„Dziennik Powszechny”, nr 112

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
19 V 1863

Austrja. Wiedeń, 16 Maja. Stopniowo występują na jaw w wielkiem księztwie Siedmiogrodzkiem pierwsze oznaki życia politycznego, wywołanego tam zwołaniem sejmu. Układają już w Siedmiogrodzkiem listy kandydatów, a nawet niektóre nazwiska tych ostatnich są już znane. Z powodu atoli oddalenia punktów wyborczych i nieznanego po większej części brzmienia tych nazwisk, wszelkie przesądzanie o tych ostatnich byłoby przedwczesne. Co do wrażenia, wywołanego w Siedmiogrodzkiem ostatniemi aktami cesarskiemi, brak jeszcze niezawodnych skazówek; nadeszłe do dziś dnia do Wiednia gazety tameczne powstrzymują się jeszcze od sądu w tym względzie. Lecz za to pisma węgierskie wyprzedzają tym razem gazety siedmiogrodzkie. Magyar Sajto jest pierwszym z organów węgierskich, rzucającym niejako światło na zamiary stronnictwa magyarskiego względom sejmu Siedmiogrodzkiego. Podług tego pisma, Węgrzy powstrzymają się od wszelkich rekryminacij i burzliwego wystąpienia, przyczem taż gazeta wynurza nadzieję, że również deputowani rumuńscy i sascy trzymać będą ze stronnictwem węgierskiem. Węgrzy, powiada organ pomieniony, nie będą należeć ani do większości ani do mniejszości. W pierwszym wypadku, po odczytaniu propozycij królewskich, magyarowie przystaną na życzenia narodu rumuńskiego i roztrząśnięcie takowych, oraz innych kwestij pierwszorzędnych kraju, odeszlą do sejmu peszteńskiego; słowem, trzymać się oni będą zasad i zdań głoszonych przez komisje tymczasowe i zawiadomią o tem najpoddanniej Cesarza. W drugim zaś wypadku, trzymać się oni będą i w kwestjach szczegółowych tychże zasad i wycofają się z sejmu. Porządek dzienny i sama ordynacja sejmu siedmiogrodzkiego, mającego zgromadzić się 1-go lipca, są tymczasowe.

Zobacz także

3 XII 1863

– Kłamie Vaterlaud mówiąc, że Czas doniósł o powieszonym człowieku w hotelu Lwowskim, jakoby tenże dopuścił się samobójstwa. Czas bowiem…

2 XII 1863

We Francji poczyniono ciekawe spostrzeżenia w przedmiocie wpływu, jaki wywiera klimat europejski na wojska arabskie, stojące od niejakiego czasu załogą…

1 XII 1863

Od powstania. No patrzcie moi kochani, nie jestże to oczywisty cud i łaska Boska, że oto dotąd jeszcze prawie jakby…