Kuryer Wileński, nr 132

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
19 XI 1863

OKÓLNE ZALECENIE głównego naczelnika kraju do naczelników gubernji […] Z dochodzących do mnie wiadomości, przekonywam się, że przy braniu przez miejscowe władze poręcznictwa za osoby wracające z band powstańczych, nie rzadko przyjmują się za poręczników takie osoby, zaufność których podlega wątpliwości, i które nie mają dostatecznej rękojmi na przypadek odpowiedzialności za osoby oddawane im na porękę. W skutek tego i w uzupełnieniu okólnych zaleceń moich z d. 17 lipca i 26 sierpnia, ja upraszam waszą exellencję uczynić rozporządzenie, ażeby poręcznictwa za osoby wracające z band powstańczych przyjmowane były ze wszelką oględnością i wyborem, przyczem: 1) Objawić włościańskim, jednodworskim i miejskim gromadom, a takoż szlacheckim okolicom, że jeżeli osoby za które one ręczą znowu wezmą udział w powstańczych czynnościach lub zauważane będą w jakichkolwiek demonstracjach lub w ogóle w postępkach przeciwnych prawnemu porządkowi, to z gromad włościańskich, które wzięły ich na swoje poręcznictwo, wyegzekwuje się za każdą taką osobę sztraf od 200 do 300 rubli, a z jedno dworskich, miejskich i miasteczkowych gromad i z szlacheckich okolic w dwójnasób. Uwaga. Wyegzekwowanie tego sztrafu zarządzać następującą koleją: Jedną trzecią część całej sztrafowej summy, w gromadach wiejskich wszelkich nazw, egzekwować z starszyn gminowych i wiejskich, z starostów i pisarzów gminowych i wiejskich, w miejskich zaś i miasteczkowych gromadach – z miejskiego głowy, członków i sekretarzów dumy lub magistratu, ponieważ poszczególnione wyżej osoby więcej od innych odpowiadać powinny za zaufność osób branych przez gromady na porękę, pozostałe zaś dwie trzecie części sztrafu pobierać od samej gromady. 2) Za szlachtę i urzędników, którzy wrócili z powstania, przyjmować poręcznictwo nie mniej jak od 3 osób, zważając przytem, ażeby poręcznicy byli zupełnie godni zaufania i posiadali własność nieruchomą, któraby mogła zapewnić rządowi możność wyegzekwowania z nich sztrafu, w ilości nie mniejszej od 300 rub. w razie jeżeli uwolniona na ich poręcznictwo osoba, weźmie znowu udział w powstaniu lub zauważana będzie co do postępków i czynności przeciwnych prawnemu porządkowi; dla tego więc i w samych poręczniczych zobowiązaniach wymagać od składających one oznaczenia tej majętności lub własności, jaką oni assekurują swoie poręcznictwo.

 

Zobacz także

1 VI 1864

PRZEGLĄD LITERACKO-POLITYCZNY. (…) Paris 1864. Co to jest armja rosyjska? Czy trzeba daleko szukać odpowiedzi na to pytanie? Przed wojną…

31 V 1864

- Kanalizacya Radomia. Kiedy Warszawa, ksztusząc się wśród lata niezdrowem powietrzem, na próżno wygląda radykalnej przemiany w systemacie kanalizacyi, miasto…

30 V 1864

Do Jen. kor. piszą z Paryża, iż gabinet londyński po nieudaniu się misyi lorda Clarendona wszelkich używa środków ku zbliżeniu…