Kurjer Warszawski, nr 70

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
25 III 1864

Najpoddanniejsze Adresy. Od mieszkańców m. Siedlec. „Najjaśniejszy Panie, Nieporządki w kraju nie dozwoliły nam korzystać z dobrodziejstw, jakie nam Najjaśniejszy Panie udzielić raczyłeś i jakich jeszcze spodziewać się mogliśmy po Twojej wspaniałomyślności i Twojej Ojcowskiej dla wiernych poddanych opiece. Dziś winni i niewinni, wszyscy korzemy się przed Twoją Potęgą - chciej Najjaśniejszy Panie zapomnieć boleść Twemu sercu zadaną i dozwól Twoim poddanym korzystać ze skarbów, jakie Opatrzność w Monarsze Twe Serce dla uszczęśliwienia ludów nie na próżno złożyła. Waszej Cesarskiej Mości Wierni poddani”. d. 31 Stycznia (12 Lutego) 1864 r. (Następuje 136 podpisów). (Dz: P.) Od włościan gminy Poniemunia, w powiecie Marjampolskim, gubernji Augustowskiej. „Najjaśniejszy Panie! Dumni panowie nasi w szalonem zaślepieniu podnieśli sztandar rokoszu a płomień jego rozleli po kraju całym, podżegani z daleka zamarzyli o wskrzeszeniu ojczyzny i oderwaniu się od spokrewnej nam Rossji. My włościanie gminy Poniemunia powiatu Marjampolskiego, gubernji Augustowskiej, nie dzieliliśmy nie podzielamy z panami ich szalonych zamiarów. Obsypani przez Ciebie Najjaśniejszy Cesarzu i Królu dobrodziejstwy, wyswobodzeni z pod jarzma pańszczyzny, nie uznajemy i nie szukamy innej ojczyzny, jak pod berłem Twoim, pod Twem panowaniem. Rozkaż Wszechwładny Panie, a na ołtarz twej ojczyzny przyniesiemy cały nasz dobytek, całe nasze mienie, za nietykalność jej, za niepodzielność z pokrewną nam Rossją nie pożałujemy życia i ostatniej kropli krwi naszej. Waszej Cesarsko-Królewskiej Mości. Wierni poddani." (Następuje 87 podpisów). (D. P)

Zobacz także

19 VII 1864

Paryż 14. lipca. Dziś wszystkie pisma, każde ze swojego stanowiska, oceniają trudne położenie monarchy w Belgii, który przez swoją roztropność…

18 VII 1864

- Fabryka Żyrardowska. - Niejednokrotnie mówiąc o naszych fabrykach, stawialiśmy za przykład zakład wyrobów płóciennych w Żyrardowie. Zaciągnąwszy obecnie na…

17 VII 1864

Dziennik Warszawski z 12go b. m. zamieścił list korespondenta swego z Krakowa, który pośród długich elukubracyj o Zachodzie i Północy,…