Valleta, przedstawiał w głębi zarysy, lekko cieniowane parą lazurową, mieniącą się w tęczowe kolory. Wszystko spało:…

6 II 1864

Jak truć myszy w oziminach i koniczynach. Bierze się z apteki banjeczka dobrego, białego arszeniku, zwykle 4 złote kosztująca. Porcya ta wystarcza na zatrucie garnca pszenicy. Z tego bierze się 3 lub 4 porcyi, wedle potrzeby, i gotuje się tęgo z kilku ćwierciami wody, aż się arszenik rozpuści, poczem w…

7 II 1864

Warszawa, 4 lutego. Od czasu jak następca Lewszyna baron Fridrichs objął urząd oberpolicmajstra, ucisk policyi raczej się z dnia na dzień zwiększa, aniżeli łagodnieje. Najśmieszniejsze nieraz w zbytniej zapewne gorliwości wychodzą przepisy i ustawy policyjne, które jedynie mają na celu dokuczyć mieszkańcom i jak najdotkliwiej dać im uczuć więzi na…

8 II 1864

Kronika. (Aresztacya) W jednej z tutejszych kawiarni skradziono dnia 1. b. m. jednemu z gości paletot. Podejrzanego o tę kradzież aresztowano dnia 6. b.m. i oprócz okradzionego paletotu znaleziono przy nim po ścisłej rewizyi, jak się dowiadujemy z niezawodnego źródła, tajny rozkaz szefa rewolucyjnego Galicyi wschodniej z pieczęcią tego szefa…

9 II 1864

Gdyby Parlament angielski był jak to bywa gdzie indziej, potrzebnym jedynie do zaspokojenia partyi liberalnej lub do utrzymania kredytu, nie byłoby można otworzyć go taką mową tronową, jaką miano w d. b. m. w Londynie. Mowa ta jakby ułożona o wiele wcześniej a nie przed samem jej odczytaniem, świadczy o…

10 II 1864

Finanse Rosyi. Usposobienie pokojowe, namiętnie pokojowe, jeżeli te dwa wyrazy z sobą licują, opanowało Europę. Wobec wniosków, adresów, dyskusyi w izbach, not dyplomatycznych i wszelkiego rodzaju oświadczeń urzędowych i nieurzędowych, dowodzić tego byłoby zbytecznem. Przeciw temu życzeniu nic w zasadzie zarzucić niemożna. Bo wśród pokoju rozwija się dobry byt i…

11 II 1864

Odwrót Duńczyków zrobił w Paryżu silne wrażenie. Półurzędowe dzienniki zaczynają przemawiać silniej. Pays i France piszą, iż tym odwrotem sprawa staje się coraz trudniejsza. Pays mówi: „Postępy armii austryjacko-pruskiej czynią położenie dyplomatyczne coraz zawikłańszem. Nie podobna aby gabinety wiedeński i berliński nie były umówiły się tajemnie na wszelkie możliwe następstwa…

12 II 1864

Dwa lata w Polsce .Opowiadanie zawierające szczegóły z powstania polskiego, skreślone przez naocznego świadka Marję Bonin (Ciąg dalszy.) Nazajutrz rano zebraliśmy się w wielkim salonie i zrobiliśmy wspólną naradę. Byliśmy przygnębieni i złamani, i czuliśmy, że jeszcze jeden dzień, a broń Boże noc przepędzona pod tym nieszczęśliwym dachem, sprowadzi niechybnie…

13 II 1864

Maty słomiane do pokrywania dachów. Niedawno temu p. Ciepanowski w Galicyi wynalazł nowy materyał krycia dachów. Są to maty słomiane przyrządzane w następujący sposób: Wałki słomiane ściskane, nie kręcone, powiązane drutem albo prętami łozowemi na połowę przedartemi i ułożone w maty dowolnej wielkości nasycają się płynami chroniącemi je od zgnilizny,…

14 II 1864

Rumunia zbroi się w zawody z Turcją, i zdaje się iż nadzwyczajne wysilenia zbrojne Rumunii oddziaływują bezpośrednio na gorączkowe przygotowania wojenne Turcji. Korespondent z Bukaresztu do Botchaftera domyśla się, iż książę Kuza zamierza włożyć na swą głowę koronę królewską, za pomocą Francji i jezuitów. Tych ostatnich zjednał sobie przyrzeczeniem, iż…

