Wiek: wychodzi rano codziennie, wyjąwszy dni poświąteczne, nr 18

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
6 III 1864

Artykuł urzędowej Gen. Corr. o którym wspomnieliśmy we wczorajszym przeglądzie, brzmi w całości: „Tak włoskie jak niektóre niemieckie dzienniki donoszą znowu o nadzwyczajnych zbrojeniach Austryi w Wenecyi, jako też o zamiarze rządu austryackiego wystąpienia zaczepnie przeciw Piemontowi. Podobne wieści zjawiają się od czasu do czasu; puszczający je w obieg, chcą niemi zasłonić lub upięknić plany nieprzyjaciół Austryi i przedstawić zbrojenia Piemontu jako odbywające się pod naciskiem konieczności i samozachowawczości. Manewra takie tak często już się powtarzały, że publiczność której złudzenie one mają na celu, zapewne już się na nich poznała. Są jednak tacy łatwowierni i tchórzliwi, którzy jakkolwiek często już oszukani, zawsze na nowo wiarę dają takim niepokojącym wieściom,. Z tej tylko przyczyny uwzględniając powyższe wieści, możemy oświadczyć z największą pewnością, że zaczepne wystąpienie we Włoszech, bynajmniej nie jest zamiarem rządu cesarskiego. Jeżeli zaś stronnictwo, które wieści te rozpuszcza, czyni to w niechęci ku Austryi, z powodu, że ta dostateczne ma siły, aby stłumić każdy zbrojnie przeciw niej skierowany wybuch w prowincyach włoskich (...)" - Dzienniki wiedeńskie (...) zdają sprawę z obrad sejmów krajowych. (…) Ograniczymy się tutaj tylko na podawaniu ogólnych treści rozpraw nad kwestyami i projektami wspólnemi wszystkim sejmom, a podniesieniem jednego lub drugiego zajścia szczególnego, mającego znaczenie zasadowe. Między projektami ustaw, które rząd sejmom przedłożył, pierwsze zajmuje miejsce i na szczególną zasługuje uwagę projekt ustawy gminnej. (…) Drugim przedmiotem obrad sejmowych będzie kwestya zezwolenia władz politycznych do zawarcia małżeństw. Kwestya ta nie obchodzi nas wiele, gdyż dotycząca ustawa wymagająca od pewnych klas społeczeństwa zezwolenia władz politycznych do zawarcia małżeństwa, nie obowiązuje w Galicyi. Dodać tu tylko winniśmy, że Izba poselska Rady państwa w ubiegłej właśnie sesyi uchwaliła zniesienie tego zezwolenia, ale Izba panów do uchwały tej przystąpić nie chciała.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…