Kuryer Wileński, nr 132

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
19 XI 1863

OKÓLNE ZALECENIE głównego naczelnika kraju do naczelników gubernji […] Z dochodzących do mnie wiadomości, przekonywam się, że przy braniu przez miejscowe władze poręcznictwa za osoby wracające z band powstańczych, nie rzadko przyjmują się za poręczników takie osoby, zaufność których podlega wątpliwości, i które nie mają dostatecznej rękojmi na przypadek odpowiedzialności za osoby oddawane im na porękę. W skutek tego i w uzupełnieniu okólnych zaleceń moich z d. 17 lipca i 26 sierpnia, ja upraszam waszą exellencję uczynić rozporządzenie, ażeby poręcznictwa za osoby wracające z band powstańczych przyjmowane były ze wszelką oględnością i wyborem, przyczem: 1) Objawić włościańskim, jednodworskim i miejskim gromadom, a takoż szlacheckim okolicom, że jeżeli osoby za które one ręczą znowu wezmą udział w powstańczych czynnościach lub zauważane będą w jakichkolwiek demonstracjach lub w ogóle w postępkach przeciwnych prawnemu porządkowi, to z gromad włościańskich, które wzięły ich na swoje poręcznictwo, wyegzekwuje się za każdą taką osobę sztraf od 200 do 300 rubli, a z jedno dworskich, miejskich i miasteczkowych gromad i z szlacheckich okolic w dwójnasób. Uwaga. Wyegzekwowanie tego sztrafu zarządzać następującą koleją: Jedną trzecią część całej sztrafowej summy, w gromadach wiejskich wszelkich nazw, egzekwować z starszyn gminowych i wiejskich, z starostów i pisarzów gminowych i wiejskich, w miejskich zaś i miasteczkowych gromadach – z miejskiego głowy, członków i sekretarzów dumy lub magistratu, ponieważ poszczególnione wyżej osoby więcej od innych odpowiadać powinny za zaufność osób branych przez gromady na porękę, pozostałe zaś dwie trzecie części sztrafu pobierać od samej gromady. 2) Za szlachtę i urzędników, którzy wrócili z powstania, przyjmować poręcznictwo nie mniej jak od 3 osób, zważając przytem, ażeby poręcznicy byli zupełnie godni zaufania i posiadali własność nieruchomą, któraby mogła zapewnić rządowi możność wyegzekwowania z nich sztrafu, w ilości nie mniejszej od 300 rub. w razie jeżeli uwolniona na ich poręcznictwo osoba, weźmie znowu udział w powstaniu lub zauważana będzie co do postępków i czynności przeciwnych prawnemu porządkowi; dla tego więc i w samych poręczniczych zobowiązaniach wymagać od składających one oznaczenia tej majętności lub własności, jaką oni assekurują swoie poręcznictwo.

 

Zobacz także

17 XII 1863

KRÓLESTWO POLSKIE. Wczoraj o godzinie dziesiątej z rana wykonano karę śmierci przez powieszenie na Emilianie Chodanowskim, czeladniku cukierniczym, jakoby przekonanym…

16 XII 1863

Z Warszawy piszą do Jeneral. kor. „Z rozmaitych okoliczności wnosić można prawie z zupełną pewnością, że przez władze rosyjskie znaleziony…

15 XII 1863

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. […] Jakkolwiek Monitor nie przestaje ogłaszać odpowiedzi monarchów na list Cesarza Napoleona zapraszający ich na kongres, nie w…