15 II 1864

Ostatnie Wiadomości. Waszyngtońska Izba Reprezentantów uchwaliła, iż Monarchja mexykańska zagraża unji północno-amerykańskiej. Podano tam także wniosek zaprowadzenia podatku 2% od operacji finansowych w złocie. - Urzędowa notyfikacja o zaręczynach Hr. Paryża z córką Xięcia Montpensier, doręczoną została Cesarzowi Francuzów, który odpowiedział na nią w wyrazach nader uprzejmych. Podług depesz z…

16 II 1864

PRZEGLĄD POLITYCZNY. Kraków 15 lutego. Od niejakiego czasu organa rosyjskie, dodając do kłamstw i oszczerstw obłudę, utrzymywały wespół z księciem Morny, iż jedynie w interesie Polski i narodu polskiego pragną uśmierzenia powstania, wykrycia Rządu Narodowego, podpisywania adresów, i życzą sobie, aby tańcowano na balach bergowskich. Kiedy jednak naród polski inaczej…

17 II 1864

Królestwo Polskie. Warszawa, 14. Lutego. - National Ztg pisze między innemi: gdy tu oddawano się nadziei, że rząd moskiewski porzuci na koniec system zarówno przez ludzkość, jak rozum potępiony, cały świat wyszedł z illuzyi w skutek tego, co tu dokonała Moskwa. Dowódzca powstańców Józef Jankowski, kochany przez lud, jak mało…

18 II 1864

PODROŻ PANAMSKA KOLEJĄ ŻELAZNA. (Dokończenie). O dziewiątej godzinie musiałem wracać do hotelu, gdyż jest to czas w którym w Panamie zwykle je się śniadanie. I resztę dnia poświęciłem na zwiedzanie malowniczych zwalisk kościoła i klasztoru Św. Dominika, by się ku nim dostać trzeba przechodzić przez nader wązką uliczkę, potem przez…

19 II 1864

Od dawnych bardzo czasów Włochy były ojczyzną nauk i sztuk pięknych. Między uczonymi nie sami tylko mężczyźni zajmowali pierwsze miejsca, ale także i kobiety, między innemi nąjsłynniejszemi, żyła w połowie 18go wieku Marja Agnezi, głęboka badaczka nauk ścisłych, a w szczególności wyższej matematyki. W r. 1750, miała tak już ustaloną…

20 II 1864

Kraków 19 lutego Podróżni przybyli z pod Pińczowa, którzy wczoraj opuścili tam tą okolicę zapewniają, że nie wiedziano tam o żadnem w tych dniach spotkaniu. Przy tej sposobności zapewniają nas, iż temu kilka dni przyszedł do Pińczowa nieliczny oddział moskiewski; na drugi dzień po jego wejściu do miasta ukazał się…

21 II 1864

Przegląd polityczny. Austrja. Publiczność wiedeńska przygotowana jest przez dzienniki na zwłokę w ataku przeciwko szańcom dyppelskim. Prusacy, mając przykład na wojsku austijackiem, że Duńczycy zacięcie się biją - zabierają się z namysłem do rzeczy. Sprowadzili 180 dział ciężkiego wagomiaru, i sypią wały naprzeciw pozycyj duńskich. Wkroczenie wojsk sprzymierzonych do Jutlandji…

22 II 1864

- Palenie tytuniu sprowadza ślepotę. Kwestya niezmiernej wagi, wszyscy się na to zgodzą a szczególniej namiętni palacze, których dziś kula ziemska miliony liczy. Gdyby kwestya ta była ostatecznie i twierdząco rozstrzygniętą, czyżby amatorowie cygar, papierosów i fajek zdobyli się na tyle siły, by się wyrzec tej przyjemności, bez której mała…

23 II 1864

Wiedeń 21 lutego Wiadomość o wkroczeniu wojsk sprzymierzonych do Jutlandyi, wywołała we wszystkich kołach prawdziwe przerażenie. Dzienniki odbierające informacye w biurze ministerstwa prasy otrzymały mot d’ordre: że dla rządu wiadomość ta była niespodzianką i że takie same uczucie panuje w Berlinie. Hr. Rechberg dał wczorajszego dnia, takie same zapewnienie posłom…

24 II 1864

Francya. Paryż, 21. Lutego. - Monitor milczy o wkroczeniu Prusaków do Jutlandyi i ogranicza się na doniesieniu o rekonesansie przedsięwziętym przez Prusaków naprzeciw całej linii szańców dipelskich. La France prowadzi dalej polemikę zaciętą przeciw Prussom i upatruje w przekroczeniu granicy jutlandskiej pod Koldingiem i wziętej Jutlandyi w rękojmią, jako czyn…

