Gazeta Warszawska, nr 226

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: oprac. ŁS
5 X 1863

JW. p.o. Namiestnika Królestwa, w reskrypcie z dnia 20 Września (2 Października) r. b., oznajmił Radzie Administracyjnej co następuje: „Miasto stołeczne Warszawa przeszło od dwóch lat jest ogniskiem występków i główniejszym źródłem wszystkich nieszczęść, które spływają na kraj. Z tego powodu, Rząd znajduje się zmuszonym znakomicie zwiększyć wydatki krajowe, spowodowane tak smutnym stanem. Również Rząd obowiązany jest zaradzić wielkiej liczbie nieszczęść, wypływających z takiego położenia. Słuszność zatem wymaga, ażeby pomienione zwiększone wydatki obciążały nie sam tylko Skarb kraju, ale aby i miasto, które toleruje i ukrywa w swojem łonie tak wielką liczbę spiskujących i zabójców, ponosiło część ciężarów, wynikających z takiego stanu rzeczy. W tem położeniu rzeczy, zmuszony jestem nałożyć na miasto stołeczne Warszawę kontrybucyę nadzwyczajną. Rozkazuję więc co następuje: 1 Kontrybucya nadzwyczajna ma być pobraną od wszystkich właścicieli domów i innych nieruchomości prywatnych, w Warszawie, w stosunku 8 % dochodu, oznaczonego w spisie ogólnym dochodu z domów i budowli miasta Warszawy i przedmieścia Pragi na r. 1861. 2 Kontrybucya ta ma być wniesioną do dnia 20 Października (1 Listopada) r.b. 3 Osoby, któreby do pomienionej daty nie uiściły kontrybucyi, będą zmuszone do jej zaspokojenia drogą egzekucji wojskowej, w stosunku zwiększonym do 12 % . 4 Właściciele domów i innych nieruchomości, obciążonych długami hypotecznemi, jeżeli wierzytelności należą do osób prywatnych, mają prawo potrącić z procentu prawnego, opłacić się mającego, tymże osobom 8 % . 5 Komissya Rządowa Spraw Wewnętrznych włoży na Magistrat miasta stołecznego Warszawy obowiązek wydania wszelkich rozporządzeń, niezbędnych dla wprowadzenia w wykonanie niniejszego rozkazu. Zawiadamiając o powyższem Radę Administracyjną, wzywam ją o wydanie stosownych w tym przedmiocie rozporządzeń.” Jenerał-Adjutant (podpisano) Hr. Berg.

 

Zobacz także

17 XII 1863

KRÓLESTWO POLSKIE. Wczoraj o godzinie dziesiątej z rana wykonano karę śmierci przez powieszenie na Emilianie Chodanowskim, czeladniku cukierniczym, jakoby przekonanym…

16 XII 1863

Z Warszawy piszą do Jeneral. kor. „Z rozmaitych okoliczności wnosić można prawie z zupełną pewnością, że przez władze rosyjskie znaleziony…

15 XII 1863

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. […] Jakkolwiek Monitor nie przestaje ogłaszać odpowiedzi monarchów na list Cesarza Napoleona zapraszający ich na kongres, nie w…