„Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego”, nr 115

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
20 V 1863

Warszawa, 17. Maja. – National Zeitung pisze: onegdajszy Dziennik zamieścił nominacyę hr. Ostrowskiego na dyrektora komisyi spraw wewnętrznych w miejsce Kellera, który wedle urzędowego oświadczenia, miał inne otrzymać przeznaczenie. Ostrowski jest szwagrem Wielopolskiego. Taki nepotyzm oburza nawet sfery moskiewskie. Lud wcale na to nie zważa, gdyż jest zupełnie zajęty rozporządzeniami rządu narodowego. Od przydłuższego czasu wiedziano dobrze, że rząd moskiewski ma zamiar zmusić ziemstwo kredytowe polskie do pożyczki, a pożyczkę tę zahipotekować na dobrach tak zwanych koronnych, które rząd moskiewski był pozabierał dawniej szlachcie. Chce przez tu oddłużyć te dobra, a pieniądze z nich zabrane, użyć na wojnę przeciw powstaniu. Dalej mówią, że rząd ma zamiar dla siebie zabrać gotowiznę banku i użyć ją na wojskowe cele. Rząd narodowy wydał z tego powodu proklamacyę, w której powiada, że ponieważ rząd moskiewski patrząc na zanoszące się zmiany polityczne, stara się finanse i roboty publiczne w koronie, Litwie i Rusi obciążyć ze szkodą własności narodowej i chce zaciągnąć pożyczkę od ziemstwa kredytowego, tudzież rozrzucić zapasy banku i zasoby innych instytucyi przez reformy tak zwane skupu czynszów, koncesye kolei, banków, zaprowadzenie kanałów it.d ., przeto ogłasza stan obecny finansów narodowych i majątku narodowego tak w activach jak passivach za nietykalny od dnia 10. Maja. Zakazuje wszystkim urzędnikom i osobom prywatnym, entreprenerom, bankierom i negociantom pod osobistą i majątkową odpowiedzialnością robić projekta, wykonywać je lub popierać. Wszelkie kontrakty, układy, koncesye, pożyczki, kupna lub sprzedaże, jednem słowem wszelkie zmiany finansowe w Koronie, Litwie i Rusi będą odtąd za niebyłe, nieważne i nieobowięzujące uważane. Cudzoziemscy entreprenerowie, bankierowie i negocyanci ostrzegają się, aby swych pieniędzy, dostaw lub robót nie dawali na podobne operacye, bo inaczej narażą się na straty niczem niedające się wynagrodzić.

Zobacz także

2 VI 1863

Wiadomości Zagraniczne. ANGLJA Londyn – Królewskie towarzystwo jeograficzne, wczoraj zebrało się na doroczne posiedzenie w Burhinton-House. Po otwarciu posiedzenia przez…

11 VI 1863

Berlin, 10. Czerwca. – Podanie londyńskiego Observera, że noty jednobrzmiące trzech mocarstw odeszły do Petersburga, zostało zbite przez dzienniki wiedeńskie.…

10 VI 1863

Z kraju odbieramy bolesne dla pojedynczych, pomyślne dla sprawy narodowej wiadomości. Przeciwnie najsmutniejsze dochodzą nas wieści z pola dyplomatycznego. W…