„Kurier Warszawski”, nr 92

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
23 IV 1863

Monitor Paryzki z d. 20go b.m. w swej korrespondencji z Londynu donosi, że w wielu miastach Anglji niechęć względem Stanów Zjednoczonych, z powodu niewłaściwego stosowania niektórych przepisów prawa morskiego do okrętów handlowych angielskich, wzmaga się. Wzburzenie wywołane tam postępowaniem równa się prawie wzburzeniu, jakie spowodowało zabranie Trentu, a armatorowie Angielscy przypisują to stanowczemu zamiarowi Amerykanów, przywłaszczenia sobie monopolu handlu z Mexykiem. Jeden z parostatków ang., udający się do Matamora, nie chciał wypłynąć z portu bez pewnej rękojmi ze strony ministerstwa spraw zagranicznych. – Dnia 21go b.m. Cesarz odbył przegląd gwardji w Paryżu. – Monitor ogłosił także traktat zawarty między Francją i Madagaskarem. Sułtan przybył do Smyrny 19go b. m. – Wice-Król Egiptu uznał Suez za oddzielną prowincję, i mianował dla niej Namiestnika. Zawarł on także układ z kompanją kanału Suezkiego co do wypłaty 35 miljonów franków, należnych Rządowi Egipskiemu za akcje kanału. –Rząd Egipski ma przedsięwziąść budowę kanału z Kairu do Wadi Tomilat i ukończyć takowy w roku 1864. Narady Komitetu wojskowego Izby pruskiej ukończone zostały 20 Kwietnia. W ogóle oświadczono się za podwyższeniem żołdu i nowym rozkładem ważnych dodatków stołowych. – Telegram z Hermanszadu w Siedmiogrodzie datowany 21 b. m., donosi, że kongres Romanow przy rozprawach w dniu pomienionym nad zasadami adresu dziękczynnego do Cesarza, oświadczył się jednogłośnie za dyplomem Październikowym i ustawą Lutową. Z Konstantynopola donoszą 18go b. m., że Sułtan opuścił Alexandrję dnia poprzedniego o 3ej rano. Vice-Król aż do chwili odpłynięcia, znajdował się na fregacie odwożącej Sułtana. Pożegnanie było serdeczne. Vice-Król wrócił natychmiast do Kairu. – Sułtan miał się udać przez Kandję i Smyrnę do Konstantynopola. – Domyślny potomek Skander-Beya, zamierza podobno wkroczyć z Neapolu do Albanji. Rząd turyński jednak udzielił Porcie w tym przedmiocie zaspokajające objaśnienia. – W Konstantynopolu spodziewano się nadesłania z Paryża pierwszej raty pożyczki w kwocie 30 miljonów fr.

Zobacz także

3 XII 1863

– Kłamie Vaterlaud mówiąc, że Czas doniósł o powieszonym człowieku w hotelu Lwowskim, jakoby tenże dopuścił się samobójstwa. Czas bowiem…

2 XII 1863

We Francji poczyniono ciekawe spostrzeżenia w przedmiocie wpływu, jaki wywiera klimat europejski na wojska arabskie, stojące od niejakiego czasu załogą…

1 XII 1863

Od powstania. No patrzcie moi kochani, nie jestże to oczywisty cud i łaska Boska, że oto dotąd jeszcze prawie jakby…