25 II 1864

LWÓW, 24. lutego. Do Jen. kor. austr. piszą z Krakowa pod dniem 20. lutego, iż znów dwa morderstwa polityczne w zachodniej Galicyi popełnione zostały. Z Tarnowa bowiem donoszą, iż na pastwisku należącym do wsi Biskupice na granicy powiatów Kadłuwskiego i Biskupskiego znaleziono w rowie przy gościńcu człowieka zaduszonego z rękami…

26 II 1864

POŻAR W S.JAGO. Straszna klęska dotknęła mieszkańców Stolicy Rzeczypospolity w Chili. W mieście tem, St. Jago zwanem, katedra mieściła się w kościele pojezuickim i nazywała się dla tego po dawnemu La Compagna. Kościół ten był, gdy go Jezuici przed kassacyą 1772. wybudowali i posiadali, sklepieniem i miedzią pokryty. Od wypędzenia…

27 II 1864

Ważniejsze materyały budowlowe, które się znajdowały na wystawie londyńskiej (…) Sztuczny kamień i marmur (similipierre, similim arbre). Z sztucznych kamieni i sztucznych marmurów odznaczają się mianowicie fabrykaty Lippmana i Schneckenburgera w Paryżu, od 1859 r. w handel puszczone. Składają się z cementu, posiekanych pakuł, oleju lnianego i różnych ziemnych subtancyi,…

28 II 1864

Londyn 31 stycznia. Pogłoski o usunięciu się lorda Russell z gabinetu zatopione zostały w morzu zapomnienia, aby następnie znów były wydobyte ponad fale, skoro potemu okaże się przyjazny czas i miejsce. Wczoraj wspominał o nich tylko Morning Herald i to dla tego, że musiał, ponieważ przedstawił swym czytelnikom podanie się…

29 II 1864

Królestwo Polskie. Warszawa, 23 Lutego. - Gaz. wrocławska pisze: Wiadomą jest rzeczą, iż rząd narodowy uwłaszczył włościan i podarował im czynsze. Dekret ten wykonano w całym kraju bez żadnej rezerwy. Teraz rząd rosyjski nakazuje włościanom płacić czynsze do kass rządowych, czem ich tak dalece odstręczyl, że ci tem chętniej garną…

1 III 1864

Z obozu polskiego piszą do gazety Chwili, jako do połowy lutego i do dziś nie przyszło do żadnej znacznej bitwy. Ale siły pod dowództwem jenerała Bosaka, znacznie się wzmacniają i powiększają. Bo jak wiadomo, Bosak dowodzi powstańcami w województwie kaliskiem, krakowskiem i sandomierskiem) a te siły zowią się korpusem drugim…

2 III 1864

Kraków 1 marca. Wiadomości z teatru wypadków wojennych w Polsce, ograniczają się na tem, iż owa wielka wyprawa wojsk rosyjskich przeciw oddziałom jenerała Bosaka, złożona z kilkudziesięciu rot, zakończyła się bez żadnego znaczniejszego starcia z siłami powstańczemi. Zaszły wprawdzie małe forpocztowe utarczki, lecz nie przyszło do ogólnego spotkania, a Moskale…

3 III 1864

AUSTRJA. Wiedeń, 2go Marca. - Podług telegramu ze Lwowa z d. 29go z. m., ogłoszono tam manifest Cesarski, oraz postanowienie z 27 Lutego, zaprowadzające stan oblężenia w Galicji i Krakowie. Władze cywilne na mocy tego postanowienia, przechodzą pod zwierzchnictwo Jenerała dowodzącego, Hr: Mensdorf-Pouilly, który zarazem jest upoważniony do wyrzekania kar,…

4 III 1864

Kościan 26. Lutego. Wczoraj miasteczko nasze uroczysty sprawiało widok. Wprowadziliśmy uroczyście do nowo założonego śpitala cztery Siostry Miłosierdzia, które nam z Poznania, z centralnego domu Sióstr Miłosierdzia pod przewodnictwem Siostry Klajner, nowo mianowanej przełożonej dla naszego zakładu przybyły. Towarzyszył im z polecenia przełożonych O. Stroeyer Missyonarz. Po poświęceniu kapliczki i…

5 III 1864

Wspomniałem już kilka razy o uzbrajaniach się w górnych Włoszech, tudzież o bacznej uwadze, jaką tu na nie zwracają w mniemaniu, że to, co się dzieje nad Padem i Mincio, uważać można za barometr do osądzenia polityki gabinetu tulleryjskiego. Barometr ten coraz bardziej spada, i chociaż jeszcze nie zupełną niepogodę,…

