Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego, nr 300

Przeczytanie tego artykułu zajmie 2 min.
Autor: oprac. ŁS
23 XII 1863

Wiadomości literackie. Poznań, 16. Grudnia. – Od czasu ostatniej wzmianki w piśmie naszem o czynnościach Tow. Przyj. Nauk Poznańskiego, wydział nauk historycznych i moralnych odbył cztery posiedzenia […]. Do zbiorów Towarzystwa przybyły dary: 1) Od pana Logi z Tulska: Miary długości porównane wszystkich państw europejskich; 2) od p. hr. Ciecierskiego: Dokumentów 14 z wieku XVII i XVIII tyczących się po większej części rodziny Ossolińskich. Naukowemi przedmiotami zajmowano się następującemi: Na pierwszem ze wspomnionych posiedzeń na żądanie jednego z dawców przesłana przez tegoż książka dla ludu polskiego w dwóch częściach skreślona piórem jego, oddaną została komisyi złożonej z pp. Szulca, Lekszyckiego i Kierskiego do rozpoznania, czy utwór ten policzony w poczet książek mających tworzyć bibliotekę popularną zasługuje na nagrodę. Następnie pan Szulc Kazimierz odnośnie do dawniejszej dyskusyi komunikował wydziałowi, iż pan prof. Roepell w Wrocławiu ma przygotowane do druku pisma Kallimacha i nie wydał takowych, ponieważ nie znalazł jeszcze nakładcy. Na zapytanie p. Szulca, czy praca obszerna profesora wrocławskiego nie mogłaby się drukować nakładem Towarzystwa, odpowiedział sekretarz zarządu, że kasa Towarzystwa jest tak wyczerpaną, iż Towarzystwo obecnie w żaden sposób większego wydawnictwa podjąć nie może. Pan Kierski Emil przeczytał rozprawę historyczną: »Żywot prymasa Wojciecha Baranowskiego ur. 1548.« Na drugiem posiedzeniu po przydluższej dyskusyi tyczącej się cennych zbiorów starożytniczych i bibliotecznych znajdujących się w W. Ks. Poznańskiem , drugim przedmiotem, nad którym wydział otworzył dyskusyą, była tablica pomnikowa dla braci Śniadeckich, Jana i Jędrzeja, mająca się umieścić na kościele Żnińskim dla uwiecznienia pamięci dwóch znakomitych mężów w miejscu ich urodzenia. […] Rozprawę naukową odczytał p. Jarochowski K.: Opis bitwy Kliszowskiej (1702) oparty na badaniach archiwalnych, a mianowicie na badaniach czerpanych z archiwum kopenhagskiego. Na trzeciem posiedzeniu pan Lekszycki komunikował, iż napis dla tablicy pomnikowej Śniadeckich sformułowany w sposób następujący: „Braciom Janowi i Jędrzejowi Śniadeckim Profesorom uniwersytetu Wileńskiego, Mężom krajowi zasłużonym, Urodzonym w Żninie d. 29 Sierpnia 1756 d. 30 Listopada 1768 zmarłym, w Jaszunach d. 9 Listopada 1830 w Wilnie d. 29. Kwietnia 1838 Ziomkowie Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego 1863.«

 

 

 

 

 

Zobacz także

13 IV 1864

Gazeta Moskiewska przedrukowawszy z naszego Dziennika artykuł nadesłany o zeznaniach Stryckiego, pisze między innemi, co następuje: „Patrjoci polscy widzą główną…

12 IV 1864

Najznakomitszym przeglądem polityczno-literackim, nie tylko na stałym lądzie ale w całym świecie, była niezawodnie: La Revue des deux Mondes wychodząca…

11 IV 1864

Triest, 10 Kwietnia. - Dziś przed południem przyjął arcyksiąże Maksymilian deputacyą meksykańską w Miramare a wraz koronę meksykańską. Naczelnik deputacyi…