Kurjer Warszawski, nr 228

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
7 X 1863

P. Redaktorze! Ponieważ zbiegiem okoliczności i ja w tych czasach robiłam kwestję co do examinu swojej poprzednio uczennicy, lecz kwestja ta z zupełnem mojem zadowoleniem przez szanowną Przełożoną Pensji załatwioną została; abym więc nie była posądzoną, że spowodowałam reklamę w Nre 225 Kurjera zamieszczoną, oświadczam, że takowej nie pisałam ani czemkolwiek na zamieszczenie jej nie wpływałam. Proszę Cię więc P. Redaktorze, o zamieszczenie tego w swem piśmie, dla zachowania mi przyjaznych stosunków osoby, dla której zostaję z prawdziwem poważaniem. – Z.Ż. (Zamieszczając ten artykuł, poświadczamy, iż poprzedni nie pochodził od osoby tu podpisanej, lecz od Pani D. – Pr: Red:). Upoważniony przez Wysoką Komissję Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dawny Nauczyciel do utrzymywania Szkoły Elementarnej dwu-klassowej z klassą przygotowawczą, zawiadamia szanownych Rodziców, że zapis uczniów rozpocznie z dniem 8 Października r. b., w mieszkaniu swojem przy ulicy Śto-Krzyzkiej pod Nrem 1335, obok apteki na dole. – Sikorski. Do ziarn zbożowych, dawanych na pokarm gęsiom, należy dorzucać odłamki z główek czosnku, powtarzając to co drugi dzień, a wtedy gęsi wydają tak wielkie wątroby, że niektóre z nich dochodzą od 30 do 40 łutów. Znaleziony Paszport Pruski, Bartłomieja Urbanowicz, odebrać można w Redakcji Kurjera. Były Biskup Podlaski Gutkowski, umarł w dniu 2 b. m. we Lwowie. W tych czasach postawiony zostaje na piedestał, pomnik wzniesiony w Sewilli, słynnemu Malarzowi Hiszpańskiemu, urodzonemu w temże mieście w roku 1608, a zmarłemu w 1682 roku. Dnia 28 z. m., poświęcony już został pomnik – wzniesiony w Pradze Czeskiej na grobie Wacława Hanki, jednego z pierwszych bibljofilów Czeskich. W początku z. m. w Peszcie, Presburgu i Raabie, Towarzystwo filjalne Instytutu kredytowego, rozpoczęło zakupywać w massach pszenicę i innego gatunku zboże, na potrzebę krajowej konsumcji.

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…