6 III 1864

Artykuł urzędowej Gen. Corr. o którym wspomnieliśmy we wczorajszym przeglądzie, brzmi w całości: „Tak włoskie jak niektóre niemieckie dzienniki donoszą znowu o nadzwyczajnych zbrojeniach Austryi w Wenecyi, jako też o zamiarze rządu austryackiego wystąpienia zaczepnie przeciw Piemontowi. Podobne wieści zjawiają się od czasu do czasu; puszczający je w obieg, chcą…

7 III 1864

ANGLIA , 29. lutego. (Posiedzenie parlamentu.) Zamach na życie Cesarza Napoleona odbił się w rozprawach parlamentu angielskiego. W izbie wyższej lord Westmeath zapytywał się czyli rząd przekonany z przebiegu sprawy w sadzie przysięgłych w Paryżu, o współwinie Mazziniego, nie użyje względem niego właściwych środków. Na to lord Russell odpowiedział, iż…

8 III 1864

Jeden z Obywateli tutejszych, udzielił nam wiadomość o cudownej własności kaktusa okrągłego rosnącego w kształcie melona. Oparzywszy rękę, przerżnął kaktus taki na połowę, przyłożył go na oparzeliznę, i zaraz doznał ulgi, pod chłodzącem bowiem działaniem, ból ustał zupełnie. Innym razem dziecię tegoż Obywatela w czasie ząbkowania, dostało mocnej gorączki, po…

9 III 1864

Warszawa, 6. Marca. - Policya pobudziła dziś mieszkańców w nocy, uwiadamiając ich, że nazajutrz będzie odczytany manifest carski. Mieszkańcy snać byli uprzedzeni, co za manifest, bo nie przybyli na place publiczne, gdzie sobie Moskale odczytali manifest carski nadający chłopom własność z opłacaniem miernego czynszu. Tymczasem chłopi wiedzą, że im rząd…

10 III 1864

- Listy z podróży po Włoszech. - Często się zdarza w księgarstwie naszem, iż stara książka okazuje się nowością. Notujemy i to przy braku wszelkich faktów z dziedziny literatury a notujemy tem chętniej, iż książka, o której chcemy mówić, posiada rzeczywistą, czasom nie przedawnioną wartość. Listy z podróży po Włoszech…

11 III 1864

Hamburg 9 marca. Dziennik rządowy szlezwicki z d. 8 b. m. zawiera obwieszczenie cywilnych komisarzy austryacko-pruskich, na mocy którego od d. 1 kwietnia duńska moneta i bilety banku kopenhagskiego nie będą przyjmowane w kasach publicznych, lecz w to miejsce moneta brzęcząca szlezwicko-holsztyńska i twarde talary na stopę 14 i 30…

12 III 1864

Kilka doświadczeń odnoszących się do nauki o pasieniu. Z zamieszczonych w „Comptes rendus", tomie LVI. Nr. 13 i 14, artykułów p. Juliusza Reiset, udzielamy następujące doświadczenia, które przy pasieniu lub też tuczeniu zwierząt domowych posłużyć mogą za praktyczną wskazówkę. „Tuczenie" mówi autor, „przynosi gospodarzowi rolniczemu małą tylko korzyść, jeżeli się…

13 III 1864

Przepisy ratowania osób pozornie umarłych a szczególnie utonionych. Główne zasady ratowania pozornie umarłych utonionych, na których się wspierają niniejsze przepisy, podane zostały przez Dra Marshall Halla, wypróbowane zaś przez królewskie angielskie Towarzystwo łódek ocalenia. Posyłaj natychmiast po pomoc lekarską, kołdrę i suche ubranie, a sam bezzwłocznie przystępuj do ratowania utonionego…

14 III 1864

Londyn 5 marca. Spectator z ostatnich dokumentów dyplomatycznych, zakommunikowanych Parlamentowi, widzi, że Anglia nie udzieliła Danii żadnej wyraźnej obietnicy, materyalnej pomocy, ani też w sposób jawny zrobiła nadzieję na tę pomoc. Bez wątpienia, lord Russell stracił odwagę, skoro lord Cowley zawiadomił go 28go stycznia, że Cesarz Francuzów nie chce wziąść…

15 III 1864

Oprócz wiadomości dochodzących do nas telegrafem i pocztą, otrzymaliśmy wprost od Gubernatora Cywilnego Gub. Warszawskiej wiadomość, że obwieszczenie JW. Namiestnika Królestwa, odczytane zostało włościanom w całym Powiecie Warszawskim. Najpierw odczytane było w dniu 26 Lutego (9 Marca) w Willanowie, o czem już czytelnikom naszym wiadomo. Nazajutrz przeczytano go w Marymoncie…

