„Gwiazdka Cieszyńska: pismo naukowe i zabawne”, nr 16

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
18 IV 1863

Najnowsze wiadomości. Austrja. W słynnej mowie, którą miał Deak przy sposobności ofiarowania mu album przez spółdeputowanych węgierskich, powiedział on między innemi te słowa: „A gdy znów będzie nam dana możność, byśmy podnieśli głos w sprawie ojczystej, będziemy sprawiedliwemi dla każdej narodowości – jak w r. 1848 byliśmy sprawiedliwemi dla ludu”. Słowa te wypowiedziane przez takiego męża, którego głos uważają za głos narodu, możnaby wziąść za rękojmię przyszłego pogodzenia różnych narodowości w Węgrzech. Dotąd bowiem te użalaly się na Madziarów, iż nie są sprawiedliwemi dla innych ludów węgierskich. Z słów Deakowych pokazuje się, iż Madziarzy poznali się na tem, przekonawszy się oraz, iż naród uciskający inne narodowości, sam sobie źle podściela. Ufać więc mogą niemadziarskie narody w Węgrzech, że Madziarzy zmażą krzywdy, na które te ludy utyskują. – Statut dla królestwa Weneckiego już jest ułożony i wkrótce ma otrzymać potwierdzenie cesarskie. Po ukończonych nad tym statutem obradach przemówił podesta wenecki hr. Bembo, iż statut wprawdzie jest bardzo liberalny i zadowolającym, jednakowoż wątpi, czy z weneckiego wyszła do rady państwa, a to najwięcej dlatego, że posłowie nie rozumią języka niemieckiego, którego w radzie państw a używają. W ostatku doradzał hr. Bembo, aby udzielono amnestję i wolny powrót włoskim wychodźcom, aby oraz Wenecja miała swego wyłącznego kanclerza, podobnie jak mają Węgrzy.

Królestwo Polskie. – Jakie jest usposobienie gabinetu rosyjskiego dla Polski, pojaśnią to słowa Wiel. Księcia Konstantego do radzcy stanu Węglińskiego, który także wystąpił z rady stanu. Temuż radzcy zarzucał W Książę, iż i umiarkowani Polacy nie wspierali dobrych chęci Cara, który nigdy na to nie dozwoli, aby Polsce dano swobody traktatem wiedeńskiem 1815 obwarowane. W ostatku dodał W Książę: Polacy przez rewolucję 1830 r. utracili prawo do tych swobód; więc to jedynie osiągnąć mogą, co im tylko łaska Cara udzieli. – Z tego wnosić należy, iż Car nie uznaje traktatów z r. 1815, albowiem względem Polski są jemu one niedogodne. Być może, iż Car znajdzie, albo już ma rówiennika, który wprawdzie z innego stanowiska uważając traktaty z r. 1815 jako niedostateczne dla siebie, pójdzie za przykładem carskim.

Zobacz także

20 IV 1864

Wypadkiem dnia wczorajszego jest zajęcie przez armia pruską okopów Dybelskich. Dotąd jeszcze naturalnie szczupłe tylko i urywkowe o przebiegu jego…

19 IV 1864

Ministerjum handlu w Prusach rozbiera teraz projekta, zaprowadzenia parowozów na drogach bitych, jak to ma miejsce w Pow: Bydgoskim, gdzie…

18 IV 1864

- Bilety wizytowe. Kuryer Warszawski wspomniał, że u Chińczyków bilety wizytowe znane są już od wieków. U nas zaś karteczki…