16 III 1864

Warszawa, 10 Marca. - Z bożej łaski My Aleksander II, cesarz i samowładca wszech Rosyi, król Polski, wielki książę Finlandzki, etc. Objawiamy wszystkim Naszym wiernym poddanym w Królestwie Polskiem: Z dniem wstąpienia Naszego na tron przodków Naszych, powzięliśmy zamiar udoskonalenia stopniowo i gruntownie instytucyi rządowych Królestwa Polskiego, w duchu odpowiadającym…

17 III 1864

Korespondent z Kaliskiego do Dziennika Poznańskiego pisze co następuje w liście z 25 lutego: „Województwo nasze strasznym jest przyciśnione uciskiem. Moskwa tłoczy nas z okrutną srogością, a nie mogąc nas nagiąć, pragnęłaby nas złamać. Z kroniki codziennych gwałtów i bezprawi moskiewskich kilka tylko naprędce przesyłam wam faktów. Świadczą one o…

17 III 1864

General Core, ogłosiła niedawno półurzędową notę, tyczącą się stanowiska Austrji ku Włochom i wieści o uzbrojeniach. Turyńska Opinione przedrukowała austrjackie oświadczenie, i oświadcza, iż wiadomości włoskich dzienników o austrjackich zbrojeniach są wcale tem zbite. Presse wiedeńska cytuje dalej następujące słowa z Opinione: „We Włoszech zbroją się tylko o tyle, ile…

18 III 1864

Królestwo Polskie. Jeszcze w styczniu pisał Siemiaszko, metropolita schyzmatycki Litwy, do konsystorza: „Kilka wieków lud rosyjski kraju tego był pod panowaniem Polski. W tym czasie nie tylko pozbawiono go dawnego prawosławia za pomocą unii, lecz i nastawano na ojczysty jego język rosyjski. W tym celu uczono go wedle możności modlić…

19 III 1864

 - Ogrody w Grodzieńskiem. Oranżerye i cieplarnie znajdują się we wszystkich magnackich majątkach. Dawniej słynęły tu oranżerye Branickich w Białostoku i Sapiehów w Dereczynie | (powiat Słonimski), pełne rzadkich roślin podzwrotnikowych. Obecnie znajomsze są oranżerye Pujstowskiego (w Słonimskim) Sapiehy (w Brzeskiem), Włodka (w Prużańskiem), Niesiołowskiego, Czetwertyńskiego (w Grodzieńskiem) i inne.…

20 III 1864

Różności. Mądra odpowiedź chłopa. Czas i pieniądze wydane na wychowanie, zawsze są dobrze użyte. Tak się da rozumieć odpowiedź uczciwego chłopa, który zapytany przez pewnego jegomościa, jaki robi użytek z zapracowanych przez siebie pieniędzy: - Rozdzielam je na trzy części, odpowiedział: pierwszą część obracam na zapłacenie mych długów; drugiej używam…

21 III 1864

Królestwo Polskie. Warszawa, 19 Marca. - Mówią, że nowe ukazy ogłoszone co do emancypacyi i uwłaszczenia włościan wyszły z pod pióra Wielopolskiego, które pochwalone w Petersburgu wyjednały synowi jego przed kilku tygodniami posadę w rządzie Królestwa. Niektóre ustępy w tych ukazach poprawiono w Petersburgu a mianowicie co do policyi przez…

22 III 1864

KORESPONDENCYA „WIEKU.” Poznań 19 marca. Dzień, w którym miało nastąpić wkroczenie Moskali do Księstwa, przeminął bez śladu tych gości. Lubo wiadomość o wkroczeniu tem uważano tu powszechnie za przedwczesną, jednakże, zważając na niedwuznaczne objawy solidarności rządu tutejszego z moskiewskim, i patrząc codziennie na gotowość, z jaką władze tutejsze wypełniają wszelkie…

23 III 1864

Francja. - Powszechnie pogardzana i w zaniedbaniu będąca roślinka perz (chiendent) o długich i sęczkowatych korzonkach, zaledwie niekiedy używana do przygotowania napoju w niektórych słabościach, jest jednak bardzo pożyteczną i posiada niepospolite własności. Moniteur de Vagriculture donosi, że pewien aptekarz Paryzki, w obszernym wywodzie przedstawionym Towarzystwu zachęty, przekonywa jak roślina…

24 III 1864

Berlin, 23 Marca. - Piszą z Rinkenis do Nat. Ztg. pod dniem 20 bm.: strata nasza w bitwie z d. 17 bm. i szturmie przypuszczonym na Oster i Wester Duppel (wsie położone przed szańcami dupelskiemi) może przenosi 100 ludzi. Nie zostaje to w żadnym stosunk